");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.11.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.11.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Politika Centralne banke za 2006. godinu

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. list RCG« br. 52/00 i br. 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 12.12.2005. godine, utvrdio:

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2006. GODINI
  

Polazeći od dostignuća u oblasti razvoja bankarskog sistema, finansijske stabilnosti i primjene međunarodnih standarda, Centralna banka Crne Gore će u 2006. godini realizovati sljedeće ciljeve:

1. unaprjeđenje institucionalnog okvira u cilju obezbjeđenja kvalitetnije implementacije principa i standarda Bazela II, te poboljšanja metoda i tehnika kontrole, kao i razvoj informacione baze u funkciji vršenja stresnog testiranja sistema, razvoja finansijske discipline i preventivne zaštite deponenata banaka;

2. kontinuirano praćenje, analiziranje i istraživanje stanja u finansijskom i ostalim dijelovima ekonomskog sistema, u funkciji predlaganja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja;

3. održavanje efikasnog platnog prometa u zemlji i njegov dalji razvoj;

4. voditi politiku obavezne rezerve u cilju održavanja neophodne likvidnosti sistema i djelovanja na kontrolisanje kreditne ekspanzije;

5. razvoj kvaliteta postojećih usluga, uspostavljanje i obavljanje novih poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore;

6. unaprjeđenje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama;

7. kontinuirano usavršavanje kadrovske i tehničke osposobljenosti Centralne banke;

8.  vršenje analiza javnog mnijenja i podizanje nivoa informisanosti o aktivnostima Centralne banke.

1. U funkciji obezbjeđenja kvalitetnije implementacije principa i standarda Bazela II, te poboljšanja metoda i tehnika kontrole, kao i razvoja informacione baze u funkciji vršenja stresnog testiranja sistema, razvoja finansijske discipline i preventivne zaštite deponenata banaka, Centralna banka će raditi na:

 • a) unaprjeđenju institucionalnog regulatornog okvira donošenjem novog Zakona o bankama i odgovarajuće podzakonske regulative sa ciljem obezbjeđenja zakonskih pretpostavki za širenje bankarskog tržišta, unaprjeđenja i razvoja rješenja iz važećeg zakona i stvaranja pravnog okvira za postepenu tranziciju ka Bazelu II;
 • b) daljem unaprjeđenju metoda i tehnika kontrole, stavljanjem težišta na kontinuirano praćenje stanja banaka, uz dodatno jačanje off-site kontrole;
 • c) razvoju informacione baze u funkciji vršenja stresnog testiranja sistema i stvaranja mogućnosti za implementaciju modela praćenja centralizovanog rejtinga, u funkciji brže tranzicije prema modelima iz Bazela II;
 • d) daljem unaprjeđenju finansijske discipline kroz jačanje upravljanja rizicima i tržišne discipline, na osnovu kvalitetnije razmjene informacija sa bankama i objavljivanje podataka o njihovom poslovanju;
 • e) efikasnom rješavanju pitanja nesolidnih banaka;
 • f) licenciranju banaka i izdavanju odobrenja i saglasnosti, u funkciji jačanja korporativne kulture, konkurentnosti i preventivne zaštite deponenata, stavljanjem akcenta na poslovnu reputaciju i kvalitet potencijalnih akcionara banaka;
 • g) širenju nivoa znanja o značaju bankarskog sektora i karakteru standarda sigurne bankarske prakse;
 • h) podsticanju konkurencije u bankarskom sistemu i unaprjeđenju upravljačke strukture.

 

2. U cilju kontinuiranog praćenja, analiziranja i istraživanja stanja u finansijskom i ostalim dijelovima ekonomskog sistema, koji su u funkciji donošenja efikasnih mjera za održavanje finansijske stabilnosti i davanja preporuka za podsticanje ekonomskog razvoja, Centralna banka će:

 • a) pratiti makroekonomska kretanja u Republici, prikupljati relevante statističke podatke i sprovoditi redovne ekonomske analize u monetarnoj, finansijskoj, fiskalnoj, realnoj sferi, te u domenu međunarodnih ekonomskih odnosa;
 • b) posebno analizirati mogućnosti za održavanje makroekonomske stabilnosti, ubrzanje privrednog razvoja, smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa, sniženje kamatnih stopa, smanjenje svih rizika, održanje niskog budžetskog deficita i niske stope inflacije, ispunjenje Mastrihtskih kriterijuma i kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta;
 • c) shodno obavezama iz Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima s inostranstvom, pratiti kretanja u platnom bilansu Republike i po potrebi predlagati korektivne mjere;
 • d) pratiti i analizirati međunarodna iskustva sa ciljem sagledavanja mogućnosti i efikasnosti primjene mjera ekonomske i monetarne politike, a naročita zemalja iz regiona jugoistočne Evrope, zemalja koje su uspješno okončale proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i dolarizovanih zemalja;
 • e) korišćenjem makroekonomskog modela za Crnu Goru i izradom studija analizirati uticaj postojećih instrumenata monetarne i ekonomske politike, kao i mogućnost razvoja i primjene novih instrumenata u uslovima eurizacije;
 • f) učestvovati u izradi novih i izmjeni postojećih zakonskih propisa u cilju unaprjeđenja poslovnog okruženja i kreiranja stimulativnog ambijenta za privlačenje novih investicija;
 • g) raditi na unaprjeđenju postojećih i uvodjenju novih izvještaja, a prije svega Biltena Centralne banke Crne Gore i Izvještaja o finansijskoj stabilnosti;
 • h) organizovati prikupljanje podataka za potrebe kreiranja i publikovanja monetarne i platnobilansne statistike;
 • i) sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike i davati preporuke za njihovo prevazilaženje;
 • j) podsticati istraživački rad u oblasti monetarne politike i teorije.

 

3. U cilju održavanja efikasnog platnog prometa u zemlji, i njegovog daljeg razvoja, Centralna banka će:

 • a) zaokružiti regulatorni okvir za novi platni sistem pripremom Zakona o platnom prometu u zemlji i izvršiti dopunu podzakonskih akata u skladu sa Zakonom;
 • b) razvijati stabilnost i efikasnost međubankarskog platnog sistema, u cilju dostizanju još višeg stepena sigurnosti njegovog funkcionisanja i smanjenja operativnog rizika;
 • c) raditi na razvoju i implementaciji novog informacionog sistema za sprovođenje prinudne naplate, u cilju postizanja daljih funkcionalnih unaprjeđenja i uvođenja potpune automatizacija čime bi se postigla maksimalna efikasnost u izvršenju prinudne naplate;
 • d) nastaviti kvalitetno obavljanje platnog prometa u zemlji za klijente Centralne banke.

 

4. U cilju praćenja i kontrole likvidnosti bankarskog sistema i upravljanja deviznim rezervama Republike, Centralna banka će:

 • a) vršiti dalje unaprjeđivanje regulatornog okvira;
 • b) voditi aktivnu politiku obavezne rezerve, kontinuirano preispitivati postojeću i u skladu sa ukazanim potrebama vršiti promjene obavezne rezerve;
 • c) upravljati novčanim rezervama Republike, u zemlji i inostranstvu uz poštovanje principa minimiziranje svih vrsta rizika i maksimiziranje prinosa;
 • d) unaprjeđivati efikasno obavljanje platnog prometa sa inostranstvom;
 • e) obezbjeđivati potrebnu količinu i apoensku strukturu novčanica i kovanog novca u eurima za potrebe banaka i finansijskih institucija;
 • f) vršiti kvalitetnije upravljanje suvišcima likvidnosti u Republici, podsticanjem razvoja međubankarskog tržišta novca i operacija na otvorenom tržištu.

 

5. U cilju kontinuiranog unaprjeđenja kvaliteta postojećih usluga, uspostavljanja i obavljanja novih poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore, Centralna banka će:

 • a) razvijati efikasnost praćenja svih priliva i odliva sredstava budžeta, koja se evidentiraju kao depozit kod CBCG;
 • b) pratiti priliv i upotrebu finansijskih sredstava odobrenih Republici putem kredita i donacija, kao i drugih sredstava iz inostranstva;
 • c) realizovati i unaprjeđivati obavljanje procesa aukcije državnih zapisa i obveznica Vlade RCG;
 • d) davati prijedloge mjera i aktivnosti koje doprinose smanjenju budžetskog deficita i granice domaćeg i inostranog zaduživanja i javnog duga;
 • e) obezbjeđivati efikasan platni promet sa inostranstvom i međubankarski platni promet u zemlji za potrebe organa i organizacija Republike.

 

6. U funkciji unaprjeđenja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama, Centralna banka će:

 • a) dalje unaprjeđivati saradnju sa Svjetskom bankom vezano za funkciju Centralne banke Crne Gore kao fiskalnog agenta SiCG u Svjetskoj Banci, kroz stvaranje uslova za samostalno obavljanje finansijskih transakcija u vezi servisiranja dugova po osnovu zajmova Svjetske banke Republici Crnoj Gori, kao i kroz sprovođenje reformskih aktivnosti i ispunjenje obaveza definisanih kao uslov za dobijanje finansijske pomoći od ove institucije i neposrednim učešćem u radu izvršnih organa;
 • b) dalje unaprjeđivati saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom ispunjenjem obaveza, shodno nadležnosti Centralne banke Crne Gore, koje su uslov za korišćenje finansijske podrške Fonda, zatim pripremom stavova i mišljenja o budućim programima saradnje sa MMFom, kao i neposrednim učešćem u radu izvršnih organa;
 • c) dalje realizovati saradnju sa Evropskom Komisijom i inicirati nove vidove saradnje sa organima Evropske Unije, a naročito sa Evropskom Centralnom Bankom i aktivno učestvovati u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, shodno nadležnostima Centralne banke;
 • d) nastaviti iniciranjnje saradnje sa međunarodnim organizacijama i drugim organizacijama od interesa za CBCG i razvijati postojeću saradnju kroz uspostavljanje neposrednog kontakta, prikupljanje informacija i praćenje aktivnosti ovih organizacija, učešćem u radu radnih tijela i skupština, kao i organizovanjem međunarodnih konferencija;
 • e) nastaviti unaprjeđivanje već uspostavljene saradnje i iniciranje buduće saradnje sa drugim centralnim bankama kroz prikupljanje informacija, praćenje i unapređenje realizacije postignutih sporazuma i predlaganje novih oblika saradnje;
 • f) učestvovati u pregovorima sa Narodnom bankom Srbije vezano za podjelu imovine i obaveza, podjelu finansijske aktive i pasive Narodne banke Jugoslavije, podjelu javnog duga i uspostavljanje platnog prometa između Crne Gore i Srbije, u skladu s Ustavnom poveljom Državne zajednice SiCG i Zakonom o sprovođenju Ustavne povelje Državne zajednice SiCG;
 • g) sprovoditi aktivnosti na unaprjeđenju postojećih i uspostavljanju novih korespodentskih odnosa sa stranim bankama i bankarskim institucijama;
 • h) preduzimati sve druge aktivnosti koje će dovesti do dalje afirmacije Centralne banke Crne Gore na međunarodnom planu.

 

7. U funkciji realizacije kontinuiranog usavršavanja kadrovske i tehničke osposobljenosti, Centralna banka će:

 • a) raditi na daljem jačanju kadrovske osnove – usavršavanjem zaposlenih u zemlji i inostranstvu, afirmaciji sistema upravljanja učinkom, u cilju razvoja motivacije i nagrađivanja onih koji postižu najbolje rezultate i uvođenjem ili usaglašavanjem propisa i poslovanja u ovom domenu sa propisima i praksom Evropske unije – učešćem u odgovarajućim međunarodnim projektima;
 • b) unaprjeđivati postojeći informacioni sistem prevođenjem na novu tehnološku platformu, vršiti definisanje arhitekture informacionog sistema Centralne banke i raditi na poboljšanju efikasnosti primjene postojećeg informacionog sistema u poslovanju i unapređenju njegove bezbjednosti.

 

8. U cilju vršenja analiza javnog mnijenja i podizanje nivoa informisanosti o aktivnostima Centralne banke, Centralna banka će:

 • a) raditi na daljem unapređivanju komunikacije, kako interne, tako i eksterne, sa ukupnom javnošću – partnerima, građanima, domaćim i stranim medijima i interesnim grupama;
 • b) vršiti informisanje javnosti putem medija o redovnim aktivnostima Centralne banke Crne Gore;
 • c) sprovoditi edukaciju javnosti o funkciji Centralne banke Crne Gore, i raditi na povećanju percepcije javnosti o značaju finansijske stabilnosti i fiskalne discipline;
 • d) kontinuirano raditi na unaprjeđenju web – prezentacije;
 • e) u saradnji sa Udruženjem banaka objavljivati bilanse banaka i bankarske tarife.

  

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

P.br. 0101- 377/16 - 3 -2005  Predsjednik Savjeta
Podgorica, 12.12.2005.  Ljubiša Krgović, s.r.

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore