");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Decembar

24.12.2007. godine - Visok rast ekonomske aktivnosti

7.12.2007. godine - Nikola Mićunović prvi dobitnik nagrade Centralne banke


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.12.2007. godine

CBCG: Visok rast ekonomske aktivnosti

Savjet Centralne banke Crne Gore, predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović usvojio je Izvještaj glavnog ekonomiste za januar-septembar kao i Izvještaj o kretanju cijena za III kvartal 2007. godine.

Prema tom izvještaju, rast ekonomske aktivnosti je visok i u prvih devet mjeseci BDP je povećan za 7,1%. Strane direktne investicije su u porastu, budžetski suficit će biti rekordan, a iza nas je i izuzetno uspješna turistička sezona. Stope rasta kredita, depozita i štednje građana su takođe rekordne. Sa druge strane, faktori koji sugerišu da je potrebno oprezno upravljati ekspanzijom su rast inflacije, rast spoljnotrgovinskog deficita i previsoka stopa rasta kredita. Nivo diverzifikacije crnogorske privrede je nizak i privreda je u velikom stepenu zavisna od dva strateška proizvoda- aluminijuma i turizma, što može biti i potencijalan izvor ranjivosti crnogorske privrede.

Inflacija je u porastu i mjerena indeksom troškova života na kraju septembra u odnosu na kraj prethodne godine, povećana je za 5,5%. Prosječna stopa inflacije (januar-septembar 2007. u odnosu na januar-septembar 2006.) iznosila je 3,2%. U ovakvim uslovima ekonomska politika može djelovati u pravcu ograničavanja rasta agregatne tražnje i u pravcu eventualnog snižavanje poreza za određene kategorije proizvoda, koje su porasle pod uticajem eksternih faktora. U sklopu svog djelokruga, Centralna banka je reagovala mjerama koje će ograničiti kreditnu ekspanziju i na taj način uticati na agregatnu tražnju.

Novčana masa, odobreni krediti, depoziti građana i štednja dostigli su rekordne iznose. U periodu septembar 2007 – septembar 2006. godine odobreni krediti povećani su za 177,3%, depoziti za 124,8%, a štednja građana za 162,4%. Ovako visoka stopa rasta kredita nije održiva u sljedećoj godini, zbog čega su bile nužne mjere CBCG usmjerene na ograničavanje kreditne ekspanzije.

Industrijska proizvodnja je u opadanju i u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle, nivo industrijske proizvodnje je bio niži za 4,3%, ali prije svega kao posljedica problema u elektro-energetskom sistemu. U oblasti fiskalne politike ostvaren je izuzetno visok budžetski suficit i trebalo bi nastojati da se veći dio ovog suficita preusmjeri na kapitalne investicije i prijevremenu otplatu spoljneg duga.

Deficit tekućeg računa je u porastu, a prema preliminarnim podacima na kraju septembra je dostigao iznos od 512 miliona eura i bio je za 61% viši, u odnosu na prethodnu godinu. Deficit robne razmjene je dostigao iznos od preko jedne milijarde eura. Suficit u sektoru usluga, iznosio je 411 miliona eura i udvostručen je u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz je povećan za svega 2%, a uvoz za čak 37%.

Priliv stranih direktnih investicija je u porastu. Neto priliv stranih direktnih investicija u periodu januar - septembar 2007. godine, iznosio je 337,6 miliona eura, i u odnosu na isti period 2006. povećan je za 38,8%.

U ovoj godini se po prvi put u većem obimu javljaju i crnogorska preduzeća kao strani investitori. Tako su u prvih devet mjeseci ove godine crnogorska preduzeća investirala u inostranstvu 44,6 miliona eura.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 07.12.2007

Nikola Mićunović prvi dobitnik nagrade Centralne banke

Generalni direktor Centralne banke Crne Gore mr Milojica Dakić uručio je danas prvu nagradu CBCG, u kategoriji najboljeg diplomskog rada, Nikoli Mićunoviću diplomiranom ekonomisti,  za rad  'Rizici u bankarstvu'. 

Godišnja nagrada CBCG sastoji se od plakete i novčanog iznosa koji za diplomski rad ove godine iznosi 2000 eura. Odlukom stručnog žirija, nagrade u katregorijama najboljeg magistarskog i doktorskog rada, čiji nagradni fondovi iznose 3000 odnosno 4000 hiljade eura, ove godine nisu dodijeljene.

Nagrada Centralne banke Crne Gore ubuduće će se dodjeljivati svake godine uoči 15. marta, dana kada se obilježava početak rada Centralne banke. Novčani iznos nagrade CBCG za oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije utvrđuje Savjet Centralne banke posebnom odlukom za svaku godinu.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore