");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
22.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 23.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Nagrada CBCG


Godišnja nagrada Centralne banke

Povodom obilježavanja 11. aprila - Dana Centralne banke Crne Gore, dodjeljuje se Godišnja nagrada za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Cilj dodjele nagrade je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija mladog stručnog kadra u Crnoj Gori.

Nagrada se dodjeljuje za radove koje su crnogorski državljani odbranili u prethodnoj kalendarskoj godini na fakultetima i univerzitetima u Crnoj Gori. Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Komisiju čine eminentni profesori ekonomskih nauka.

Godišnja nagrade Centralne banke sastoji se od plakete i novčanog dijela, koji za svaku godinu utvrđuje guverner Centralne banke.

Očekujemo da će se mladi ekonomisti sve više opredjeljivati da rade teme iz centralnog bankarstva, monetarne politike i teorije, bankarstva, supervizije i drugih povezanih tema.


Na osnovu čl. 4 i 5 Pravilnika o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3480/1 od  27.07. 2011. godine i broj 0102-3480/2 od 22.01.2013. godine), Centralna banka Crne Gore, raspisuje

KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu

I U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

II Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu, po kategorijama iznosi:

1.  diplomski rad             2.000,00 €
2.  magistarski rad          3.000,00 €
3.  doktorski rad             
4.000,00 €

III Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini  odbranili  diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori.

Pravo učešća na Konkurs nemaju zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke.

IV Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: "Za Godišnju nagradu za 2018. godinu", najkasnije do 20. februara 2018. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi  se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (CD), a uz radove, učesnici su dužni da pored prijave (sa tačno navedenom adresom i brojem telefona), dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu, radnu biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

V Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke Crne Gore.

VI Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

VII Svi učesnici će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.


Br. 13-538-3/2018                                                            Podgorica, 15. 1. 2018. godine


Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu

Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Miloš Martinović za rad na temu Interna revizija u funkciji unaprjeđenja sistema upravljanja rizicima u bankama.

Nagradu za najbolji magistarski rad dobila je Milena Pajović za rad na temu Analiza modela univerzalnog bankarstva.

Nagradu za najbolji doktorski rad dobili su Milica Daković Tadić za rad na temu Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju i Bojana Bošković za rad na temu Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru.

 

Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu

Nagradu za najbolji diplomski rad dobili su Filip Ćirović za rad Sanacija banaka u skladu sa direktivama Evropske unije i Milica Vukčević za rad Rangiranje banaka na crnogorskom tržištu primjenom modela Analitički hijerarhijski proces.

Nagradu za najbolji magistarski rad dobio je Jovan Radunović  za rad Analiza Hajekovog koncepta denacionalizacije novca.

Nagradu za najbolji doktorski rad dobila je Ana Mugoša za rad Struktura kapitala u funkciji odlučivanja o merdžerima i akvizicijama.

 

Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu

Godišnja nagrada Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu u kategoriji najboljeg diplomskog rada dodjeljuje se Vukanu Lakiću za rad na temu Analiza poslovanja investicione banke.

U kategoriji najboljeg magistarskog rada Godišnja nagrada dodjeljuje se Nebojši Žugiću za rad Mogući benefiti crnogorskog bankarstva primjenom strategije CRM (upravljanje odnosima sa klijentima) u internet bankarstvu.

U kategoriji najboljeg doktorskog rada Godišnju nagradu ravnopravno dijele Julija Cerović za rad Ekonometrijsko modeliranje rizika na osnovu teorije ekstremnih vrijednosti uz višedimenaionalno uopstenje primjena na Crnu Goru i Tamara Backović Vulić za rad Ekonometrijsko lstrazivanje volatilnosti trzista kapitala Crne Gore.

 

Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2015. godinu

Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Vjera Vučković za rad na temu Hipotekarno bankarstvo, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nagradu za najbolji magistarski rad dobio je Miloš Duletić za rad Monetarna politika u dolarizovanoj ekonomiji, odbranjen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Nagradu za najbolji doktorski rad dobila je Milena Lipovina Božović za rad Ekonometrijski modeli za prognozu makroekonomskih indikatora na primjeru Crne Gore, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore