");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.11.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.11.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika Centralne banke za 2008. godinu

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (»Sl. list RCG« br. 52/00 i br. 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 20.12.2007. godine, utvrdio:


POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2008. GODINI


Polazeći od dostignutog nivoa razvijenosti finansijskog sistema, najbolje međunarodne prakse, ustavnih obaveza i zakonskih ovlašćenja, Centralna banka Crne Gore će u 2008. godini:

1. raditi na unapređivanju regulatornog okvira, poboljšanju upravljanja svim rizicima, jačanju korporativnog upravljanja u bankama, stvaranju uslova za postepenu implementaciju principa i standarda Bazela II kako bi očuvala postignutu stabilnost bankarskog sistema, imajući u vidu njegov značaj za očuvanje finansijske stabilnosti i ulogu jednog od najvažnijih pokretača privrednog sistema;

2. kontinuirano pratiti, istraživati i analizirati sve segmente ekonomskog sistema i širiti oblasti koje će biti predmet monetarne i finansijske statistike davati preporuke za podsticanje ekonomskog razvoja i raditi na održavanju finansijske stabilnosti;

3. održavati efikasan i stabilan platni promet u zemlji i učestvovati u kreiranju regionalnog platnog prometa na bazi kliringa u cilju stvaranja jeftinijeg i bržeg platnog prometa sa inostranstvom;

4. aktivnom politikom obavezne rezerve uticati na poboljšanje ročne usklađenosti izvora i plasmana bankarskog sistema, kao i na likvidnost bankarskog sistema, i kontrolisati kreditnu ekspanziju u cilju održavanja finansijske stabilnosti;

5. unapređivati kvalitet postojećih usluga, uspostavljati i obavljati nove poslove bankara i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Crne Gore, kao i unapređivati upravljanje sredstvima rezervi;

6. unapređivati saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim organizacijama, centralnim bankama i aktivno učestvovati u procesu pristupanja Crne Gore EU;

7. podizati nivo specijalističkih znanja zaposlenih, podsticati njihovo usavršavanje i kontinuirano unapređivati tehničku opremljenost;

8. voditi politiku visokog nivoa transparentnosti i na blagovremen, nediskriminatoran i potpun način informisati javnost o svojim aktivnostima na realizaciji ciljeva.

1. U cilju održavanja postignute stabilnosti bankarskog sektora, dodatnog unapređivanja upravljanja svim rizicima, jačanja korporativnog upravljanja u bankama i dalje postepene implementacije principa i standarda Bazela II, Centralna banka će aktivnosti posebno usmjeriti na:

 • a. unapređivanje regulatornog okvira kroz donošenje odgovarajuće podzakonske regulative, nakon donošenja novog Zakona o bankama, za postepenu tranziciju ka Bazelu II odnosno implementaciju Direktive o adekvatnosti kapitala (CRD);
 • b. realizaciju politike opreznog licenciranja banaka i izdavanju odobrenja odnosno saglasnosti, koje će obezbijediti jačanje korporativne kulture, konkurentnosti i preventivnu zaštitu deponenata, sa jasnom preferencijom da dominantni osnivači budu druge dobro kontrolisane banke;
 • c. jačanje kontrole na bazi rizika sa dominantnom ulogom portfolio menadžment pristupa u superviziji banaka i unapređivanjem saradnje sa supervizorskim autoritetima matičnih zemalja (»home & host«);
 • d. unapređivanje metoda i tehnika stresnog testiranja banaka kako bi se pravovremeno sagledali uticaji identifikovanih rizika na sistem (sistemski rizik) i preduzele aktivnosti ka njihovom usmjeravanju u poželjnom pravcu;
 • e. uspostavljanje i razvijanje saradnje i razmjene podataka sa drugim regulatornim tijelima u zemlji u funkciji jačanja supervizije na konsolidovanoj osnovi;
 • f. razvijanje sistema specijalističkih kontrola sa posebnim naglaskom na kontrolama kreditnog rizika i razmjeni podataka sa bankama preko Regulatornog kreditnog biroa;
 • g. kontrolu usklađenosti politika i procedura i ispunjavanju obaveza vezano za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
 • h. jačanje uloge banaka u podizanju kvaliteta računovodstvenih izvještaja privrede;
 • i. imenovanje bankarskog ombudsmana i stvaranje neophodnih uslova za početak njegovog rada.

2. U cilju donošenja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja, kontinuiranog analiziranja i istraživanja stanja u realnom, finansijskom i ostalim djelovima ekonomskog sistema, Centralna banka će:

 • a. inicirati izmjene postojeće regulative radi stvaranja uslova za nesmetano obavljanje nove ustavne funkcije – održavanje finansijske stabilnosti;
 • b. raditi na formiranju Nacionalnog nadzornog komiteta kako bi, kao ustavni čuvar finansijske stabilnosti, u prelaznom periodu sinhronizovala aktivnosti različitih supervizora i radila na unapređenju njihove efikasnosti;
 • c. pratiti kretanja u svim segmentima koji mogu uticati na finansijsku stabilnost, aktivno učestvovati i podržavati programe strateškog razvoja i mjere ekonomske i drugih politika i, po potrebi, preduzimati mjere iz svoje nadležnosti, odnosno predlagati mjere čija primjena nije u njenoj nadležnosti;
 • d. pratiti makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, prikupljati relevantne statističke podatke i sprovoditi redovne ekonomske i ekonometrijske analize u monetarnoj, finansijskoj, fiskalnoj, realnoj sferi, kao i u domenu međunarodnih ekonomskih odnosa posebno analizirati mogućnosti za održavanje makroekonomske stabilnosti i ispunjenje mastrihtskih kriterijuma;
 • e. prikupljati podatke i pratiti kretanja u platnom bilansu Crne Gore i po potrebi predlagati korektivne mjere;
 • f. pratiti međunarodna iskustva, naročito iskustva zemalja iz regiona, zemalja koje su uspješno okončale proces pristupanja EU, kao i dolarizovanih zemalja, u primjeni mjera ekonomske i monetarne politike u funkciji sagledavanja mogućnosti i efikasnosti njihove implementacije kod nas;
 • g. korišćenjem makroekonomskog modela za Crnu Goru i izradom studija analizirati uticaj postojećih instrumenata monetarne i ekonomske politike, kao i mogućnost razvoja i primjene novih instrumenata u uslovima eurizacije;
 • h. sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike i davati preporuke za njihovo prevazilaženje;
 • i. proširiti oblast finansijske statistike, prije svega na one oblasti koje su od značaja za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti.

3. U cilju održavanja efikasnog i stabilnog platnog prometa i njegovog daljeg razvoja, Centralna banka će raditi na:

 • a. donošenju podzakonske regulative, nakon usvajanja Zakona o platnom prometu u zemlji; 
 • b. daljem unapređivanju funkcionisanja međubankarskog platnog sistema;
 • c. daljem unapređivanju usluga u obavljanju platnog prometa u zemlji za klijente Centralne banke;
 • d. daljem razvoju platnih sistema u zemlji, u skladu sa preporukama relevantnih međunarodnih organizacija, kao i međunarodnim standardima i praksom savremenih platnih sistema;
 • e. implementaciji novog informacionog sistema za sprovođenje prinudne naplate, radi funkcionalnog unapređivanja, povećanja stabilnosti i efikasnost izvršenja prinudne naplate.

4. U cilju daljeg unapređivanja institucionalnih i drugih preduslova vezanih za praćenje likvidnosti bankarskog sistema i upravljanja deviznim rezervama Crne Gore, Centralna banka će:

 • a. kontinuirano analizirati i implementirati politiku obavezne rezerve, uz postepeno prilagođavanje preporukama i standardima obavezne rezerve koji se primjenjuju u Euro zoni;
 • b. implementirati Sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja, kojim će se omogućiti efikasniji, brži i jeftiniji platni promet sa inostranstvom;
 • c. pratiti i analizirati međunarodna iskustva i u skladu sa njima vršiti  unapređivanje obavljanja platnog prometa sa inostranstvom;
 • d. raditi na unapređivanju regulative kojom se definišu uslovi za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti;
 • e. uvoditi nove instrumente i tehnike u cilju što efikasnijeg upravljanja sredstvima deviznih rezervi;
 • f. obezbjeđivati potrebne količine i apoenske strukture novčanica i kovanog novca u eurima za potrebe banaka, finansijskih i drugih institucija.

5. U cilju kontinuiranog unapređivanja kvaliteta postojećih usluga, uspostavljanja i obavljanja novih poslova bankara i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Crne Gore, Centralna banka će:

 • a. ažurno evidentirati, transferisati i obračunavati kamate na sredstva Ministarstva finansija, Fonda za zaštitu depozita i ostalih organa i organizacija, koja su deponovana kod Centralne banke;
 • b. za potrebe organa i organizacija Crne Gore obezbijediti efikasan platni promet sa inostranstvom u skladu sa svjetskim bankarskim standardima;
 • c. razvijati aktivnosti u cilju jačanja postojećih i uspostavljanja novih korespodentskih odnosa sa stranim bankama i finansijskim institucijama;
 • d. obavljati za potrebe Vlade poslove u vezi sa primarnom prodajom državnih hartija od vrijednosti;
 • e. dalje jačati saradnju i obavljati odgovarajuće transakcije sa MMF-om, Svjetskom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama.

6. U cilju unapređivanja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim organizacijama, Centralna banka će:

 • a. razvijati saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i obavljati sve poslove i finansijske transakcije u ime Crne Gore, stvarati uslove za obavljanje funkcije depozitara novčanih sredstava MMF-a i obavljati funkciju guvernera u MMF-u;
 • b. nastaviti saradnju sa Svjetskom bankom, kako kroz obavljanje funkcije depozitara novčanih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Međunarodne organizacije za razvoj (IDA) i Agencije za garantovanje investicija (MIGA), tako i kroz saradnju i ispunjavanje obaveza koje su uslov za korišćenje finansijske podrške Svjetske banke u okviru aktuelnih aranžmana;
 • c. aktivno učestvovati u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, shodno nadležnostima Centralne banke, kroz realizaciju saradnje sa Evropskom komisijom i iniciranjem novih vidova saradnje sa organima Evropske unije,  prije svega sa Evropskom centralnom bankom;
 • d. slijediti preporuke MMF-a iz programa ocjene finansijske stabilnosti (FSAP), kao i ostalih dokumenata MMF-a i Svjetske banke;
 • e. razvijati saradnju sa susjednim zemljama, kao nastavak već postojećih geografskih, istorijskih, ekonomskih, trgovinskih i institucionalnih veza;
 • f. pratiti aktivnosti međunarodnih organizacija kroz uspostavljanje neposrednog kontakta, učešće u radu radnih tijela i skupština, kao i kroz organizovanje međunarodnih konferencija;
 • g. inicirati i razvijati poslovne veze i strateška partnerstva sa drugim centralnim bankama i finansijskim tijelima kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti supervizije banaka;
 • h. aktivnim učešćem eksperata Centralne banke na sastancima, forumima i konferencijama međunarodnih organizacija, posvećenim globalnoj finansijskoj stabilnosti, raditi na daljoj afirmaciji Centralne banke na međunarodnom planu.

7. Za podizanje nivoa specijalističkih znanja zaposlenih, podsticanja njihovog usavršavanja i kontinuiranog unapređivanja tehničke opremljenosti, Centralna banka će nastaviti aktivnosti na:

 • a. podizanju nivoa specijalističkih znanja kroz organizovanje seminara, treninga, programa obuke, inovativnih programa i na druge načine, te prenosom stečenih znanja kako na vertikalnom nivou (od viših ka nižim hijerarhijskim nivoima), tako i na horizontalnom nivou;
 • b. unapređivanju  sistema upravljanja ljudskim resursima i afirmaciji sistema upravljanja učinkom;
 • c. razvijanju mehanizama motivisanja i nagrađivanja zaposlenih koji postižu najbolje rezultate;
 • d. pomaganju u razvoju karijere, kako kroz stipendiranje zaposlenih tako i stipendiranjem najboljih studenata, kao i nagrađivanjem najboljih radova iz oblasti monetarne teorije i politike i bankarstva;
 • e. razvijanju metodologije za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta i sigurnosti i metodologije za upravljanje IT projektima i obezbjeđivanju obuke kadrova za adekvatnu primjenu takvih rješenja u praksi;
 • f. unapređivanju bezbjednosti i raspoloživosti informacionog sistema, primjeni savremenih rješenja za nadzor i kontrolu saobraćaja u računarskoj mreži CBCG;
 • g. unapređivanja efikasnosti primjene postojećeg informacionog sistema u poslovanju kroz razvoj i implementaciju aplikacija za podršku poslovanja.

8. U cilju podizanja nivoa informisanosti  o aktivnostima i ulozi Centralne banke kao važne institucije sistema, kao i analize stavova javnog mnjenja, Centralna banka će:

 • a. obavještavati javnost o redovnim aktivnostima i promovisati stabilnost finansijskog sistema u funkciji davanja doprinosa nacionalnoj debati o ekonomskoj politici i značaju finansijske stabilnosti i fiskalne discipline;
 • b. edukovati javnost o njenoj funkciji i ulozi radi podizanja nivoa ekonomskog znanja u društvu i boljeg razumijevanju funkcija Centralne banke i centralnog bankarstva uopšte; 
 • c. unapređivati komunikaciju sa ukupnom javnošću – partnerima, građanima, domaćim i stranim medijima, kao i svim ostalim interesnim grupama;
 • d. kao institucija sa naglašenom društvenom odgovornošću, kroz javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima, doprinositi jačanju civilnog društva i pomagati razvoj svih nacionalnih resursa;
 • e. redovno ažurirati web prezentaciju kao još jedan važan vid komunikacije s javnošću, koji u svakom trenutku pruža relevantne, precizne i aktuelne informacije, stavove i analize;
 • f. raditi na unapređenju interne komunikacije u okviru Centralne banke kroz pokretanje intraneta, kao brzog i efikasnog načina komuniciranja.

 

U skladu sa očekivanjem da će u 2008. godini biti donijet novi Zakon o Centralnoj banci Crne Gore, fokus aktivnosti Centralne banke će biti u prilagođavanju funkcionisanja novom zakonu, odnosno najboljoj međunarodnoj praksi na kojoj bi trebao da bude baziran.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE
  

P.br. 0101- 2933/9 - 6 -2007  Predsjednik Savjeta
Podgorica, 20.12.2007.  Ljubiša Krgović, s.r.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore