");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.12.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Svjetska banka (SB)

Nakon učlanjenja u MMF, Crna Gora je postala i punopravna članica Svjetske banke sa članskim ulogom i pravima i obavezama koje proističu iz članstva u grupaciji koju čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Međunarodna agencija za osiguranje investicija (MIGA). Statute članica grupacije Svjetske banke potpisao je 2007. godine tadašnji ministar finansija Igor Lukšić, koji je tada imenovan za guvernera Crne Gore u grupaciji Svjetske banke.

Odredbama Zakona koje regulišu članstvo Crne Gore u MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama određeno je da Ministarstvo finansija Crne Gore bude nadležno tijelo za saradnju sa grupacijom Svjetske banke i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ministarstvo finansija je i fiskalni agent i ovlašćeno je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije predviđene sporazumima o osnivanju tih institucija, dok CBCG obavlja funkciju depozitara novčanih sredstava, tj. vođenja svih depozitnih računa navedenih međunarodnih finansijskih organizacija.


Izvještaj Svjetske banke o Crnoj Gori, decembar 2012.

Crna Gora: Priprema za prosperitet – Kako postići održivost, povezanost i fleksibilnost u korist dinamičnog privrednog rasta


Podgorica, 27. maj 2014.

Održana konferencija „Predstavljanje Podgoričkog pristupa  - Uslovi za uspjeh“

Međunarodna konferencija „Predstavljanje podgoričkog pristupa – Uslovi za uspjeh“, u organizaciji Centralne banke Crne Gore, održana je 26. maja u Podgorici. Na konferenciji  je, sa aspekta primjene, razmatran okvir za razrješenje loših kredita na dobrovoljnoj bazi (Podgorički pristup), koji je  kreiran uz pomoć Bečkog Centra Svjetske banke za savjetodavne usluge finansijskom sektoru (FinSAC).

Tokom konferencije, kojoj su prisustvovali predstavnici Svjetske banke, CBCG, Ministarstva finansija, Centra za medijaciju, te predstavnici banaka, međunarodni eksperti za restrukturiranje i investitori, predstavljen je pravni i regulatorni okvir za oporavak i razrješenje loših zajmova na dobrovoljnoj bazi, a razmatrana je i direktna i sistemska podrška neophodna za uspješnu realizaciju Okvira za Podgorički pristup.

Na konferenciji je saopšteno da direktnu odgovornost za realizaciju restrukturiranja, shodno Okviru za Podgorički pristup, imaju banke i njihovi klijenti. Takođe je naglašeno da je angažman stručnjaka za restrukturiranje u procesu implementacije Okvira od suštinskog značaja za obezbjeđenje stručne procjene održivosti dužnika i njihove podobnosti za restrukturiranje definisane Okvirom.

Pored toga, aktivnosti banka i njihovih klijenata treba da budu organizovane kroz snažan mehanizam koordinacije kreditora, te je jedna od ključnih tema konferencije bila kako da banke dobiju podršku od eksperata za restrukturiranje.

Zaključeno je da će uspješna realizacija Okvira za Podgorički pristup i dalje zavisiti od finansijske podrške novih investitora, ali i od kretanja u realnoj ekonomiji i na tržištu nekretnina, s obzirom da je značajan udio loših kredita vezan za ovo tržište. Uspjeh će biti oblikovan i uslovima definisanim širim sistemskim okvirom, prvenstveno onima u pravosudnom sistemu i u institucijama koje su odgovorne za pružanje sudovima neophodnih informacija o dužnicima. Sva buduća poboljšanja u tim oblastima, kao i samo usvajanje osnovnog pravnog okvira za Podgorički pristup, počivaju na zakonodavcima koji su takođe predstavili svoja stanovišta o navedenim pitanjima.

 

 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore