Politika Centralne banke za 2005. godinu

 

 

 

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. list RCG« br. 52/00 i br. 47/01), Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 17.12.2004. godine, utvrdio:

 

 

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2005. GODINI

 

 

Polazeći od rezultata postignutih realizacijom politika u prethodnim godinama, naročito u domenu kredibiliteta bankarskog sistema i finansijske stabilnosti, Centralna banka Crne Gore će u 2005. godini realizovati sljedeće ciljeve: 

1. praćenje i analiziranje stanja u ekonomskom, a naročito finansijskom sistemu Republike, u funkciji utvrđivanja i primjene efektivnih mjera monetarne politike i davanja preporuka za unaprjeđenje ekonomske politike kao preduslova bržeg ekonomskog razvoja; 

2. održavanje sigurnosti i stabilnosti bankarskog sistema i finansijske discipline kroz sveobuhvatnije sagledavanje rizika u poslovanju banaka i unaprjeđenje kontrole banaka na većoj djeljivosti prema rizicima i proširenje na oblasti definisane drugim pravnim aktima; 

3. dalje unapređenje praćenja i kontrolisanja likvidnosti bankarskog sistema i upravljanje novčanim rezervama Republike Crne Gore;  

4. održavanje efikasnosti i dalji razvoj platnog prometa u zemlji na novim tehnološkim osnovama; 

5. dalje unaprjeđenje efikasnosti u obavljanju poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore; 

6. razvoj saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama; 

7. dalji razvoj kadrovske i tehničke osposobljenosti Centralne banke; 

8. analiziranje stavova i očekivanja javnog mnijenja i poboljšanje informisanosti o aktivnostima Centralne banke. 

 

1. U funkciji praćenja i analiziranja stanja u ekonomskom, a naročito finansijskom sistemu Republike, sa ciljem utvrđivanja i primjene efektivnih mjera monetarne politike i davanja preporuka za unapređenje ekonomske politike kao preduslova bržeg ekonomskog razvoja, Centralna banka će:

a. pratiti makroekonomska kretanja u Republici, prikupljanjem podataka od relevantnih institucija i izradom redovnih izvještaja i drugih analiza o kretanjima u monetarnoj, privrednoj, fiskalnoj i u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom;

b. korišćenjem makroekonomskog modela za Crnu Goru i izradom studija analizirati uticaj postojećih instrumenata monetarne i ekonomske politike i mogućnost razvoja i primjene novih instrumenata, u uslovima eurizacije;

c. posebno analizirati mogućnosti za održavanje makroekonomske stabilnosti, unapređenje privrednog razvoja, eliminisanja deficita tekućeg računa platnog bilansa, sniženja kamatnih stopa, eliminisanja svih rizika i održanja niskog budžetskog deficita, u uslovima postojećeg monetarnog režima koji nema izlaznu opciju;

d. voditi politiku optimizacije novčane mase u uslovima limitiranih monetarnih instrumenata i otežanih mogućnosti za procjenu gotovog novca u opticaju.

e. pratiti i analizirati međunarodna iskustva, naročito zemalja koje imaju dolarizovane ekonomije, sa ciljem sagledavanja mogućnosti korišćenja mjera monetarne i ekonomske politike u uslovima dolarizacije;

f. sagledavati i ukazivati na nedostatke u postojećoj statističkoj, metodološkoj i institucionalnoj osnovi za vođenje ekonomske politike, i davati preporuke za njihovo prevazilaženje;

g. učestovati u izradi novih i izmjeni postojećih zakonskih propisa u cilju unapredjenja poslovnog okruženja i povećanja efikasnosti rada Centralne banke i državnih institucija;

h. raditi na unaprjedjenju izvještajnog okvira u cilju povećanja efikasnosti prethodno pomenutih mjera. 

 

2. U cilju održanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema i finansijske discipline, Centralna banka će raditi na:

a. daljem usklađivanju normativnog okvira sa Osnovnim principima efikasne kontrole banaka, akcentiranjem osjetljivosti na rizike u njihovom poslovanju, uz uvažavanje individualnog pristupa u tretmanu rizičnog profila svake banke pojedinačno;

b. razvoju postojećih i uvođenju novih tehnika posredne i neposredne kontrole u funkciji sveobuhvatnijeg praćenja rizika, uz sprovođenje edukacije zaposlenih u bankama u funkciji kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg upravljanja rizicima;

c. vršenju analiza za stresno testiranje sistema, sa ciljem korigovanja pojedinih segmenata politike kontrole banaka;

d. proširenju kontrole banaka na primjenu drugih zakonskih i podzakonskih akata, koji imaju uticaja na rad banaka, a naročito u oblasti sprječavanja pranja novca i borbe protiv terorizma;

e. preduzimanju efikasnih mjera prema bankama, praćenju njihovog sprovođenja i efikasnom sankcionisanju banaka koje ih ne primjenjuju, u funkciji sprječavanja prenošenja negativnih efekata na bankarski sistem;

f. licenciranju banaka i izdavanju drugih saglasnosti u funkciji preventivne zaštite deponenata, jačanja konkurentnosti i širenja korporativne kulture u bankarstvu;

g. davanju podrške svim politikama, mjerama i aktivnostima koje doprinose zaštiti povjerilaca banaka, jačanju finansijske discipline i smanjenju rizika u poslovanju banaka, a koje su izvan neposredne regulacije i kontrole Centralne banke;

h. uspostavljanju i daljem unapređenju saradnje sa drugim regulatornim i kontrolnim institucijama iz zemlje i inostranstva. 

 

3. Centralna banka će, u funkciji daljeg unapređenja upravljanja likvidnošću bankarskog sistema i novčanim rezervama Republike Crne Gore:

            a. voditi aktivnu politiku obavezne rezerve;

b.uticati na kreiranje mehanizama za eliminisanje stihijskog formiranja kamatnih stopa;

c. primjenom zakonom dozvoljenih instrumenata - korišćenja izdvojene obavezne rezerve i kredita za dnevnu i noćnu likvidnost, omogućavati bankama prevazilaženje problema kratkoročne nelikvidnosti;

d. u skladu sa raspoloživim instrumentima i potrebama preduzimati mjere u cilju izbjegavanja destabilizirajućih uticaja kratokročnog kretanja kapitala;

e. stvarati institucionalne i druge preduslove za kvalitetnije upravljanje suvišcima likvidnosti u Republici, podsticanjem razvoja međubankarskog tržišta, tržišta novca i operacija na otvorenom tržištu;

f. upravljati novčanim rezervama Republike, u zemlji i u inostranstvu, uz poštovanje principa minimiziranja rizika i maksimiziranja koristi;

g. raditi na unaprjeđenju i razvoju platnog prometa sa inostranstvom, daljim stvaranjem neophodnih institucionalnih preduslova;

h. obezbjeđivati potrebnu količinu i apoensku strukturu eura i vršiti adekvatnu distribuciju novčanica i kovanog novca za potrebe finansijskih transakcija. 

 

4. Centralna banka će obezbjeđivati održavanje efikasnosti i dalji razvoj platnog prometa u zemlji putem:

a. zaokruživanja regulatornog okvira za novi platni sistem donošenjem Zakona o platnom prometu u zemlji i dopuna podzakonskih akata u skladu sa iskustvima stečenim u praksi;

b. unaprjeđenja funkcionisanja novog međubankarskog platnog sistema;

c. razvoja i implementacije informacionog sistema za sprovođenje prinudne naplate, kao i razvoja centralnog registra računa, u skladu sa rješenjima koja proizlaze iz Zakona o izvršnom postupku;

d. kvalitetnog obavljanja platnog prometa u zemlji za klijente Centralne banke. 

 

5. U cilju daljeg unaprjeđenja efikasnosti u obavljanju poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore, Centralna banka će:

a. razvijati nove i unapređivati kvalitet postojećih usluga koje pruža organima i organizacijama Republike;

b. voditi sve depozitne račune Vlade nakon njihovog gašenja kod poslovnih banaka i prenosa sredstava na jednstveni račun kod Centralne banke, i obavljati platni promet u zemlji i sa inostranstvom za organe i organizacije Republike;

c. pripremati i davati preporuke i savjete Vladi u vezi finansiranja tekućeg budžetskog deficita, granice domaćeg i inostranog zaduživanja i javnog duga, povećanja priliva stranih direktnih investicija kao preduslova ubrzanja ekonomskog rasta, kao i ukupne ekonomske politike, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češče;

d. pratiti priliv i upotrebu finansijskih sredstava dodijeljenih Republici putem kredita i donacija, kao i drugih sredstava iz inostranstva;

e. realizovati aukcije državnih zapisa. 

 

6. Razvoj saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i centralnim bankama, Centralna banka će realizovati putem:

a. daljeg unaprjeđivanja saradnje sa Svjetskom bankom realizovanjem funkcije fiskalnog agenta Državne zajednice SiCG, a naročito u dijelu obavljanja finansijskih transakcija za potrebe servisiranja dugova Republike Crne Gore prema Svjetskoj banci i ispunjavanja preuzetih obaveza u domenu sprovođenja neophodnih reformi i uslova za dobijanje finansijske pomoći od ove institucije;

b. aktivnog učestvovanja, shodno zakonskim nadležnostima, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji;

c. intenziviranja saradnje sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama kroz uspostavljanje neposrednog kontakta, prikupljanje informacija i praćenje aktivnosti ovih organizacija;

d. praćenja i unapređenja realizacije već postignutih sporazuma i iniciranje nove saradnje sa drugim centralnim bankama;

e. okončanja pregovora sa Narodnom bankom Srbije, vezano za podjelu imovine i obaveza i podjelu javnog duga i definisanja modela za uspostavljanje platnog prometa između Republika;

f. preduzimanja drugih aktivnosti na afirmisanju ugleda Centralne banke na međunarodnom planu. 

 

7. Centralna banka će raditi na daljem razvoju vlastite kadrovske i tehničke osposobljenosti, putem:

a. edukacije zaposlenih, prvenstveno u dijelu unaprjeđivanja savremene poslovne komunikacije, korespondencije i protokola;

            b. unaprjeđivanja tehnološke opremljenosti i razvoja i podizanja nivoa

sigurnosti informacionog sistema Centralne banke;

c. razvoja aplikativnih softvera savremenim alatima i migracijom postojećih aplikacija u WEB okruženje. 

 

8. Analiziranje stavova i očekivanja javnog mnijenja i poboljšanje informisanosti o svojim aktivnostima, Centralna banka će vršiti kroz:

a. dalje unapređivanje komunikacije, kako u okviru Centralne banke, tako i sa ukupnom javnošću – partnerima, građanima, domaćim i stranim medijima i interesnim grupama;

b. informisanje javnosti putem medija koje će, pored obavještavanja o redovnim aktivnostima, biti usmjereno i na edukaciju o funkciji Centralne banke Crne Gore, kao i na povećanje percepcije javnosti o značaju finansijske stabilnosti i fiskalne discipline.

 

 

SAVJET CENTRALNE BANKE

 

P.br. 0101-213/14-16-2004
 Predsjednik Savjeta
Podgorica, 17.12.2004.
 Ljubiša Krgović