");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Januar

30.1.2007. godine - Saradnja CBCG i NBM

29.1.2007. godine - Novi Zakon o bankama

18.1.2007. godine - Istorijski događaj: Crna Gora postala članica MMF-a

16.1.2007. godine - NAJAVA: Crna Gora uskoro članica MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.1.2007. godine

Saradnja CBCG i NBM

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović i guverner Narodne banke Makedonije Petar Gošev, potpisali su danas u Skoplju Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Makedonije.


 
Memorandumom je utvrđena saradnje dvije centralne banke u oblasti kontrole banaka i dogovorena razmjena podataka i iskustava u oblasti monetarne politike. Krgović i Gošev razgovarali su o modelima supervizije banaka i promjenama standarda kako bi se išlo i korak sa novim izazovima u ovoj oblasti, korporativnom upravljanju u bankama i prekograničnoj saradnji. Oni su naglasili potrebu da na putu evropskih integracija, dvije centralne banke zajedno djeluju kako bi se postigli standardi EU.  Saradnja CBCG i NBM utoliko važnija što u Crnoj Gori i Makedoniji, kao i u ostalim zemljama regiona danas posluju iste, velike evropske banke. Ovim tipom saradnje dodatno se unapređuju standardi kontrole banaka kako bi se odgovorilo na sve veće izazove u ovoj oblasti, ojačala, modernizovala i integrisala finansijska tržišta.
 
 
Centralna banka Crne Gore na ovom polju već ima ugovore o saradnji sa centralnim bankama Slovenije, Srbije i Albanije. Na globalnom svjetskom tržištu ustaljena je praksa povezivanja banaka i bankarskih grupacija, razmjena njihovih podataka i iskustava kako bi se spriječila pojava eventualnih kriza koje mogu uzdrmati čitav sistem.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.1.2007. godine

Novi Zakon o bankama

Savjet Centralne banke Crne Gore na današnjoj sjednici, predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović, usvojio je nacrt  Novog zakona o bankama koji će biti predat Skupštini na razmatranje.

Novi Zakon o bankama predviđa značajne novine kojima su obuhvaćeni svi standardi bankarskog poslovanja u skladu sa Bazelskim okvirom i principima korporativnog upravljanja bankama.  Zakonom je definisan sistem kontrolne funkcije, uslovi i način rada finansijskih institucija i dr. Osnovni ciljevi koji se žele postići predloženim zakonom je da se obezbijede zakonske pretpostavke za širenje bankarskog tržišta, uključujući i otvaranje filijala stranih banaka bez statusa pravnog lica, da se unaprijede rješenja iz važećeg zakona i stvori pravni prostor za postepenu tranziciju ka Bazelu II.

Analiza uticaja stranih banaka na naš bankarski sektor, pokazala je da uz određene restrikcije u pogledu pristupa stranih banaka našem finansijskom tržištu, kao i uz odgovarajuća ograničenja u poslovanju i adekvatnu kontrolu, filijale stranih banaka mogu doprinijeti razvoju finansijskog sektora u Republici, a da pritom ne ugroze postojeći bankarski sistem. Naše je opredjeljenje da se ulazak na naše finansijsko tržište odobri samo kvalitetnim bankama. Stoga sve strane banke koje planiraju da u Crnoj Gori otvore filijalu moraju imati najmanje rejting A, odnosno njegov ekvivalent, a za izdavanje odobrenja neophodno je i postojanje adekvatnog sistema zaštite depozita u zemlji matične banke, u koji će biti uključena i njena filijala. 

Novim Zakonom se propisuje minimalni koeficijent solventnosti od 10% umjesto dosadašnjih 8%, jer iskustvo i analize našeg bankarskog sektora pokazuju da nivo adekvatnosti kapitala od 8%, nije dovoljan za crnogorske prilike kao garancija da će banka izvršiti svoje obaveze prema deponentima i drugim povjeriocima.

Predloženi nacrt sadrži i norme o zaštiti potrošača, kojima se utvrđuju određene obaveze banaka u cilju zaštite njihovih klijenata. Te se norme odnose na informisanje klijenata, obračun i iskazivanje efektivne kamatne stope na kredite, zabrani uslovljavanja klijenata i obaveznom postupku razmatranja prigovora klijenata koji proizilaze iz odnosa sa bankom.

Novim Zakonom o bankama ide se ka usklađivanju bankarske regulative i prakse, kao ključnog elementa održavanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema i sprečavanja pojave specifičnih situacija u praksi, koje se ne mogu podvesti pod postojeća zakonska rješenja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.1.2007. godine

Istorijski događaj: Crna Gora postala članica MMF-a

Crna Gora je prvi put kao samostalna država postala članica Međunarodnog monetarnog fonda. Na svečanoj ceremoniji koja je danas, 18. januara, 2007. godine, održana u Vašingtonu, u američkom Stejt departmentu (State Department), Statut MMF-a potpisao je predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović.

Krgović je guverner RCG u MMF-u, dok je zamjenik gen. dir. CBCG Goran Knežević, njegov zamjenik u Fondu. Kao punopravnog, 185. člana MMF-a, Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka. Naš je osnovni cilj dostojno predstavljanje Crne Gore i dalje unapređenje saradnje sa Fondom.

Nakon učlanjenja Crne Gore u MMF  i ministar finansija RCG Igor Lukšić potpisao dokument o pristupanju članstvu grupacije Svjetske banke. Crna Gora ovim je zaokružila  integraciju u međunarodni ekonomski sistem.

Članstvo u MMF-u Crnoj Gori će povećati kredibilitet u međunarodnim krugovima i otvoriti vrata novim strateškim investicijama. Veliki međunarodni investitori, upravo se preko izvještaja MMF-a obavještavaju o ekonomskoj situaciji u zemlji u koju žele da investiraju svoj kapital i kroz te izvještaje oni saznaju da zemlja nije rizična za strana ulaganja i da se u njoj vode dobre politike. Crnoj Gori trenutno nisu potrebni krediti MMF-a, ali nam članstvo u toj organizaciji omogućava da se u slučaju potrebe obezbijedi kreditna podrška sa kojom se lakše može prevazići eventualna kriza. Pored toga što će članstvo Crnoj Gori pružiti mogućnost uzimanja kredita, eksperti MMF-a svim zemljama članicama obezbjeđuju i besplatnu tehničku pomoć, vrše analize finansijskog sistema i daju preporuke za vođenje ekonomske politike.

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović potpisuje original Statuta MMF-a, u američkom State Department-u

Originali Statuta MMF-a i svjetske banke koji se čuvaju u arhivu Američkog State Departmenta

Crnogorska delegacija koja je 18.01.2007. godine u Vašingtonu, prisustvovala učlanjenju Crne Gore kao samostalne države u MMF i Svetsku banku


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.1.2007. godine

Istorijski događaj za Crnu Goru : Crna Gora postala članica MMF-a

Crna Gora je postala 185. članica Međunarodnog monetarnog fonda. Na svečanoj ceremoniji koja je danas održana u Vašingtonu, u američkom Stejt departmentu (State Department), Statut MMF-a potpisao je predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović.

Krgović je guverner RCG u MMF-u, dok je zamjenik gen. dir. CBCG Goran Knežević, njegov zamjenik u Fondu. Kao punopravnog člana Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka. Naš je osnovni cilj dostojno predstavljanje Crne Gore i dalje unapređenje saradnje sa Fondom.

Danas je u Vašingtonu, nakon učlanjenja Crne Gore u MMF,  i ministar finansija RCG Igor Lukšić potpisao dokument o pristupanju članstvu grupacije Svjetske banke. Crna Gora ovim je zaokružila  integraciju u međunarodni ekonomski sistem.

Članstvo u MMF-u Crnoj Gori će povećati kredibilitet u međunarodnim krugovima i otvoriti vrata novim strateškim investicijama. Veliki međunarodni investitori, upravo se preko izvještaja MMF-a obavještavaju o ekonomskoj situaciji u zemlji u koju žele da investiraju svoj kapital i kroz te izvještaje oni saznaju da zemlja nije rizična za strana ulaganja i da se u njoj vode dobre politike. Crnoj Gori trenutno nisu potrebni krediti MMF-a, ali nam članstvo u toj organizaciji omogućava da se u slučaju potrebe obezbijedi kreditna podrška sa kojom se lakše može prevazići eventualna kriza. Pored toga što će članstvo Crnoj Gori pružiti mogućnost uzimanja kredita, eksperti MMF-a svim zemljama članicama obezbjeđuju i besplatnu tehničku pomoć, vrše analize finansijskog sistema i daju preporuke za vođenje ekonomske politike.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.1.2007. godine

NAJAVA: Crna Gora uskoro članica MMF-a

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović sa saradnicima, putuje sjutra u Vašington, gdje će u četvrtak 18. januara, na svečanoj ceremoniji u State Department-u potpisati Statut o pristupanju Crne Gore Međunarodnom monetarnom fondu.  

Vlada Crne Gore ovlastila je predsjednika Savjeta CBCG Ljubišu Krgovića, da u ime Republike Crne Gore potpiše propratno pismo, deponuje Instrument prihvatanja i potpiše original Statuta Fonda i deponuje Instrument učešća u Odjeljenju za specijalna prava vučenja Fonda.

Crna Gora postaće 185. članica MMF-a, a kao punopravnog člana Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka, odnosno predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović, kao guverner RCG u Fondu. Zamjenik guvernera u toj međunatodnoj finansijskoj instituciji je Goran Knežević, zamjenik gen. dir. CBCG za kontrolu banaka. Članstvo u MMF-u od izuzetne je važnosti zbog budućeg  rejtinga naše zemlje i ono je odličan signal svim potencijalnim investitorima  koji su spremni da ulažu u Crnu Goru.

Tokom boravka u Vašingtonu, delegacija Centralne banke, u sastavu predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović, zamjenik gen. dir. Goran Knežević, direktor za međunarodnu saradnju Snežana Milić i menadžer za odnose s javnošću Radica Zeković, susrešće se i sa izvršnim direktorom MMF-a Rodrigom de Ratom.

Delegacija CBCG imaće i više bilateralnih susreta sa značajnim investitorima iz međunarodnih finansijskih krugova.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore