Posebne informacije
 

 

PRESTALE DA POSTOJE SVE KOMPANIJE ZA PRUŽANJE FINANSIJSKIH USLUGA OSNOVANE U SKLADU SA ZAKONOM O KOMPANIJAMA KOJE SE OSNIVAJU I POSLUJU POD POSEBNIM USLOVIMA

 

 

 

Saglasno određenju Zakona o bankama ("Sl.list RCG" br.52/00 i 32/02) - član 94đ, pravno lice osnovano u Republici koje nema dozvolu od Centralne banke, a koje u svom nazivu ima riječ »banka« ili izvedenicu od riječi »banka« dužno je da do 31. jula 2002. godine iz svog naziva briše riječ »banka« ili izvedenicu riječi »banka«.  Pravno lice koje ne postupi po ovoj odredbi prestaje sa radom.

U tom smislu, Ministarstvo finansija Vlade Republike Crne Gore informisalo je Centralnu Banku Crne Gore da su »prestale da postoje sve kompanije za pružanje finansijskih usluga (banke koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima – tzv.«off-shore« banke) na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (»Sl.list RCG« br.32/02) i Zakona o kompanijama koje se osnivaju i posluju pod posebnim uslovima (»Sl.list RCG« br. 23/96)«. 

Polazeći od funkcije Centralne banke na uspostavljanju i održavanju zdravog bankarskog sistema u Republici kao i odredbe člana 4 Zakona o bankama kojom je propisano da se nijedno lice ne smije baviti poslovima bankarstva, uključujući primanje depozita i sličnih povratnih sredstava i davanjem kredita, direktno ili indirektno ukoliko nema dozvolu Centralne Banke Crne Gore, niti u nazivu koristiti riječ banka ili izvedenicu riječi banka,  Savjet Centralne Banke Crne Gore zaključio da se objavi spisak navedenih kompanija koji je Centralna banka dobila od Ministarstvo Finansija Vlade Republike Crne Gore.