Politika Centralne banke za 2004. godinu

 

 

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (»Sl. list RCG« br. 52/00 i br. 47/01),  Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj  30. januara 2004. godine, utvrdio:

 

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2004. GODINI

 

Centralna banka Crne Gore će u 2004. godini, oslanjajući se na rezultate ostvarenih realizovanih politika u prethodnim godinama, realizovati  sljedeće ciljeve:

1.     održavanje visokog stepena boniteta bankarskog sistema, jačanja finansijske discipline i povjerenja u bankarski sistem kroz povećanje nivoa usklađenosti sa Osnovnim Bazelskim principima efikasne kontrole banaka;

2.     aktivno učešće na stvaranju uslova za regulisanje likvidnosti bankarskog sistema i unapređenje upravljanja novčanim rezervama Republike Crne Gore;

3.     obezbjeđenje efikasnog platnog prometa kroz dalji razvoj  platnih sistema, u skladu sa   međunarodnim standardima i preporukama;

4.     efikasno obavljanje djelatnost  bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike Crne Gore;

5.      saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama i drugim relevantnim  međunarodnim organizacijama; 

6.     praćenje položaja i analiziranje uticaja finansijskog i bankarskog sistema na ukupna makroekonomska kretanja;

7.     unapređivanje kadrovske i tehničke osposobljenosti i načina predstavljanja u javnosti.

 

1. Radi povećanje nivoa usklađenosti sa Osnovnim Bazelskim principima efikasne kontrole banaka i jačanja povjerenja u bankarski sistem , Centralna banka će raditi na:

a.     izradi nove i usklađivanju postojeće regulative  iz oblasti bankarskog sistema;

b.     sveobuhvatnijem kreiranju parametara za ocjenu  rizika i njihovoj primjeni kroz vršenje neposredne (on–site) i posredne (off-site) kontrole banaka;

c.     primjeni adekvatnih mjera prema bankama radi predupređenja negativnih efekata na bankarski sistem;

d.     licenciranju  novih banaka i drugih finansijskih institucija,  u skladu sa usvojenim principima  sigurnosti i povećanja nivoa konkurentnosti u bankarskom sektoru;

e.     ubrzanju aktivnosti na okončanja otvorenih postupaka stečaja i likvidacije banaka;

f.       razmjeni podataka i iskustava u kontroli banaka kroz realizaciju potpisanih sporazuma i  uspostavljanju saradnje sa drugim regulatornim tjelima  u kontroli banaka.

 

2. Centralna banka će aktivno učestvovati na stvaranju uslova za regulisanje likvidnosti bankarskog sistema i unapređenju upravljanjem novčanim rezervama Republike Crne Gore kroz:

a.     stvaranje institucionalnih pretpostavki za razvoj tržišta novca i kratkoročnih hartija od vrijednosti:

b.      stvaranje institucionalnih pretpostavki za operacija na otvorenom tržištu;

c.     vođenje aktivne politike obavezne rezerve;

d.     izradu   analiza i studija: o strukturi i visini novčane mase i njenog uticaja na ekonomsku stabilnost, o nivou, sastavu i upotrebi novčanih rezervi u Republici;

e.     upravljanje novčanim rezervama  Republike u cilju: (I) održavanja opšte likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, (II) minimiziranja rizika i (III) maksimiziranja koristi;

f.       obezbjeđivanje potrebne količine i apoenske strukture eura i adekvatne distribucije novčanica i kovanog novca za potrebe finansijskih transakcija.

 

3. Centralna banka će obezbijediti efikasni platni promet i omogućiti dalji razvoj platnih sistema putem:

a.     izrade novog regulatornog okvira;

b.     uspostavljanja novih organizacionih struktura u skladu sa razvojnim zahtjevima funkcije platnog prometa;

c.     izmještanja i rekonfiguracije neplatnih funkcija prema novim  nadležnim nosiocima;

d.     implementacije novog međubankarskog platnog sistema kao osnovne  pretpostavke  za realizaciju i povezivanje unutar bankarskih sistema i   integracije u mrežu međunarodnih RTGS sistema;

e.     implementacije unutrašnjeg platnog sistema Centralne banke za sopstvene potrebe i potrebe svojih klijenata;

f.       pružanja podrške izgrađivanju i unapređenju unutarbankarskih  računovodstvenih sistema u poslovnim bankama.

 

4. U cilju efikasnog obavljanje poslova  bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike, Centralna banka će:

a.     nastaviti sa unapređivanjem  nivoa bankarskih usluga koje pruža organima i organizacijama Republike ;

b.     obavljati platni promet u zemlji i sa inostranstvom za organe i organizacije Republike;

c.     pratiti priliv i upotrebu finansijskih sredstava dodijeljenih Republici putem kredita i donacija, kao i drugih  sredstava iz inostranstva;

d.     u saradnji sa Ministarstvom finansija sprovesti aktivnosti na gašenju depozitnih računa Vlade kod poslovnih banaka i prenosu sredstava na jedinstveni račun  u Centralnoj banci;

e.     izrađivati mjesečne izvještaje o kretanjima u monetarnoj, privrednoj i fiskalnoj oblasti, te u oblasti ekonomskih odnosa Republike sa inostranstvom, u funkciji blagovremene pripreme preporuka i savjeta Vladi;

f.       davati preporuke Vladi za sprovođenje ekonomske politike, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće;

g.     davati savjete Vladi u vezi finansiranja tekućeg budžetskog deficita, limita zaduživanja i smanjenja javnog duga.

 

5. Radi unapređenja saradnje sa  međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama i drugim relevantnim  međunarodnim  organizacijama Centralna banka će:

a.     sprovesti aktivnosti  za postupak certifikacije  Svjetske banke za obavljanje finansijskih transakcija,  za povlačenje sredstava i servisiranje zajmova  Republike Crne Gore; 

b.     unapređivati uspostavljenu saradnju sa regulatornim organima i drugim centralnim bankama;

c.     aktivno raditi na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih korespodentskih odnosa sa stranim bankama i bankarskim institucijama;

d.     prezentirati  dostignuća u reformi  bankarskog  sektora relevantnim međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama

e.     okončati pregovore sa Narodnom bankom Srbije, vezano za podjelu imovine i obaveza, podjelu javnog duga i definisanja modela za uspostavljanje platnog prometa između Republika.

f.       aktivno učestvovati, shodno zakonskim nadležnostima, u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

 

6. Centralna banka će pratiti i analizirati položaj i uticaj finansijskog i bankarskog sistema u ukupnim makroekonomskim kretanjima, kroz:

a.     izradu makroekonomskog modela za Republiku Crnu Goru, realizaciju specijalnih analiza i studija o strukturi i visini novčane mase i njenog uticaja na ekonomsku stabilnost, te analiza i studija o nivou, sastavu i svrsi upotrebe novčanih rezervi u Republici Crnoj Gori;

b.     izradu mjesečnih izvještaja o kretanjima u monetarnoj, privrednoj i fiskalnoj oblasti, te u oblasti ekonomskih odnosa Republike Crne Gore sa inostranstvom;

c.     izradu  makroanalitičkih kvartalnih off-site izvještaja o agregatnom stanju u bankarstvu Republike Crne Gore.

 

7.  Centralna  banka  će  preduzimati aktivnosti na unapređenju kadrovske i tehničke osposobljenosti i načinu predstavljanja u javnosti kroz:

a.      dogradnju regulative kojom se uređuju unutrašnji odnosi;

b.     razvijanje  informacionog sistema  i unapređivanje  tehnološke opremljenosti, 

c.     izradu i implementaciju projekta sigurnosne politike informacionog sistema Centralne banke;

d.     usavršavanje sistema upravljanja ljudskim resursima, razvoj mehanizama motivacije i kontinuirane edukacije kadrova;

e.     povećanja nivoa transparentnosti rada i unapređenje nastupa prema javnosti.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE

 

P. br. 0101-213/1-6-2004                                            PREDSJEDNIK SAVJETA

                          Podgorica, 19. 2. 2004                                                     Ljubiša Krgović