");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Mart

6.3.2007. godine - Knežević i Farkas dogovorili saradnju u oblasti kontrole banaka

5.3.2007. godine - Dogovorena saradnja Crne Gore i BiH u oblasti bankarske supervizije

3.3.2007. godine - Saradnja centralnih banaka garant stabilnosti regionalnog bankarskog sistema


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 6.3.2007. godine

Knežević i Farkas dogovorili saradnju u oblasti kontrole banaka

Zamjenik generalnog direktora za kontrolu bankarskog sistema CBCG Goran Knežević i predsjednik Borda mađarskog Autoriteta za superviziju finansijskih tržišta (HFSA) Ištvan Farkas, potpisali su danas u Budimpešti Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti kontrole banaka. Mađarski autroritet svojim aktivnostima pored kontrole bankarskog tržišta, pokriva i kontrolu osiguranja i tržišta kapitala.

Saradnja CBCG i HFSA stvoriće jaku supervizorsku mrežu kako bi se u bankama koje posluju na različitim tržištima bolje pratila koncentracija rizika, unutar iste bankarske grupe. Supervizija banaka treba da uoči i preduprijedi eventualne slabosti u menadžmentu i propuste u unutrašnjim kontrolama, prije nego se oni negativno odraze na poslovanje banke. Danas na našem tržištu posluju neke od najvećih evropskih banaka i cilj je centralne banke da preko pracenja korporativnog upravljanja u bankama, i sistema internih kontola usaglasi   poslovanje svih ćerki firmi. Na taj način dobićemo dinamičan bankarski sitem  koji će imati stratešku fleksibilnost da pomjera granice  svog poslovanja  i profitira na bazi kompetitivnih prilika, ne ugrožavajući pritom interese deponenata.

Delegacija CBCG, na sastanku sa mađarskim predstvnicima konstatovali su da je crnogorsko bankarsko tržište zdravo i izrazito ekspanzivno. Iako se razvija tek od 2001. godine, ono je postalo nosilac razvoja crnogorske privrede. 

Naš cilj kao supervizora je praćenje međunarodnih trendova, usaglašavanje pravila sa izmijenjenim okolnostima poslovanja, jer širenje finansijskog posredovanja u svjetskim razmjerama i kompleksnost institucionalnih struktura kao i evropske integracije, bitno utiču na finansijski ambijent u kojem banke posluju.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 5.3.2007. godine

Dogovorena saradnja Crne Gore i BiH u oblasti bankarske supervizije

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i guverner Narodne banke BiH Kemal Kozarić, potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju  i saradnji  u oblasti kontrole banaka. Na istoj ceremoniji,  memorandum o razumijevanju i saradnji, Krgović je potpisao i sa direktorima Agencija za bankarstvo federacije BiH i Republike Srpske, Zlatkom Baršom i Slavicom Injac.

Bankarstvo je uvijek bilo biznis  preuzimanja i upravljanja rizikom, a razvoj i širenje  tržišta,  kao i izmijenjeni ekonomski uslovi utiču na sistem i njegove mogućnosti. Stoga je povezivanje i saradnja centralnih banaka  od velikog  značaja  za stabilnost  regionalnog bankarskog sistema,  u kojem danas posluju iste, velike evropske banke.

Memorandumom je predviđena saradnja u oblasti kontrole poslovanja banaka prisutnih na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koje posluju izvan teritorija država u kojima imaju sjedište. Direktan nadzor poslovanja banaka obavlja centralna banka na čijoj teritoriji posluje prekogranična poslovna jedinica, s tim da druga centralna banka, potpisnik memoranduma može učestvovati u obavljanju nadzora.

Kako bi uspješno išla u susret s razvojem tržišta i promjenjenim uslovima poslovanja, osnovni cilj djelovanja centralne banke je jačanje internacionalnog aspekta supervizije, usaglašavanje sa propisima EU, jačanje transparentnosti rada tržišta i adekvatna upotreba resursa.  Ugovori ove vrste doprinijeće jačanju  i konkurentnosti  bankarskog sektora i Crne Gore i BiH,  a na dobrobit i privrede i građana. Memorandum o saradnji u oblasti kontrole banaka Crne Gora je do sada potpisala sa Slovenijom, Srbijom, Albanijom i Makedonijom, a planira se potpisivanje sa Mađarskom, Austrijom, Hrvatskom i Francuskom.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 3.3.2007. godine

Saradnja centralnih banaka garant stabilnosti regionalnog bankarskog sistema

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović putuje sjutra u Sarajevo, gdje će u ponedjeljak, 05. marta, sa guvernerom Centralne banke BiH Kemalom Kozarićem potpisati Memorandum o razumijevanju između dvije centralne banke. Memorandumom će biti utvrđena saradnja centralnih banaka Crne Gore i BiH u oblasti kontrole banaka i dogovorena razmjena podataka i iskustava na planu monetarne politike. Krgović će istom prilikom potpisati Memorandume o razumijevanju i sa direktorom Agencije za bankarstvo federacije BiH Zlatkom Baršom  i Slavicom Injac, direktorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske. 

Delegacija Centralne banke u sastavu, predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović, zamjenik gen. dir. za kontrolu banka Goran Knežević, sa saradnicima, potom će u Budimpešti, u utorak, 06. marta, potpisati Memorandum o saradnji sa predsjednikom Borda mađarskog Autoriteta za superviziju finansijskih tržišta, Ištvanom Farkasom. 

Saradnja centralnih banaka od velikog je značaja za stabilnost regionalnog bankarskog sistema, budući da u svim zemljama u okruženju danas posluju iste, velike evropske banke. Ovim vidom saradnje Centralna banka Crne Gore nastoji da, uz konstantno unaprjeđenje  regulative i supervizije, stvori još jači i konkurentniji bankarski sektor koji će zadovoljiti potrebe i privrede i građana. Na globalnom svjetskom tržištu ustaljena je praksa povezivanja banaka i bankarskih grupacija, radi razmjene podataka i iskustava kako bi se spriječila pojava eventualnih kriza koje mogu uzdrmati čitav sistem.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore