");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Avgust

24.08.2007. godine - Nov pristup procjenama kreditnih rizika

23.08.2007. godine - Rast BDP u prvih šest mjeseci 6,9%


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 24.08.2007. godine

Nov pristup procjenama kreditnih rizika

Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je novu Odluku o klasifikaciji aktive banaka i formiranju rezervi za kreditne gubitke, koja će omogućiti da se u crnogorskom bankarskom sistemu razvije kvalitativno nov pristup procjenama kreditnih rizika, zasnovan na međunarodnim standardima. Primjena odredbi ove odluke dodatno će poboljšati sigurnosti i stabilnosti deponenata i povjerilaca u bankarskom sistemu.

U odnosu na dosadašnji koncept izdvajanja rezervacija po svakoj pojedinačnoj izloženosti kreditnom riziku, banke se dodatno obavezuju i na izdvajanje tzv. opštih rezervi koje se obračunavaju i izdvajaju u odnosu na periodični rast kreditnog portfolija. Na taj način se svako eventualno uvećanje rizika u bankarskom sektoru adekvatno obezbjeđuje rezervama, čime je garantovan veći stepen sigurnosti deponenata. Ova Odluka otvara prostor za dalje jačanje finansijske discipline jer  uspostavljena obaveza kontinuiranog praćenja finansijskog položaja zajmoprimaca dodatno jača, uz postavljanje zahtjeva za dodatna finansijska izvještavanja klijenata. Krediti stanovništvu se oštrije tretiraju ukoliko postoje kašnjenja. Odluka će se primjenjivati od 01. oktobra 2007. godine, a opšte rezerve banke će izdvojiti na bazi godišnjih finansijskih izvještaja za  ovu godinu.

Na sjednici Savjeta CBCG razmotren je i Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita i finansijske izvještaje Fonda sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 23.08.2007. godine

Rast BDP u prvih šest mjeseci 6,9%

Savjet Centralne banke Crne Gore na današnjoj sjednici, predsjedavao predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović,  usvojio je  izvještaj glavnog ekonomiste za II kvartal 2007. godine.

Prema tom izvještaju, prvu polovinu ove godine obilježili su pozitivni trendovi,  prije svega niska stopa inflacije, rekordan budžetski suficit, visok rast ekonomske aktivnosti, brz razvoj bankarstva i turizma, rekordan priliv stranih direktnih investicija. Međutim, prisutne su i brojne, potencijalne opasnosti koje bi mogle uticati na opadanje nivoa ekonomske aktivnosti u narednom periodu. One se prije svega odnose na rekordan deficit tekućeg računa platnog bilansa, opadanje nivoa industrijske proizvodnje, rast inflacionih očekivanja, brojne propuste u organizaciji turističke sezone, očekivane korekcije cijena na tržištu kapitala i dr. Potencijalne opasnosti ne znače da će Crna Gora zapasti u recesiju, već da je sada pravi trenutak da se preduzmu korektivne mjere kako bi se obezbijedio nastavak ekspanzije i u budućnosti.

Prema preliminarnim podacima, stopa rasta BDP u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 6,9%, i radi se o najvišoj stopi rasta u ovoj deceniji.

Stopa inflacije, mjerena indeksom troškova života, u poslednjih dvanaest mjeseci iznosila je 1,6%, a u odnosu na decembar 1,1%. Cijene na malo su u istom periodu porasle za 2,2%, a u odnosu na decembar 1,8%. Kao rezultat rasta cijena električne energije, povećanja cijena nekih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i mogućeg daljeg rasta cijena nafte na svjetskim berzama, u drugoj polovini godine možemo očekivati nešto viši rast inflacije. Istovremeno je konstatovano da stopa rasta električne energije od strane Monstata nije dobro izračunata i stoga nije ni validan pokazatelj  julskog rasta inflacije.

Na bankarskom tržištu registrovni su rekordni iznosi depozita, štednje, kredita i nivoa bankarske aktive. Ukupni depoziti su na kraju juna iznosili 1,581 milijardi eura, i bili su za 148,8% iznad nivoa depozita zabilježenih u istom periodu lani. Ukupna štednja građana je u poslednjih godinu dana utrostučena i na kraju juna, iznosila je 766,8 miliona eura. Stopa rasta kredita se za isti posmatrani period može ocijeniti previsokom, jer su ukupno odobreni krediti dostigli iznos od 1,502 milijardi eura, i u poslednjih godinu dana su povećani za 168,6%.

U prvih šest mjeseci 2007. ostvaren je rekordan budžetski suficit. Suficit primarnog budžeta iznosio je 94,3 miliona eura, a suficit posmatran kao razlika između ukupnih primitaka i ukupnih rashoda 61,6 miliona eura.  Industrijska proizvodnja je u prvih šest mjeseci ostvarila pad od 5%, u odnosu na isti period prošle godine. Deficit tekućeg računa platnog bilansa premašio je polovinu procijenjenog BDP-a za prvu polovinu godine, usljed značajnog uticaja niske konkurentnosti domaćih proizvođača i prekomjerne potrošnje stanovništva.

Prvo polugodište  2007. godine, karakteriše i je snažan rast stranih direktnih investicija, koje su iznosile 290,3 miliona eura, što je za 81,5% više nego u istom periodu 2006.


 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore