Na osnovu clana 94. tacka 3. Ustava Republike Crne Gore, Vlada Republike Crne Gore na sjednici odr~anoj dana 5.10.2001.godine, donijela je


U R E D B U
o obaveznom iskazivanju dvojnih cijena u DEM I EUR-u


Clan 1.

Sva pravna lica, preduzetnici i fizicka lica koja se bave prometom roba i pru~anjem usluga du~na su da istaknu dvojne cijene za sve robe i usluge u markama i EUR-u.

Clan 2.

Sva pravna lica, preduzetnici i fizicka lica iz cl.1. su du~na za sve robe i usluge da izdaju odsjecak kasene trake, odnosno poreski racun za prodatu robu i date usluge, koji se iskazuju u dvojnim cijenama u markama i EUR-u.

Clan 3.

Obaveza isticanja cijena, u smislu ove Uredbe, primjenjivace se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Clan 4.

Obaveza iskazivanja i izdavanja odsjecka kasene trake, odnosno poreskog racuna u dvojnim cijenama (markama i EUR-u) primjenjivace se od 1.01.2002.godine do 31.03.2002.godine kada marka prestaje da bude sredstvo placanja.


Clan 5.

Za prekraaj iz cl.1. ove Uredbe tr~iani inspektor ce izreci mandatnu kaznu:

- za fizicko lice i odgovorno lice u organu ili pravnom licu u iznosu do trostrukog iznosa minimalne zarade u Republici,
- za preduzetnika do petostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Clan 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu~benom listu RCG".

 

Broj:
Podgorica, 5.10.2001.godine

 


VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
P R E D S J E D N I K

Filip Vujanovic

 

 

 


O b r a z l o ~ e n j e

 

Na osnovu Programa aktivnosti na sprovodjenju konverzije DEM u EUR-o Centralne banke Crne Gore od 23.08.2001.godine, koji je usvojen na sjednici Vlade RCG od 7.09.2001.godine, a u cilju stvaranja uslova za postepenu zamjenu marke sa EUR-om, neophodno je u oblasti cijena i usluga, uspostaviti obavezu pravnih i fizickih lica za iskazivanje dvojnih cijena u prelaznom periodu. Ovo zbog toga da bi se umanjili moguci inflatorni efekti koji mogu nastati u procesu zamjene valuta, kao i da bi se stvorili uslovi za upoznavanje i privikavanje gradjana i pravnih lica na novu valutu.

U tom smislu se, saglasno zakljucku Vlade RCG, sa sjednice od 7.09.2001.godine ovom Uredbom propisuju obaveze svih pravnih i fizickih lica, koje se odnose na:

1. isticanje cijena roba i usluga
2. iskazivanje cijena robe i usluga na racunima.

Imajuci u vidu stepen dosadaanjih tehnickih priprema, koji se odnosi na vrijeme potrebno za promjenu programa u poreskim kasama, ovom Uredbom se propisuje da ce se obaveza isticanja cijena primjenjivati od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a iskazivanje cijena na racunima od 1.01.2002.godine.

Ovom Uredbom se propisuju ovlaacenja Tr~iane inspekcije za izricanje mandatne kazne zbog prekraaja za odgovorna lica u pravnom licu ili fizicka lica i preduzetnike, u slucaju kraenja obaveza predvidjenih ovom Uredbom.