");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Februar

28.2.2007. godine - Nova knjiga dr Nikole Fabrisa

28.2.2007. godine - Rekordan nivo stranih direktnih investicija


Podgorica, 28.2.2007. godine

CENTRALNO BANKARSTVO U TEORIJI I PRAKSI
nova knjiga dr Nikole Fabrisa

Centralna banka Crne Gore organizuje promociju knjige Centralno bankarstvo u teoriji i praksi, autora dr Nikole Fabrisa glavnog ekonomiste CBCG.

O knjizi će govoriti njeni recezenti, predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović i prof. Miomir Jakšić, predsjednik Savjeta Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Promocija će se održati u Press Sali Crnogorskog narodnog pozorišta, u četvrtak, 01. marta, sa početkom u 13h. (Ulaz kod biletarnice)

Cilj ove knjige je da objasni šta sve radi jedna centralna banka i na koji način ispunjava svoje funkcije, kao i sa kakvim problemima se može susresti prilikom ispunjavanja svojih ciljeva. Uz veliki broj primjera iz prakse (Centralna banka SAD, Evropska centralna banka, Bundes banka, Banka Engleske i CBCG) knjiga pokazuje prednosti i nedostatke pojedinih režima, te kako oni funkcionišu i kako sprovode monetarnu politiku. Radu na ovoj knjizi, značajnu podršku pružila je i Banka za međunarodna poravnanja (BIS) iz Bazela, čija su bogata istraživanja, inače dostupna samo ograničenom broju centralnih bankara, objavljena u knjizi dr Fabrisa.

Stručne ekonomske knjige su često nerazumljive za neekonomiste, usljed mnoštva stručnih termina i matematičkih modela koji traže široko ekonomsko predznanje. Ovom knjigom dr Fabris je htio da pokaže da ekonomske knjige mogu biti pisane jasnim i razumljivim stilom, kako bi bile dostupne najširoj publici.

S poštovanjem,

Centralna banka Crne Gore


Podgorica, 28.2.2007. godine

Rekordan nivo stranih direktnih investicija

Savjet Centralne banke Crne Gore na današnjoj sjednici, predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović, usvojio je godišnji izvještaj glavnog ekonomiste za 2006. godinu.

Prema tom izvještaju, prethodna 2006. godina se može ocijeniti veoma uspješnom, jer predstavlja prijelaz iz faze uspostavljanja stabilnosti u fazu ubrzanog rasta crnogorske privrede. Prema preliminarnim procjenama, u prethodnoj godini ostvaren je rast BDP-a od 6,5%.  Stopa inflacije mjerena indeksom cijena na malo, iznosila je svega 2% i već petu godinu zaredom, Crna Gora ima jednocifrenu stopu inflacije. Međutim, u 2007. Centralna banka očekuje nešto višu stopu inflacije koja će se kretati u rasponu od 2,5% do 4,5%. Na kretanje inflacije u velikoj mjeri uticaće najavljeno povećanje cijena električne energije.

Kretanja na finansijskom tržištu lani su bila izuzetno povoljna. Iznos odobrenih kredita je povećan za 124%, depoziti su porasli za 120% dok je štednja stanovništva povećana za čak 184%. Kamatne stope iako u opadanju i dalje su na visokom nivou. Prvi put na kraju prošle godine, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa je bila jednocifrena i iznosila je 9,94%. Crnogorske banke očekuju da će u 2007. godini  i nominalne i efektivne kamatne stope biti niže.

Turizam je grana koja se izrazito dinamično razvija. Broj turista koji je lani posjetio Crnu Goru uvećan je za 16,3%, s izraženom tendencijom porasta stranih turista, koji sada predstavljaju 40% ukupnog broja. Konkurentnost crnogorske privrede je izuzetno niska i to je jedan od najvažnijih razloga relativno visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa, koji je dugoročno neodrživ. Prema preliminarnim podacima, deficit tekućeg računa je iznosio 568 miliona eura i u odnosu na 2005. godinu  povećan je za 268%. Još uvijek nepoznat iznos obaveza po osnovu restitucije predstavlja rizik za održivost javnih finansija.

Strane direktne investicije su u 2006. dostigle rekordan nivo. Preliminarni podaci pokazuju priliv od 644 miliona eura, što u odnosu na 2005. predstavlja rast od 22%. Strani investitori dolaze iz 77 zemalja, a prema preliminarnim podacima, Crna Gora je po učešću priliva SDI u BDP na prvom mjestu u Evropi, u grupi privreda u tranziciji.

Savjet Centralne banke danas je izdao dozvolu za rad Mikrokreditnoj finansijskoj instituciji »KLIKLOAN«. MFI Klikloan je društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač Atlantis Mont DOO iz Podgorice, sa osnovnim kapitalom od 300.000 eura. Klikloan  može iz sopstvenih sredstava i sredstava pribavljenih na tržištu novca, da odobrava namjenske kredite za realizaciju projekata razvoja privrednih društava, odobrava kredite za unaprjeđenje djelatnosti preduzetnika i namjenske kredite fizičkim licima, može da investira u kratkoročne hartije od vrijednosti koje emituje Vlada RCG i druge visokokvalitetne kratkoročne instrumente finansijskog tržišta, kao i da pruža usluge finansijskog lizinga i konsalting usluge.

S poštovanjem,

Centralna banka Crne Gore

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore