");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.11.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.11.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika Centralne banke za 2010. godinu

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. list RCG« br. 52/00 i 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 23. decembra 2009. godine, utvrdio:

POLITIKU CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2010. GODINI

U skladu sa ustavnim obavezama i zakonskim ovlašćenjima i odgovornošću za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema, poštujući princip transparentnosti i nezavisnosti, Centralna banka Crne Gore će u 2010. godini:

 1. Održavati stabilnost bankarskog sistema, kontinuirano analizirati stanje u bankarskom sistemu, po potrebi preduzimati korektivne mjere, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama, nastaviti sa implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti.
 2. Kontinuirano pratiti i analizirati stanje crnogorske privrede, događanja na globalnom i regionalnom nivou, raditi na očuvanju finansijske stabilnosti i davati preporuke za podsticanje ekonomskog razvoja i očuvanje finansijske stabilnosti.
 3. Unapređivati i održavati stabilan i efikasan platni promet u zemlji.
 4. Nastaviti sa kontinuiranim unapređivanjem upravljanja sredstvima međunarodnih rezervi i rizicima u procesu investiranja ovih sredstava, sa osnovnim ciljem obezbjeđivanja sigurnosti plasiranih sredstava, bez ugrožavanja likvidnosti, kao i analiziranjem novih mogućnosti plasiranja sredstava.
 5. Unapređivati kvalitet obavljanja poslova platnog prometa sa inostranstvom, kroz permanentno  praćenje i usklađivanje sa dobrom bankarskom praksom i bankarskim standardima.
 6. Unapređivati saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim organizacijama, centralnim bankama i aktivno učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
 7. S punom pažnjom nastaviti  aktivnosti na razvoju i unapreeđivanju informacionog sistema, usavršavanju zaposlenih, informisanju domaće i stručne javnosti, kao i promovisanju uloge društveno odgovorne institucije.

1. Finansijska kriza je nametnula nova rješenja u cilju održavanja stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema,  koja podrazumijevaju preispitivanje regulatornih i kontrolnih mehanizama u cilju obezbjeđivanja kontracikličnosti u obračunu rezervacija i strožiji pristup u obračunu kapitala. Upravljanje rizicima poslovanja u banakama i jačanje finansijskog sistema, u narednoj godini od CBCG zahtijevaju:

 • a. Dalje jačanje prudencione regulative koja će za cilj imati jačanje kapitala u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, kako bi se minimizirao rizik od potencijalnih eksternih šokova zbog povlačenja ino pozajmica, kao i internih izazvanih smanjenom likvidnošću i visokom zaduženošću realnog sektora i sektora stanovništva;
 • b. Sprovođenje kontrole i stresnog testiranja svih banaka u sistemu, u cilju identifikacije potreba za kapitalom i likvidnim sredstvima;
 • c. Dalje jačanje i razvoj kontrolnih mehanizama, sa posebnim akcentom na implementaciji evropskih direktiva, odnosno supervizorskog nadzora nad procesom adekvatnosti interne procjene kapitala, pregleda sistema internih kontrola, sveobuhvatnosti procjene rizika u bankama i ocjeni ostvarivanja i kvaliteta nadzorne funkcije odbora direktora radi eliminisanja nekontrolisanog preuzimanja rizika (tzv. „moralni hazard“);
 • d. Jačanje mehanizama djelovanja prema bankama u krizi usvajanjem i implementacijom nove regulative;
 • e. Sprovođenje konzervativne politike licenciranja, odnosno davanja odobrenja novim akcionarima za ulazak u postojeći bankarski sistem, sa ciljem zaštite interesa deponenata i povjerilaca banke;
 • f. Dalje unapređivanje procedura i proširivanje obuhvata kontrola vezanih za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
 • g. Jačanje saradnje sa regulatornim i kontrolnim tijelima ostalog dijela finansijskog sistema u Crnoj Gori, kao i intenziviranje saradnje sa supervizorima zemalja matičnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, naročito kroz planiranje zajedničkih kontrola i razmjene podataka i informacija kroz supervizorske koledže, sa ciljem sinhronizacije supervizorskih aktivnosti na nacionalnom i globalnom nivou. 


2. U cilju donošenja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti, minimiziranje negativnih posljedica Globalne finansijske krize, davanja preporuka Vladi Crne Gore za vođenje adekvatnih ekonomskih politika i doprinosa opštem privrednom razvoju CBCG će:

 • a. Ojačati sprovodjenje Ustavom date uloge, u domenu odgovornosti za stabilnost finansijskog sistema, kroz obavezujuću saradnju ostalih regulatora finansijskog sistema sa CBCG i kroz redovno publikovanje nove publikacije - Izvještaja o finansijskoj stabilnosti;
 • b. Analizirati uticaj Globalne finansijske krize na Crnu Goru, posebno na finansijsku stabilnost, i u zavisnosti od ocjene stanja, preduzimati korektivne mjere iz svoje nadležnosti, odnosno preporoučiti preduzimanje korektivnih mjera čija primjena nije u nadležnosti Centralne banke;
 • c. Nastojati da svojim mjerama i instrumentima doprinosi ubrzanju privrednog razvoja i da pruži podršku Vladinim ekonomskim politikama, ali bez ugrožavanja ostvarivanja primarnih ciljeva CBCG;
 • d. Pratiti i analizirati makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, privredama u tranziciji i globalnoj ekonomiji. U zavisnosti od tekućeg stanja predlagati Vladi Crne Gore vođenje adekvatne ekonomske politike i po potrebi preduzimanje korektivnih mjera;
 • e. Pratiti i analizirati međunarodna iskustva u funkciji sagledavanja mogućnosti i efikasnosti primjene mjera ekonomske i monetarne politike, a naročito zemalja iz regiona Jugoistočne Evrope i zemalja koje su uspješno okončale proces pristupanja Evropskoj uniji;
 • f. Izraditi novi makroekonomski model crnogorske privrede za prognoziranje makroekonomskih kretanja, kao i za analizu efikasnosti instrumenata monetarne politike;
 • g. Razvijati instrumente i analizu za praćenje finansijske stabilnosti, kao i procjenu potencijalnih rizika;
 • h. Kontinuirano preispitivati politiku obavezne rezerve i po potrebi vršiti njene izmjene;
 • i. Razmotriti mogućnosti za primjenu i drugih instrumenata monetarne politike, a u prvom redu operacija na otvorenom tržištu i funkcije zajmodavca u krajnjoj instanci. Razraditi mehanizme i donijeti potrebnu podzakonsku regulativu kojom bi se mogla implementirati funkcija zajmodavca u krajnjoj instanci;
 • j. Pratiti platnobilansna kretanja i po potrebi, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, predlagati korektivne mjere;
 • k. Redovno prikupljati, obrađivati i publikovati statističke podatke iz domena monetarne i platnobilansne statistike, koji predstavljaju odgovornost CBCG. Istovremeno inicirati priključivanje Crne Gore GDDS (»Global Data Dissemination System«), odnosno SDDS (»Standard Data Dissemination System«) sistemu Međunarodnog monetarnog fonda. Kroz učeće u radu Statističkog savjeta nastojati da unaprijedi statistički sistem Crne Gore;
 • l. Nastaviti sa redovnim objavljivanjem svih postojećih publikacija, njihovim unapređivanjem, a po potrebi izrađivati radne studije koje će se baviti aktuelnim makroekonomskim i finansijskim problemima;
 • m. Sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike i davati preporuke za njihovo prevazilaženje.


3. U cilju unapređenja i održavanja stabilnog i efikasnog platnog prometa u zemlji, Centralna banka će:

 • a. Kontinuirano  raditi  na održavanju postignutog nivoa stabilnosti i efikasnosti funkcionisanja platnog sistema Centralne banke za izvršavanje međubankarskih transfera sredstava, kao osnovne infrastrukture platnog sistema u Crnoj Gori i njegovom daljem  unapređivanju;
 • b. Unapređivati regulatorni okvir platnog prometa u zemlji kroz  usklađivanje sa regulativom Evropske unije;
 • c. Pratiti međunarodne standarde, principe i najbolju praksu savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte;
 • d. Raditi na uspostavljanju aktivnosti nadzora platnih sistema od strane Centralne banke;
 • e. Kvalitetno i efikasno obavljati usluge platnog prometa u zemlji za postojeće i nove klijente Centralne banke;
 • f. Unapređivati regulativu prinudne naplate i sprovođenje poslova  prinudne naplate, koje Centralna banka vrši u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku.


4. U cilju daljeg unapređivanja upravljanja međunarodnim rezervama, CBCG će:

 • a. U skladu sa poštovanjem principa likvidnosti, sigurnosti i profitabilnosti angažovati se na planu repozicioniranja postojećih finansijskih instrumenata u portfoliu i unapređivanju već usvojenih tehnika u upravljanju sredstvima i rizicima međunarodnih rezervi, a sa ciljem ostvarivanja što boljeg odnosa prinosa i rizika;
 • b. Radi maksimalne zaštite i smanjenja rizika, za vrijeme trajanja globalne finansijske krize, raspoloživa sredstva međunarodnih rezervi investirati kod centralnih banaka najrazvijenijih država i jedan dio u državne hartije od vrijednosti zemalja članica Evropske monetarne unije;
 • c. Permanentno pratiti situaciju na međunarodnom finansijskom tržištu i nakon normalizacije odnosa i uslova na tom tržištu, ponovo uspostaviti saradnju sa komercijalnim bankama kod kojih će se plasirati dio raspoloživih sredstava;
 • d. Ukoliko se novim zakonskim rješenjima obezbijede neophodne normativne pretpostavke, sagledati mogućnosti investiranja sredstava u druge finansijske instrumente, polazeći prevashodno od principa sigurnosti i likvidnosti;
 • e. Unaprijediti planiranje optimalne količine novčanica i kovanog novca radi redovnog snabdijevanje banaka i drugih klijenata CBCG i smanjenja troškova držanja gotovog novca u svojim trezorima, osavremeniti obradu gotovog novca shodno standardima ECB.


5. U cilju kontinuiranog unapređivanja platnog prometa sa inostranstvom i kvaliteta postojećih usluga Centralna banka će:

 • a. Nastaviti aktivnosti na unapređivanju postojećih i uspostavljanju novih korespondentskih odnosa sa stranim bankama i bankarskim institucijama;
 • b. Nastaviti i unapređivati saradnju sa MMF-om, Svjetskom bankom, Bankom za međunarodna poravnanja (BIS) i drugim međunarodnim finansijskim institucijama radi izvršavanja odgovarajućih transakcija;
 • c. Nastaviti sa unapređivanjem i intenziviranjem saradnje sa nadležnim državnim organima i međunarodnim institucijama na planu otkrivanja i sprečavanja ubacivanja falsifikovanog novca u kanale platnog prometa.

6. U cilju unapređivanja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama drugih zemalja, kao i ispunjenja kriterijuma za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, Centralna banka Crne Gore će:

 • a. Nastaviti saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i članicama grupacije Svjetske banke, naročito u dijelu razmjene informacija, korišćenja tehničke pomoći i stvaranja uslova za korišćenje finansijske podrške u okviru aranžmana aktuelnih za Crnu Goru;
 • b. Unapređivati saradnju sa ostalim međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama kroz uspostavljanje neposrednog kontakta, učešće u radu radnih tijela i skupština međunarodnih organizacija, kao i praćenja i organizovanja međunarodnih konferencija i seminara;
 • c. Razvijati saradnju sa drugim centralnim bankama i finansijskim tijelima kroz realizaciju postignutih sporazuma i memoranduma, posebno u oblasti supervizije banaka, kao i predlaganje novih oblika saradnje i uspostavljanje strateških partnerstava;
 • d. Praktikovati aktivno učešće eksperata Centralne banke na sastancima međunarodnih organizacija, forumima, seminarima i konferencijama posvećenim globalnoj finansijskoj stabilnosti  i oblasti centralnog bankarstva;  
 • e. Aktivno učestvovati u procesu pridruživanja EU, kroz realizaciju saradnje sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori i nastavak saradnje sa Evropskom komisijom i iniciranje novih vidova saradnje sa institucijama EU, prije svega Evropskom centralnom bankom;
 • f. Nastaviti aktivnosti na harmonizaciji domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, u cilju stvaranja uslova za buduće nesmetano funkcionisanje Centralne banke u ESCB, i na realizaciji projekata iz predpristupnih fondova EU namijenjenih Crnoj Gori;
 • g. Izraditi radne studije i smjernice kako bi se identifikovali ključni problemi u realizovanju obaveza CBCG u procesu evropskih integracija;
 • h. Preduzeti sve potrebne aktivnosti radi rješavanja spora oko članstva u Banci za međunarodna poravnanja.

7. CBCG će u narednom periodu posebnu pažnju pokloniti razvoju i unapređivanju informacionog sistema, usavršavanju zaposlenih, informisanju domaće i strane javnosti, kao i promovisanju društveno odgovorne  institucije.

 • a. U cilju razvoja i unapređivanja informacionog sistema, a naročito radi povećanja stepena njegove bezbjednosti u uslovima porasta elektronskog kriminala, CBCG će:
  - intenzivirati rad na razvijanju i implementaciji metodologije za upravljanje IT projektima,
  - unapređivati bezbjednost i raspoloživost informacionog sistema kroz implementaciju novih sistema za skladištenje i arhiviranje podataka i stavljanje u funkciju alternativne lokacije,
  - povećati bezbjednost sistema kroz punu implementaciju PKI (»Public key infrastructure«) infrastrukture i
  - unaprijediti efikasnost primjene postojećeg informacionog sistema u poslovanju kroz razvoj i implementaciju aplikacija za podršku poslovanja.

 • b. Radi daljeg profesionalnog usavršavanja i unapređivanja znanja zaposlenih  za potrebe radnih mjesta na kojima su angažovani, kao i adekvatnog motivisanja zaposlenih CBCG će:
  - razvijati mehanizme za motivisanje zaposlenih, postizanje boljih rezultata i adekvatno nagrađivanje za postignute rezultate u radu,
  - posvetiti posebnu pažnju usavršavanju zaposlenih sa manjim brojem godina radnog staža, kao i na usavršvanje za ona radna mjesta koja su od kritičnog značaja za realizaciju ustavnih odgovornosti,
  - stimulisati zaposlene na stalno usavršavanje postojećih znanja, kao i na napredovanje u karijeri i
  - posebnu pažnju pokloniti odabiru programa usavršavanja u inostranstvu za ona specijalistička znanja koja nije moguće steći u zemlji.

 • c. U skladu sa najvišim standardima transparentnosti CBCG će u 2010. godini posvetiti posebnu pažnju informisanju javnosti o svim aspektima poslovanja CBCG, kao i ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti. U tom cilju CBCG će:
  - blagovremeno sprovoditi informisanje domaće i strane javnosti  sa pouzdanim informacijama, na način da bude razumljiv i stručnoj i običnoj javnosti,-
  - prilikom informisanja posebnu pažnju pokloniti aktivnostima, ciljevima i rezultatima svoga rada kroz saopštenja, putem veb prezentacije, izdavanjem publikacija, nastupima u medijima i na druge načine,
  - promovisati finansijsku stabilnost i podizanje nivoa ekonomskog znanja u društvu kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju centralnog bankarstva, finansijskog sistema i finansijske stabilnosti uopšte.

 • d. Svoje poslovanje, kao društveno odgovorna institucija CBCG će bazirati na univerzalnim principima zaštite ljudskih i radnih prava, očuvanja životne sredine i razvoja civilnog društva. U tom cilju CBCG će u 2010 godini:
  - u svom odnosu sa zaposlenima graditi odnose uzajamnog povjerenja i poštovanja svih ljudskih i radnih prava,
  - nastaviti da izdvaja sredstva za usavršavanje zaposlenih, kao i za pomoć zaposlenima u vanrednim situacijama,
  - u skladu sa finansijskim mogućnostima, izdvajati dio svog prihoda radi uključivanja u humanitarne akcije i podršku razvoju kulturnih, istorijskih i drugih vrijednosti društva,
  - nastojati da afirmiše deset principa globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i da formira široku podršku primjeni ovih principa,
  - doprinositi jačanju civilnog društva kroz javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima,
  - razvijati dijalog između CBCG, udruženja banaka i drugih finansijskih institucija radi održanja finansijske stabilnosti i ubrzanja privrednog razvoja Crne Gore,
  - podsticati razvoj istraživačkog rada u Crnoj Gori u oblastima od interesa za CBCG,
  - doprinositi razvoju obrazovnog sistema kroz učešće predstavnika CBCG kao gostujućih predavača u obrazovnim institucijama, nagrađivanje najboljih diplomiranih studenata, magistranata i doktoranata i na druge načine od zajedničkog interesa CBCG i obrazovnih institucija,
  - razmotriti mogućnosti za otvaranje muzeja novca u okviru CBCG.

****

Treba imati u vidu da se tokom 2010. godine očekuje donošenje novog Zakona o CBCG. Izmjena zakonske regulative može zahtijevati i određene izmjene politike CBCG.


SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE
  

P.br. 0101- 325/13 - 4 -2009                    Predsjednik Savjeta
Podgorica, 23.12.2009.                              Ljubiša Krgović, s.r.
  

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore