");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.11.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.11.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika Centralne banke za 2007. godinu

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. list RCG« br. 52/00 i br. 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 27. decembra 2006. godine, utvrdio:

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2007. GODINI 

Polazeći od dostignuća u oblasti razvoja bankarskog sistema, finansijske stabilnosti i primjene međunarodnih standarda, Centralna banka Crne Gore će u 2007. godini realizovati sljedeće ciljeve:

1. održavanje postignute stabilnosti bankarskog sektora i postepene implementacije principa i standarda Bazela II, sa ciljem dodatnog unaprijeđenja upravljanja svim rizicima u crnogorskom bankarskom sistemu i daljeg razvoja tržišne discipline;

2. kontinuirano praćenje, analiziranje i istraživanje stanja u finansijskom i ostalim dijelovima ekonomskog sistema, u funkciji predlaganja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja;

3. održavanje efikasnog i stabilnog platnog prometa u zemlji i njegov dalji razvoj;

4. vođenje aktivne politike obavezne rezerve u cilju kontrolisanja kreditne ekspanzije i uticanja na likvidnost bankarskog sistema;

5. unaprijeđenje kvaliteta postojećih usluga, uspostavljanje i obavljanje novih poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore, kao i unaprijeđenje upravljanja novčanim sredstvima rezervi;

6. unaprijeđenje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama;

7. kontinuirano usavršavanje kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti Centralne banke;

8. vršenje analiza javnog mnijenja i podizanje nivoa informisanosti o aktivnostima Centralne banke, i njenoj afirmaciji kao nezavisne institucije usmjerene ka napretku privrede i društva.

 

1. U cilju održavanja postignute stabilnosti bankarskog sektora i postepene implementacije principa i standarda Bazela II, a u funkciji dodatnog unaprijeđenja upravljanja svim rizicima u crnogorskom bankarskom sistemu i daljeg razvoja tržišne discipline,  Centralna banka će aktivnosti posebno usmjeriti na:

 • a) unaprijeđenje institucionalnog regulatornog okvira preko izrade prijedloga novog Zakona o bankama i odgovarajuće podzakonske regulative, sa ciljem: obezbjeđenja zakonskih pretpostavki za širenje bankarskog tržišta; unaprijeđenja i razvoja rješenja iz oblasti regulacije i supervizije banke; stvaranja pravnog okvira za postepenu tranziciju ka Bazelu II;
 • b) kontinuirani razvoj praćenja i sagledavanja rizika kojima su banke izložene u svom poslovanju, uz reorganizaciju Sektora za kontrolu banaka;
 • c) dalji razvoj tržišne discipline kroz razmjenu i objavljivanje podataka o poslovanju banaka u cilju jačanja upravljanja rizicima i inteziviranja primjene principa tržišne discipline;
 • d) licenciranje novih banaka i filijala stranih banaka, izdavanje odobrenja odnosno saglasnosti koje će obezbjediti jačanje korporativne kulture, konkurentnosti i preventivnu zaštitu deponenata, stavljanjem akcenta na poslovnu reputaciju i kvalitet potencijalnih akcionara banaka;
 • e) daljem jačanju korporativnog upravljanja, sistema interne kontrole i interne revizije u bankama.

 

2. U cilju kontinuiranog praćenja, analiziranja i istraživanja stanja u realnom, finansijskom i ostalim dijelovima ekonomskog sistema, koji su u funkciji donošenja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja, Centralna banka će:

 • a) aktivno učestovati i podržavati programe strateškog razvoja i mjere ekonomske politike i drugih politika koje će doprinijeti poboljšanju standarda stanovnika Crne Gore i njezinom približavanju Evropskoj uniji i evro-atlanskim integracijama.
 • b) pratiti makroekonomska kretanja u Republici, prikupljati relevante statističke podatke i sprovoditi redovne ekonomske i ekonometrijske analize u monetarnoj, finansijskoj, fiskalnoj, realnoj sferi, kao i u domenu međunarodnih ekonomskih odnosa;
 • c) posebno analizirati mogućnosti za održavanje makroekonomske stabilnosti i ispunjenje mastrihtskih kriterijuma i kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta;
 • d) shodno obavezama iz Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima s inostranstvom, pratiti kretanja u platnom bilansu Republike i po potrebi predlagati korektivne mjere;
 • e) pratiti i analizirati međunarodna iskustva u funkciji sagledavanja mogućnosti i efikasnosti primjene mjera ekonomske i monetarne politike, a naročito zemalja iz regiona jugoistočne Evrope, zemalja koje su uspješno okončale proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i dolarizovanih zemalja;
 • f) korišćenjem makroekonomskog modela za Crnu Goru i izradom studija analizirati uticaj postojećih instrumenata monetarne i ekonomske politike, kao i mogućnost razvoja i primjene novih instrumenata u uslovima eurizacije;
 • g) učestvovati u izradi novih i izmjeni postojećih zakonskih propisa u funkciji unaprijeđenja poslovnog okruženja i kreiranja stimulativnog ambijenta za privlačenje novih investicija;
 • h) raditi na unaprijeđenju postojećih i uvođenju novih izvještaja, a prije svega Izvještaja o finansijskoj stabilnosti;
 • i) organizovati prikupljanje podataka za potrebe kreiranja i publikovanja monetarne i platnobilansne statistike;
 • j) sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike i davati preporuke za njihovo prevazilaženje.

 

3. U cilju održavanja efikasnog i stabilnog platnog prometa u zemlji, i njegovog daljeg razvoja, Centralna banka će raditi na:

 • a) zaokruženju regulatornog okvira za novi platni sistem preko izrade prijedloga Zakona o platnom prometu u zemlji i podzakonske regulative u skladu sa Zakonom;
 • b) kontinuiranom unaprijeđenju stabilnosti i efikasnosti funkcionisanja međubankarskog platnog sistema, kao i njegovom daljem razvoju u skladu sa međunarodnim preporukama relevantnih međunarodnih organizacija, a prije svega programa FSAP Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda kao i iskustvima stečenim u praksi. U ovom domenu Centralna banka će buduće aktivnosti usmjeriti na održavanje  i postizanje još većeg stepena sigurnosti funkcionisanja međubankarskog platnog sistema, kao osnovne infrastrukture domaćeg platnog sistema. Na taj način će se operativni rizik, koji je latentno prisutan i karakterističan za platne sisteme, svesti na najmanju moguću mjeru;
 • c) razvoju projekta nacionalnog kliring centra platnih kartica;
 • d) razvoju i implementaciji novog informacionog sistema za sprovođenje prinudne naplate, kojim će se na osnovu dosadašnjih iskustava, izvršiti dalja funkcionalna unaprijeđenja i uvesti visok stepen automatizacije, i postići maksimalna stabilnost i efikasnost u izvršenju prinudne naplate;
 • e) efikasnom obavljanju platnog prometa u zemlji za klijente Centralne banke.

 

4. U cilju daljeg unapređivanja institucionalnih i drugih preduslova vezanih za praćenje likvidnosti bankarskog sistema i upravljanje deviznim rezervama Republike, Centralna banka će:

 • a) kontinuirano analizirati i unapredjivati postojeću politika obavezne rezerve, uz postepeno prilagođavanje preporukama i standardima obavezne rezerve koji se primjenjuju u Euro zoni;
 • b) pratiti i analizirati međunarodna iskustva i u skladu sa njima vršiti  prilagođavanje regulative kojom se definiše vrsta i nivo  kredita za održavanje dnevne likvidnosti, kolateral, kamatne stope i drugi uslovi pod kojima Centralna banka odobrava kredite bankama;
 • c) upravljati deviznim rezervama Republike, u zemlji i inostranstvu uz poštovanje principa sigurnosti, likvidnosti i profitabilnosti;
 • d) raditi na uvođenju novih instrumenata i tehnika u cilju što efikasnijeg upravljanja sredstvima deviznih rezervi;
 • e) dalje unaprijeđivati tehnike upravljanja rizicima pri investiranju sredstava deviznih rezervi;
 • f) unaprijeđivati obavljanje platnog prometa sa inostranstvom;
 • g) obezbjeđivati potrebne količine i apoenske strukture novčanica i kovanog novca u eurima za potrebe banaka i finansijskih institucija.

 

5. U cilju kontinuiranog unaprijeđenja kvaliteta postojećih usluga, uspostavljanja i obavljanja novih poslova bankara (depozitara) i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore, Centralna banka će:

 • a) efikasno pratiti, transferisati i obračunavati kamate na sredstva Budžeta, Fonda za zaštitu depozita i ostalih organa i organizacija Republike, koja su položena kao depozit kod Centralne banke;
 • b) obavljati odgovarajuće transakcije u odnosima sa MMF-om, Svjetskom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama; 
 • c) realizovati obavljanje procesa aukcije državnih zapisa Vlade Republike Crne Gore daljim unaprijeđenjem metoda i tehnika;
 • d) davati podrške svim mjerama i aktivnostima koje doprinose smanjenju budžetskog deficita;
 • e) za potrebe organa i organizacija Republike obezbjeđivati  efikasni platni promet sa inostranstvom;
 • f) raditi na aktivnostima unaprijeđenja postojećih i uspostavljanju novih korespodentskih odnosa sa stranim bankama i bankarskim institucijama, kao i na unaprijeđenju upravljanja novčanim sredstvima.

 

6. Sa ciljem daljeg unaprijeđivanja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, imajući u vidu očekivano punopravno članstvo Republike Crne Gore u istima, kroz obavljanje funkcije fiskalnog agenta i depozitara kao i saradnju sa drugim međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama, Centralna banka će:

 • a) razvijati saradnju sa Međunarodnim Monetarnim Fondom (MMF), kroz: obavljanje funkcije fiskalnog agenta Republike Crne Gore u MMF-u, stvaranje uslova za obavljanje svih poslova i finansijskih transakcija sa MMF-om u ime Republike Crne Gore, stvaranje uslova za obavljanje funkcije depozitara novčanih sredstava MMF-a, kao i kroz obavljanje funkcije Guvernera u MMF-u;
 • b) dalje unaprijeđivati saradnju sa Međunarodnim Monetarnim Fondom kroz ispunjenje obaveza, shodno nadležnostima Centralne banke, koje su uslov za korišćenje finansijske podrške Fonda;
 • c) razvijati saranju sa Međunarodnim Monetarnim Fondom  kroz pripremu stavova i mišljenja o budućim programima međusobne saradnje, kao i  neposrednim učešćem Guvernera Centralne banke na Godišnjim sastancima Borda Guvernera;
 • d) ostvarivati saradnju sa Svjetskom Bankom obavljanjem funkcije depozitara novčanih sredstava Banke, Korporacije, Udruženja i Agencije i ispunjenjem obaveza koje su uslov  za korišćenje finansijske podrške Svjetske Banke u okviru aktuelnih aranžmana;
 • e) aktivno učestvovati u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, shodno nadležnostima Centralne banke, realizacijom saradnje sa Evropskom Komisijom i iniciranjem novih vidova saradnje sa organima Evropske Unije, a prije svega sa Evropskom Centralnom Bankom;
 • f) unaprijeđivati i inicirati saradnju sa drugim međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama od interesa za Centralnu banku, kroz: uspostavljanje neposrednog kontakta, prikupljanje informacija i praćenje aktivnosti ovih organizacija, učešće u radu radnih tijela i skupština, kao i organizovanje međunarodnih konferencija;
 • g) razvijati saradnju sa drugim centralnim bankama: unaprijeđivanjem već uspostavljene saradnje kroz prikupljanje informacija, praćenje i unaprijeđenje realizacije postignutih sporazuma i predlaganje novih oblika saradnje, kao i  iniciranje saradnje sa drugim centralnim bankama;
 • h) preduzimati sve druge aktivnosti koje će dovesti do dalje afirmacije Centralne banke na međunarodnom planu. 

 

7. U funkciji upravljanja ljudskim resursima, Centralna banka će nastaviti sa praksom stvaranja i zapošljavanja stručnog, motivisanog, adekvatno nagrađenog ljudskog kapitala, sposobnog da upravlja stalnim promjenama na putu ka evropskim integracijama. Upravljanje ljudskim kapitalom će biti zasnovano na sljedećim postulatima:

 • a) razvoj sistema motivacije i napredovanja zaposlenih u karijeri;
 • b) dalja stručna obuka,  obrazovanje i razvoj kompetencija neophodnih za poslovanje Centralne banke, s posebnim akcentom na razvoj  talenata i menadžera;
 • c) regrutovanje najboljih mladih stručnjaka koji će raditi u Centralnoj banci;
 • d) nagrađivanje kroz sistem upravljanja učinkom;
 • e) realizacija projekata usmjerenih ka sticanju znanja iz domena evropskih integracija i primjena međunarodnih standarda u poslovanju;
 • f) kontinuirano poboljšanje tehničke osposobljenosti Centralne banke za obavljanje njenih osnovnih funkcija.

 

8. Nezavisnost Centralne banke nameće obavezu da njena politika bude u skladu sa najvišim standardima transparentnosti. Radi podizanja nivoa informisanosti javnosti o aktivnostima i ulozi Centralne banke, kao i analize stavova javnog mnjenja, Centralna banka će:

 • a) unaprijeđivati komunikaciju, kako eksternu tako i internu, sa ukupnom javnošću – partnerima, građanima, zaposlenima u Centralnoj banci, domaćim i stranim medijima, kao i svim ostalim interesnim grupama;
 • b) informisati javnost o redovnim aktivnostima Centralne  banke i promovisati stabilnost finansijskog sistema;
 • c) edukovati javnost o funkciji i ulozi Centralne banke i povećavati nivo ekonomskog znanja u društvu, u funkciji davanja doprinosa nacionalnoj debati o ekonomskoj politici, koja bi trebala da utiče na bolju percepciju javnosti o značaju finansijske stabilnosti i fiskalne discipline;
 • d) redovno ažurirati i unaprijeđivati  web prezentaciju Centralne banke, koja treba sadržati relevantne, precizne i blagovremene informacije.

 

U skladu sa očekivanjem da će u 2007. godini biti donijet novi zakon o Centralnoj banci Crne Gore, fokus aktivnosti Centralne banke će biti u prilagođavanju funkcionisanja novom Zakonu, odnosno najboljoj međunarodnoj praksi na kojoj je baziran.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE
  

P.br. 0101- 303/16 - 4 -2006  Predsjednik Savjeta
Podgorica, 27.12.2006.  Ljubiša Krgović, s.r.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore