`to je EURO?

Euro je jedinstvena valuta i zakonsko sredstvo placanja u dvanaest zemalja Evropske Unije, koje ce njime zamijeniti nacionalne valute od 1. januara 2002. godine.

U kojim apoenima postoji EURO?

Euro je podijeljen na 100 centi. Kovani novac postoji u apoenima od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centi, 1 i 2 eura. Novcanice su atampane u apoenima od 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura.

Da li su novcanice i kovani novac isti u svim zemljama EURO oblasti?

Novcanice su iste - prozori, kapije, mostovi, zastava i zvjezdice EU upucuju na otvorenost i komunikaciju sa svijetom, povezivanje i pripadnost Evropi. Na kovanom novcu - prednja strana je ista, dok se na zadnjoj strani nalaze motivi sa nacionalne valute.

Kako se EURO obilje~ava ?

Obilje~ava se sa EUR ili znakom .

Zaato EURO zamjenjuje nacionalne valute?

Integracija Evrope, slobodan protok ljudi, informacija i roba zahtijeva monetarnu uniju. S jednom valutom, bez preracunavanja za svaku clanicu, olakaavaju se sve transakcije. Zato euro!

Koje zemlje uvode EURO?

Euro uvode sljedece zemlje EU: Njemacka, Belgija, Grcka, `panija, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Austrija, Portugalija i Finska - dakle sve osim Velike Britanije, `vedske i Danske; Euro uvodi i Crna Gora.

 

Zaato EURO u Crnoj Gori?

Marka se povlaci iz opticaja u Njemackoj i zamjenjuje eurom. Crna Gora, gdje je zakonsko sredstvo placanja marka, ulazi u ovaj proces. Crna Gora ~eli da ima jaku, konvertibilnu valutu na kojoj ce zasnivati svoju privredu, da se kao dio Evrope, ukljuci u sve evropske tokove, da izbjegne inflaciju.

Kakav je odnos marke i EURA?

Jedan euro iznosi 1,95583 DEM, neznatno manje od 2 DEM

Kako se zaokru~uju decimale?

Kod zamjene nacionalne valute clanice EU za euro preracuna se iznos, i takav iznos se zaokru~uje na tri decimalne jedinice. U svakodnevnom prometu zaokru~uje se na dvije decimale - do najbli~eg centa. Zaokru~ivanje se vrai naviae i nani~e u zavisnosti od dobijene cifre na kraju.

Primjer:

Kupili ste artikle i treba da platite ukupno 50 DEM. Treba da platite eurima. Koliko je to eura?

Ukupnu vrijednost u markama treba podijeliti sa vrijednoacu jednog eura:

50 DEM : 1,95583 EUR = 25,56459

Dakle platicete 25,56 eura

Kada je iza druge decimale broj 5 ili veci od pet zaokru~uje se naviae, a kada je manji od pet zaokru~uje se na drugu decimalu, kao ato je slucaj u naaem primjeru.

 
 
Ko utvrduje stopu konverzije EURA za nacionalne valute i da li je ona fiksna?

Stopa konverzije je fiksna u odnosu na nacionalnr valute koje euro zamjenjuje. Utvrdile su je zemlje clanice euro oblasti 31. decembra 1998. godine, "na pocetku trece faze ekonomske i monetarne unije".

Kad se uvodi EURO - kad pocinje konverzija?

Euro se uvodi 1. januara 2002. godine - taj dan u Evropi nazivaju " -dan".

Kad se marka povlaci iz opticaja?

Marka se povlaci iz opticaja 31. marta 2002. godine.

Da li marke koje nijesu utroaene ili zamijenjene do 31. marta propadaju?

Ne. Do 31. marta 2002. godine marka je zakonsko sredstvo placanja, zajedno sa eurom. Od prvog aprila s njom se ne mo~e placati, ali se i kasnije mo~e zamijeniti kod Centralne banke .

`to je dvovalutni sistem?

Dvovalutni sistem je sistem placanja, gdje je moguce vraiti placanja jednom i drugom valutom - i markama i eurima.

Da li se tokom dvovalutnog sistema vode racuni pravnih lica u obje valute?

Ne. Od 1. januara svi racuni se iskazuju u eurima.


Mo~e li se za jedan artikal platiti dijelom u markama dijelom u EURIMA?

U trgovini mo~e. U sredstvima javnog prevoza ne - treba imati dovoljno jedne ili druge valute za kartu.

Gdje ce gradani zamijeniti svoje marke za EURO?

Gradani ce moci da zamijene marke u Centralnoj banci Crne Gore, u poslovnim bankama i Poati Crne Gore.


Da li ce se provjeravati porijeklo DEM?

Ne, s obzirom na relativno dugi period gotovinskog placanja, cak i kad su u pitanju veliki iznosi sredstava.

Da li je iznos maraka koji se mo~e zamijeniti limitiran?

U Centralnoj banci mozete zamijeniti 5.000 DEM bez provizije, dok ce se preko tog iznosa do 10.000 DEM naplacivati odredena provizija, da bi se gradani uputili da vrae zamjenu u poslovnim bankama. Vece iznose mozete zamijeniti u poslovnim bankama preko racuna.

Kako ce pravna lica vraiti zamjenu marke?

Sredstva na njihovim racunima ce se automatski konvertovati.

Da li ce banke automatski prebaciti racune otvorene u markama na EURE?

Da - ovo je odgovor i za pravna i za fizicka lica.

Zaato se pominje bezgotovinsko placanje, tekuci racuni i sl?

Zbog lakoce rukovanja, smanjenja kolicine kovanog novca u opticaju i drugih razloga po~eljno je da vlasnici gotovog novca daju depozite i otvore racune kod poslovnih banaka. To je to otvorena mogucnost, na kojoj se nece insistirati.