");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Novembar

14.11.2007. godine - Centralna banka Crne Gore i banka Rusije potpisale memorandum o saradnji

13.11.2007. godine - Set mjera CBCG za usporavanje rapidnog kreditnog rasta

5.11.2007. godine - Nedjelja štednje CBCG 2007 (31. oktobar - 06. novembar)

1.11.2007. godine - Nedjelja štednje CBCG 2007 (31. oktobar - 06. novembar)


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 14.11.2007. godine

Centralna banka Crne Gore i banka Rusije potpisale memorandum o saradnji

Guverneri Centralnih banaka Crne Gore i ruske Federacije, Ljubiša Krgović i Sergej Ignatiev potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti kontrole banaka. Memorandum je potpisan tokom sastanka Kluba guvernera centralnih banaka zemalja centralne Azije, crnomorskog regiona i Balkana koji održan u Budvi.

Saradnja CBCG i Banke Rusije stvoriće jaču supervizorsku mrežu kako bi se u bankama koje posluju na različitim tržištima ostvarila puna saradnja u obostranom praćenju rizika u poslovanju. Memorandumom je predviđena saradnja u  kontroli poslovanja banaka prisutnih na teritoriji Crne Gore i Ruske Federacije, a koje posluju izvan teritorija država u kojima imaju sjedište. Povezivanje i saradnja centralnih banaka  od velikog  je značaja  za stabilnost  ukupnog bankarskog sistema. 
 
Inače, Centralna banka Crne Gore prvi put je bila domaćin sastanka Kluba Guvernera, kojem su prisustvovali guverneri centralnih banaka Ruske Federacije Sergej Ignatiev, Holandije Nut Velink, Grčke Nikolas Garganas, Turske Durmuš Jilmaz, Albanije Ardian Fulani, BiH  Kemal Kozarić, Makedonije Petar Gošev, Srbije Radovan Jelašić, kao i guverneri, Bugarske, Kazahstana, Kirgistana i visoki predstavnici centralnih banaka Izraela, Azerbejdžana, Ukrajine, Jermenije i Rumunije.

O aktuelnim potresima na finansijskom tržištu i holandskom modelu supervizije finansijskih tržišta, prema kojem kontrolu kompletnog finansijskog tržišta obavlja centralna banka, na sastanku Kluba, govorio je guverner centralne banke Holandije Nut Velink.


Guverner CBCG Ljubisa Krgovic i Guverner Banke Ruske Federacije Sergej Ignatiev


Monetarni izbori i otvorenost tržišta kao i njegov uticaj na ekonomiju zemalja u tranziciji, bili su tema specijalnog gosta Kluba guvernera iz Velike Britanije, profesora Univerziteta u Birmingemu Pitera Sinklera. Mitja Gaspari, bivši guverner Banke Slovenije učesnike je upoznao sa monetarnom politikom Slovenije i njenim iskustvima u procesu uvođenja eura.

Klub Guvernera centralnih banaka zemalja centralne Azije, crnomorskog regiona i Balkana iduće godine održaće se u Albaniji.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 13.11.2007

Set mjera CBCG za usporavanje rapidnog kreditnog rasta

U kontekstu sagledavanja pitanja iz oblasti monetarne i finansijske stabilnosti, Savjet Centralne banke Crne Gore revidirao je politiku obavezne rezerve šireći osnovicu obuhvata i smanjujući stopu na dugoročne depozite, a radi bolje ročne usklađenosti kredita i depozita. Ova odluka primjenjivaće se od januara 2008. godine. 

Savjet je usvojio i set mjera koje teba da djeluju na usporavanje kreditnog rasta i doprinesu transparentnosti djelovanja prema bankama. Da bi dodatno osnažila sistem kontrole i ojačala finansijsku disciplinu, a u cilju transparentnosti ostvarivanja funkcije supervizora, Centralna banka će na svom web sajtu, na adresi cb-cg.org, objavljivati informacije o mjerama koje je izrekla bankama. Prema novoj Odluci o načinu i postupku vršenja kontrole banaka i visini naknada, ove  informacije će sadržati sažeti prikaz karaktera i vrste izrečenih mjera, kao i informaciju o prestanku mjera za ozdravljenje banke, a objavljivaće se od kraja prvog kvartala naredne godine. Podatke o izrečenim mjerama prema banci, druge banke ne smiju saopštavati svojim klijentima, javno objavljivati,  niti  na bilo koji način koristiti u reklamne i druge svrhe.  

Ubrzani razvoj bankarskog sektora u proteklom periodu praćen visokim porastom kreditnih aktivnosti, uslovio je potrebu da za takav rast banke moraju imati povećan nivo kapitala, koji obezbjeđuje adekvatnu zaštitu interesa deponenata i drugih povjerilaca banaka. Izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima kapitala banke, predviđa se da je banka koja ima godišnji rast potraživanja po osnovu kredita i poslova lizinga veći od 60%, dužna da održava koeficijent solventnosti najmanje na nivou od  10%. Banka koja ima godišnji rast potraživanja veći od 100%, dužna je da održava koeficijent solventnosti najmanje na nivou od 12%.

Dopuna Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom, predviđa izvjesna ograničenja u obavljanju kreditnih poslova banaka. Najveća ograničenja važe za najveće banke, iz razloga što bi negativne posljedice kreditne ekspanzije tih subjekata na sigurnost i stabilnost bankarskog sistema bile najveće, kao i zbog principa pravičnosti prema malim bankama. Prema ovoj odluci, banka koja ima neto kredite kao poziciju bilansa više od 200.000.000 eura, može ostvarivati godišnji rast kredita najviše do 30% u odnosu na stanje na kraju prethodne poslovne godine. Banka koja ima neto kredite od 100.000.000 eura do 200.000.000 eura, može ostvarivati godišnji rast najviše do 40%, dok banka sa neto kreditima do 100.000.000 eura može ostvarivati godišnji rast po tom osnovu, najviše do 60%.

Ove mjere se ne primjenjuju na novoosnovane banke do isteka prve pune poslovne godine od početka njihovog rada. Mjere Centralne banke Crne Gore, donesene su u susret novom Zakonu o bankama, a  primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 5.11.2007. godine

Nedjelja štednje CBCG 2007
31. oktobar - 06. novembar

Centralna banka Crne Gore četvrtu godinu za redom, povodom Svjetskog dana štednje, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG 2007.

U ovoj akciji svi mališani rođeni u Nedjelji štednje CBCG, od 31. oktobra do 6. novembra 2007, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 150 eura. Poslovna banka za koju se odlučite, uz štednu knjižicu pokloniće vašem djetetu još 150 eura. Deponovani iznos (ukupno 300 eura) oročava se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Centralna banka Crne Gore Nedjelju štednje 2007, organizuje u saradnji sa Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Invest bankom Montenegro, NLB Montenegrobankom, Opportunity bankom, Podgoričkom bankom Societe Generale Group i Prvom bankom CG. 

Štednju knjižicu možete otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Dugoročni cilj naše akcije je oživljavanje kulture štednje.

DANI DJEČIJE ŠTEDNJE!
ZA SIGURNU BUDUĆNOST!


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 1.11.2007. godine

Nedjelja štednje CBCG 2007
31. oktobar - 06. novembar

Centralna banka Crne Gore četvrtu godinu za redom, povodom Svjetskog dana štednje, organizuje akciju Nedjelja štednje CBCG 2007.

U ovoj akciji svi mališani rođeni u Nedjelji štednje CBCG, od 31. oktobra do 6. novembra 2007, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka učesnica akcije, od Centralne banke dobijaju na poklon po 150 eura. Poslovna banka za koju se odlučite, uz štednu knjižicu pokloniće vašem djetetu još 150 eura. Deponovani iznos (ukupno 300 eura) oročava se na godinu dana. Nakon isteka tog perioda roditelji novac mogu podići ili ga dalje oročiti.

Centralna banka Crne Gore Nedjelju štednje 2007, organizuje u saradnji sa Atlasmont bankom, Crnogorskom komercijalnom bankom, Hipotekarnom bankom, Invest bankom Montenegro, NLB Montenegrobankom, Opportunity bankom i Podgoričkom bankom Societe Generale Group.  

Štednju knjižicu možete otvoriti samo kod jedne od navedih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih djeteta. Dugoročni cilj naše akcije je oživljavanje kulture štednje.

DANI DJEČIJE ŠTEDNJE! 
ZA SIGURNU BUDUĆNOST!

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore