");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.11.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.11.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika Centralne banke za 2009. godinu

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. list RCG« br. 52/00 i 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 22.12.2008. godine, utvrdio je:

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2009. GODINI

Polazeći od dostignutog nivoa razvijenosti finansijskog sistema, najbolje međunarodne prakse, ustavnih obaveza i zakonskih ovlašćenja, Centralna banka Crne Gore će u 2009. godini:

 1. Održavati dostignuti nivo sigurnosti i stabilnosti bankarskog sistema, usmjeriti se na jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti implementaciju međunarodno prihvaćenih standarda i principa.
 2. Kontinuirano pratiti, analizirati i istraživati stanje u realnom, finansijskom i ostalim djelovima ekonomskog sistema, pratiti događanja na globalnom nivou i njihov uticaj na Crnu Goru, raditi na očuvanju finansijske stabilnosti i davati preporuke za podsticanje ekonomskog razvoja.
 3. Održavati i unaprijeđivati efikasan platni promet i unaprijediti pravni okvir za funkcionisanje platnog prometa u zemlji.
 4. Nastaviti sa kontinuiranim unapređenjem upravljanja sredstvima i rizicima deviznih rezervi, posebno imajući u vidu povećane rizike koje nosi tekuća kriza, s osnovnim ciljem obezbijedjenja sigurnosti plasiranih sredstava.
 5. Unapređivati obavljanje platnog prometa sa inostranstvom i usklađivati ga sa međunarodnim standardima.
 6. Unapređivati saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim organizacijama, centralnim bankama i aktivno učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.
 7. S punom pažnjom nastaviti aktivnosti na razvoju i unaprjeđenju informacionog sistema, usavršavanju zaposlenih i informisanju domaće i strane javnosti.

1. U cilju održavanja dostignutog nivoa sigurnosti i stabilnosti bankarskog sistema, Centralna banka će svoje aktivnosti usmjeriti na jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti implementaciju međunarodno prihvaćenih standarda i principa kroz: 

 • a) Razvoj mehanizama i planova upravljanja u kriznim situacijama i njihovu primjenu u zavisnosti od konkretnih okolnosti;
 • b) Kontinuiranu analizu politike obavezne rezerve i prema potrebi vršiti njena prilagođavanja;
 • c) Implementaciju usvojene podzakonske regulative, sa posebnim akcentom na primjenu standardizovanog pristupa u utvrđivanju kapitala za kreditni i druge rizike, u skladu sa Direktivom o adekvatnosti kapitala;
 • d) Nastavak politike opreznog licenciranja banaka i izdavanja odobrenja, promociju korporativne kulture, interbankarske medijacije i preventivne zaštite deponenata;
 • e) Jačanje supervizije bazirane na ocjeni upravljanja rizicima i utvrđivanju regulatornog kapitala uz korišćenje prudencionog filtera za iskazivanje kapitala, koji obezbjeđuje sigurnost i stabilnost banaka;
 • f) Jačanje tržišne discipline, zaštite konkurencije i klijenata kroz objelodanjivanje podataka od strane banaka o kvalitetu korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima, metodama utvrđivanja adekvatnosti kapitala i drugim podacima; 
 • g) Izmjene u sistemu izvještavanja, s posebnim akcentom na objektivnost, tačnost i blagovremenost izvještaja koje banke dostavljaju o svom finansijskom stanju i poslovanju, kao parametara od čije tačnosti u velikoj mjeri zavise strategija  i mjere za očuvanje likvidnosti i solventnosti pojedinačnih banaka, kao i cjelokupnog bankarskog sistema, u uslovima globalne finansijske krize;
 • h) Jačanje međusobne povezanosti i saradnje s drugim regulatornim tijelima finansijskog sistema, a naročito sa supervizorskim autoritetima iz matičnih zemalja banaka koje posluju u Crnoj Gori, s fokusom na upravljanju rizicima i jačanju kontrole na konsolidovanoj osnovi;
 • i) Unapređivanje metoda i tehnika stresnog testiranja kako bi se pravovremeno sagledali različiti uticaji, identifikovali sistemski rizici i preduzele aktivnosti ka njihovom eliminisanju ili minimiziranju njihovih negativnih uticaja;
 • j) Jačanje kontrole usklađenosti politika i procedura, radi ispunjavanja obaveza vezanih za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

2. Radi očuvanja finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja, uz kontinuirano praćenje i analiziranje stanja i kretanja u realnom, finansijskom i ostalim djelovima ekonomskog sistema, i praćenje uticaja globalne finansijske krize na Crnu Goru, Centralna banka će: 

 • a) Predlagati izmjene važeće regulative kako bi nesmetano obavljala funkciju održavanja finansijske stabilnosti;
 • b) Procjenjivati negativne efekte globalne finansijske krize, analizirati njihov uticaj na finansijsku stabilnost Crne Gore i, u zavisnosti od ocjene stanja, preduzimati korektivne mjere iz svoje nadležnosti, odnosno predlagati korektivne mjere čija primjena nije u nadležnosti Centralne banke;
 • c) Aktivno učestovati i podržavati programe strateškog razvoja i mjere ekonomske politike i drugih politika, koje će doprinijeti poboljšanju standarda stanovnika Crne Gore i njenom približavanju Evropskoj uniji i evro-atlanskim integracijama;
 • d) Pratiti makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, prikupljanjem relevantih statističkih podataka i sprovođenjem redovne ekonomske i ekonometrijske analize u monetarnoj, finansijskoj, fiskalnoj i realnoj sferi, te kretanja u domenu međunarodnih ekonomskih odnosa;
 • e) Analizirati mogućnosti za održavanje makroekonomske stabilnosti i ispunjenje Mastrihtskih kriterijuma i kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta;
 • f) Pratiti kretanja u platnom bilansu Crne Gore i po potrebi predlagati korektivne mjere;
 • g) Pratiti i analizirati međunarodna iskustva u funkciji sagledavanja mogućnosti i efikasnosti primjene mjera ekonomske i monetarne politike, a naročito zemalja iz regiona jugoistočne Evrope i zemalja koje su uspješno okončale proces pristupanja Evropskoj uniji;
 • h) Korišćenjem makroekonomskog modela za Crnu Goru i izradom studija, analizirati uticaj postojećih instrumenata monetarne i ekonomske politike na crnogorsku ekonomiju, kao i mogućnost razvoja i primjene novih instrumenata u uslovima eurizacije;
 • i. Izraditi alternativni strukturni makroekonomski model u cilju kreiranja projekcija makroindikatora neophodnih za analizu finansijske stabilnosti Crne Gore;
 • j) Raditi na unapređivanju postojećih i uvođenju novih izvještaja, a prije svega izvještaja o finansijskoj stabilnosti;
 • k) Organizovati prikupljanje podataka za potrebe kreiranja i publikovanja monetarne i platnobilansne statistike;
 • l) Sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike i davati preporuke za njihovo prevazilaženje.

3. U cilju održavanja i unaprjeđenja stabilnog i efikasnog platnog prometa u zemlji, Centralna banka će raditi na:

 • a) Kontinuiranom unaprjeđenju platnog sistema za izvršavanje međubankarskih transfera, kao osnove cjelokupnog platnog sistema Crne Gore; 
 • b) Donošenju podzakonske regulative, u cilju potpunog usklađivanja s regulativnom Evropske unije i suštinskim principima za sistemski važne platne sisteme Komiteta za platne i obračunske sisteme BIS banke;
 • c) Kvalitetnom i efikasnom pružanju usluga platnog prometa u zemlji za klijente Centralne banke;
 • d) Implementaciji novog informacionog sistema za obavljanje poslova prinudne naplate kojim se u velikoj mjeri automatizuje izvršenje prinudne naplate.

4. U cilju daljeg unaprjeđivanja upravljanje deviznim rezervama Crne Gore, a u uslovima tekuće globalne finansijske krize, dajući najveći značaj sigurnosti plasiranja sredstava, Centralna banka će:

 • a) U skladu sa poštovanjem principa likvidnosti i profitabilnosti vršiti optimizaciju postojećih finansijskih instrumentata u portfoliu i unapređenje već usvojenih tehnika upravljanja sredstvima deviznih rezervi i rizicima, radi ostvarivanja što boljeg odnosa prinosa i rizika;
 • b) Permanentno pratiti situaciju na međunarodnom finansijskom tržištu i kontinuirano preispitivati alternativne mogućnosti plasmana sredstava;
 • c) Ispitati mogućnosti investiranja sredstava u nove finansijske instrumente, polazeći prevashodno od principa sigurnosti, ukoliko se izmjenama postojećih zakonskih rješenja obezbijede neophodne normativne pretpostavke;
 • d) Unaprijediti metodologiju planiranja optimalne količine novčanica i kovanog novca radi redovnog snabdijevanja banaka i drugih klijenata CBCG. 

5. U cilju unaprjeđivanja platnog prometa sa inostranstvom i kvaliteta postojećih usluga, Centralna banka će:

 • a) Raditi na poboljšanju kvaliteta postojećih i uspostavljanju novih korespondentskih odnosa sa stranim bankama i bankarskim institucijama;
 • b) Uspostaviti i razvijati klirinški način plaćanja sa Republikom Srbijom i BiH.
 • c) Intenzivirati saradnju sa nadležnim državnim organima i međunarodnim institucijama radi otkrivanja i sprječavanja ubacivanja falsifikovanog novca u kanale platnog prometa.

6. U cilju unaprjeđivanja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama drugih zemalja, kao i radi ubrzanja pristupanja Evropskoj uniji, Centralna banka Crne Gore će: 

 • a) Intenzivirati saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i članicama grupacije Svjetske banke, naročito u dijelu razmjene informacija i stvaranja uslova za korišćenje finansijske podrške u okviru aranžmana aktuelnih za Crnu Goru;
 • b) Unaprjeđivati saradnju sa ostalim međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama kroz uspostavljanje neposrednog kontakta, prezentacijom svojih aktivnosti, učešćem u radu radnih tijela i skupština i sl;
 • c) Razvijati saradnju sa drugim centralnim bankama i finansijskim tijelima kroz realizaciju sporazuma i memoranduma, posebno u oblasti supervizije banaka, predlaganjem novih oblika saradnje uklučujući i uspostavljanje strateškog partnerstva;
 • d) Praktikovati aktivno učešće eksperata Centralne banke na sastancima međunarodnih organizacija, forumima, seminarima i konferencijama posvećenim globalnoj finansijskoj stabilnosti i oblasti centralnog bankarstva; 
 • e) Aktivno učestvovati u procesu pridruživanja EU, kroz realizaciju saradnje sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori, Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom. Nastaviti aktivnosti na harmonizaciji domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU i na pripremi projekata za korišćenje finansijskih sredstava iz pretpristupnih IPA fondova.

7. Centralna banka će u narednom periodu punu pažnju pokloniti razvoju i unaprjeđenju informacionog sistema, usavršavanju zaposlenih i informisanju domaće i strane javnosti kroz:

 • a) Kontinuirano povećavanje nivoa bezbjednosti informacionih tehnologija, razvijanje metodologije za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta i sigurnosti i razvijanje nove aplikacije i metodologije za upravljanje IT projektima;
 • b) Unaprjeđivanje bezbjednosti i raspoloživosti informacionog sistema uvođenjem PKI (Private Key Infrastructure) sistema u poslovno okruženje i stavljanje u funkciju alternativne lokacije;
 • c) Profesionalno usavršavanje zaposlenih za potrebe radnih mjesta na kojima su angažovani i njihovo uključivanje u procese promjena; 
 • d) Informisanje domaće i strane javnosti o aktivnostima, ciljevima i rezultatima svoga rada. 
 • e) Javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima, raditi na podizanju nivoa ekonomskog znanja u društvu, doprinositi jačanju civilnog društva i pomagati razvoj svih nacionalnih resursa.


SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE


  

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore