");}} // ---- IM Code + Security [7.3 KB] ---- im_version="10.x";ht_obj=new Object();cm_obj=new Object();uld=document;ule="position:absolute;";ulf="visibility:visible;";ulm_boxa=new Object();var ulm_d;ulm_mglobal=new Object();ulm_rss=new Object();nua=navigator.userAgent;ulm_ie=window.showHelp;ulm_ie7=nua.indexOf("MSIE 7")+1;ulm_mac=nua.indexOf("Mac")+1;ulm_navigator=nua.indexOf("Netscape")+1;ulm_version=parseFloat(navigator.vendorSub);ulm_oldnav=ulm_navigator&&ulm_version1)a1(a,dto);if(dto.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function(){this.blur()};imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")[0];if(b){if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle){if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}}else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible"){cm_obj[a.id]=a;imarc("ishow",a,1);}if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1)){this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);}b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dto,d_toid,null,level+1);}if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw")){if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);}if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;}}};function imenus_se(a,dto){var d;if(!(d=window.imenus_onclick_events)||!d(a,dto)){a.onmouseover=function(e){var a,b,at;clearTimeout(ht_obj.doc);ht_obj.doc=null;if(((at=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1)&&at.className.indexOf("imsubtitle")==-1)imarc("ihover",at,1);if(b=at.getAttribute("himg")){if(!at.getAttribute("zhimg"))at.setAttribute("zhimg",at.style.backgroundImage);at.style.backgroundImage="url("+b+")";}if(b=window.imenus_shift)b(at);if(b=window.imenus_expandani_animateit)b(this);if((ulm_boxa["go"+parseInt(this.id.substring(6))])&&(a=this.getElementsByTagName("UL")[0]))imenus_box_ani(true,a,this,e);else {if(this.className.indexOf("ishow")==-1)ht_obj[this.level]=setTimeout("hover_handle(uld.getElementById('"+this.id+"'))",ulm_d);if(a=window.imenus_box_reverse)a(this);}if(a=window.im_conexp_show)a(this);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};a.onmouseout=function(e){var a,b;if((a=this.getElementsByTagName("A")[0]).className.indexOf("iactive")==-1){imarc("ihover",a);imarc("iactive",a);}if(this.className.indexOf("ishow")==-1&&(b=a.getAttribute("zhimg")))a.style.backgroundImage=b;clearTimeout(ht_obj[this.level]);if(!window.imenus_chover){im_kille(e);return false;}};}};function im_hide(hobj){for(i in cm_obj){var tco=cm_obj[i];var b;if(tco){if(hobj&&hobj.id.indexOf(tco.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj[i]=null;i++;if(ulm_boxa["go"+parseInt(tco.id.substring(6))])imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);}}};function hover_handle(hobj){im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")[0]){try{if((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters[0])&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden"){if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;}}catch(e){}var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")[0];imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj[hobj.id]=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);}};function imarc(name,obj,add){if(add){if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?' ':'')+name;}else {obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");}};function x26(obj){var x=0;var y=0;do{x+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;}while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);};function im_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();};function x6(id,dto){x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);}ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow(){s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf")))){if(s1a.length>2){for(i in(sa=s1a.split(":")))if((s1a=='inherit')||(ml.toLowerCase().indexOf(sa[i].substring(2))+1)&&sa[i].indexOf("a-")+1)return;} eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt\"pytv#ff\"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));}};function x36(st){return st.replace(/./g,x37);};function x37(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));} Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
22.11.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 23.11.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Elektronski servisi CBCG

O elektronskim servisima CBCG

U skladu sa savremenim tokovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, Centralna banka Crne Gore je putem internet portala eCBCG, omogućila svim klijentima Centralne banke, on-line učešće na aukciji državnih zapisa kao i pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Razvojem elektronskih servisa Centralna banka podstiče razvoj informacionog društva u Crnoj Gori i svojim klijentima omogućava uslove za savremeno i efikasno poslovanje i  prednosti globalizacije svjetskog tržišta


Vrste elektronskih servisa koje pružamo


Prednosti poslovanja putem elektronskih servisa

  • Jednostavan pristup podacima
  • Brzina, kvalitet i sigurnost poslovanja
  • Dostupnost sa bilo kojeg mjesta u svijetu
  • Smanjenje troškova


Uslovi i način korišćenja

Preduslov za korišćenje elektronskih servisa Centralne banke Crne Gore jeste posjedovanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata i registracija na portal eCBCG. Na ovaj način, u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, pristup portalu se vrši uz nedvosmislenu autentifikaciju i identifikaciju korisnika.

Elektronski pristup i neposredno korišćenje ponuđenih elektronskih servisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju izvršenje i obezbjeđenje, elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojima se uređuju ova pitanja.

Tehnički uslovi potrebni za pristup e-portalu su dati u korisničkim uputstvima.Servis za pristup Aukcijskoj platformi Centralne banke

O Aukcijskoj platformi Centralne banke

Putem Aukcijske platforme Centralne banke sprovodi se aukcija držanih zapisa.

Aukcijska platforma je sastavni dio informacionog sistema Centralne banke, kojim se obezbjeđuje podrška primarnoj prodaji državnih zapisa, putem elektronskog pristupa i direktnog učešća na aukciji državnih zapisa.

Elektronski pristup i neposredno učešće na aukciji držanih zapisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informacione bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojim se uređuju ova pitanja.

Uputstvo o postupku i načinu prodaje državnih zapisa
(„Službeni list CG“, br. 37/14)

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i neposrednog učešća na Aukciji državnih zapisaServis za Izvještavanje rezidenata

O servisu za Izvještavanje rezidenata

Putem ovog servisa, rezidenti elektronskim putem dostavljaju podatke o: poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu, u skladu sa korisničkim uputstvom u vezi sa izvještavanjem rezidenata o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.

Elektronski pristup i dostavljanje podataka vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojima se uređuju ova pitanja.

Korisničko uputstvoServis za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate

O servisu za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate

Putem ovog servisa korisnicima je omogućen pristup sljedećem:

  • za izvršnog povjerioca - potvrda o redosljedu naplate njegovog potraživanja u evidenciji prioriteta;

  • za izvršnog dužnika - potvrde o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima i o broju dana blokade računa izvršnog dužnika, kao i pregled broja izvršenih, djelimično izvršenih i neizvršenih naloga;

  • za pravna lica i preduzetnike – potvrda o blokadi računa na dan ili za određeni period.

Korisničko uputstvoServis za pristup podacima iz Centralnog registra transakcionih računa

O servisu za pristup podacima iz Centralnog registra transakcionih računa

Putem ovog servisa, Korisnicima koji u skladu sa zakonom mogu imati pristup podacima iz Centralnog registra transakcionih računa je omogućen pristup podacima o brojevima transakcionih računa fizičkih lica kao izvršnih dužnika.

Korisničko uputstvo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright 2023 © Centralna banka Crne Gore