Politika Centralne banke za 2003. godinu

 

 

 

Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 1 Zakona o Centralnoj banci (»Sl. List RCG« br. 52/00 i br. 47/01), Savjet Centralne banke na sjednici održanoj 29.11. i 2.12. 2002.godine, utvrdio je:

 

POLITIKU CENTRALNE BANKE U 2003. GODINI

 

Ciljevi politke Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) za 2003. godinu su:

1.     povećanje efikasnosti bankarskog sistema, jačanje finansijskog tržišta i vraćanje povjerenja u bankarski sistem kroz dogradnju regulatornog i kontrolnog okvira;

2.     intenziviranje i dovršavanje reforme platnog sistema u zemlji kroz njegovu demonopolizaciju u funkciji uspostavljanja i održavanja efikasnog platnog prometa;

3.     unapređivanje upravljanja likvidnošću finansijskog sistema i deviznim rezervama Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika);

4.     efikasnije obavljanje funkcije bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika organa i organizacija Republike;

5.     unapređivanje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama i drugim relevantnim institucijama;

6.     unapređivanje organizacije, kadrovske osposobljenosti i motivisanosti, radi povećanja efikasnosti rada Centralne banke.

 

1.      U cilju povećanja efikasnosti bankarskog sistema, jačanja finansijskog tržišta i vraćanja povjerenja u bankarski sistem kroz dogradnju regulatornog i kontrolnog okvira Centralna banka Crne Gore će raditi na:

a.     dogradnji normative iz oblasti bankarskog poslovanja u skladu sa međunarodnim standardima, posebno u dijelu kontrole banaka na konsolidovanoj osnovi;

b.     unapređivanju neposredne ( on-site) i posredne ( off-site ) kontrole banaka i praćenju usklađenosti bankarskog poslovanja sa uspostavljenim standardima;

c.      ostvarivanju efikasne politike mjera prema bankama koje krše propisima uspostavljene standarde, uključujući postupke privremene uprave, stečaja i likvidacije banaka kako bi se zaštitili povjerioci i deponenti odnosno preduprijedili negativni efekti na bankarski sistem;

d.     politici licenciranja novih banaka i drugih finansijskih institucija koja pruža najveći stepen preventive i osnove za ostvarivanje postavljenog cilja;

e.     poboljšanju prezentacije i strukture bilansa banaka sa posebnim naglaskom na isknjižavanju pozicija koje predstavljaju istorijsko nasljeđe neefikasne regulacije i bankarskog poslovanja;

f.        iniciranju postupaka privatizacije banaka ili njihovoj privatizaciji kroz privremenu upravu;

g.     zaokruživanju otvorenih postupaka stečaja i likvidacije banaka;

h.      pripremi i implementaciji sistema zaštite depozita, po usvajanju predloženog Zakona o garantovanju depozita;

i.        inteziviranju saradnje sa drugim regulatorima radi razmjene podataka i iskustava te inteziviranju saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama na polju prezentacije reformi u bankarskom sektoru i kontrole prekograničnog poslovanja;

j.        sprečavanju rada banaka i finansijskih institucija kojima Centralna banka nije izdala dozvolu za rad;

k.      intenziviranju obuke kontrolora banaka na svim nivoima i edukacije unutar bankarskog sektora sa posebnim naglaskom na edukaciji po pitanju borbe protiv pranja novca i prepoznavanja sumnjivih transakcija i pitanjima implementacije međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvene prakse.

2.      Centralna banka će intenzivirati i dovršiti reformu platnog sistema u zemlji kroz njegovu demonopolizaciju u funkciji uspostavljanja i održavanja efikasnog platnog prometa putem:

a.     izmještanja usluga bezgotovinskog i gotovinskog platnog prometa sa jedinica platnog prometa na banke, do kraja godine;

b.     razvijanja savremenog sistema RTGS, na osnovu prethodno urađene studije izvodljivosti;

c.      obavljanja funkcija distribucije novca preko redukovane mreže koja će se sastojati od regionalnih centara;

d.     izmještanja neplatnih funkcija (prijem, kontrola, razvrstavanje, obrada i informisanje po godišnjim finansijskim iskazima) na druge nadležne institucije;

e.     licenciranja banaka za obavljanje poslova platnog prometa;

f.        vršenja kontrole zakonitosti i pravilnosti u obavljanju poslova platnog prometa kod banaka shodno planu i metodologiji za vršenje kontrole.  

3.      Centralna banka će unapređivati upravljanje likvidnošću finansijskog sistema i deviznim rezervama Republike, putem:

a.     korišćenja instrumenta obavezne rezerve banaka kod Centralne banke;

b.     odobravanja korišćenja obavezne rezerve bankama koje imaju dozvolu za rad u Republici, odobravanja iz soptvenih sredstava intra-dnevnog kredita ili kredita za period od jednog poslovng dana;

c.      operacija na otvorenom tržištu kratkoročnim hartijama od vrijednosti;

d.     upravljanja deviznim rezervama  Republike, radi: (i) održavanja opšte likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, (ii) minimiziranja rizika i (iii) maksimiziranja koristi;

e.     aktivnosti na razvoju tržišta kratkoročnih hartija od vrijednosti;

f.        obezbjeđivanja potrebne količine i apoenske strukture eura kao zakonskog sredstva plaćanja i vršenja adekvatne distribucije novčanica i kovanog novca, radi zadovoljenja potrebe finansijskih transakcija.  

4.      U cilju efikasnijeg obavljanja poslova bankara, savjetnika i fiskalnog zastupnika za organe i organizacije Republike, Centralna banka će:

a.     pružati usluge Vladi u vezi sa emisijom kratkoročnih hartija od vrijednosti;

b.     najmanje jednom godišnje i po potrebi i češće davati preporuke Vladi Crne Gore u oblasti ekonomske politike, uključujući savjete za finansiranje budžetskog deficita i limite zaduživanja;

c.      obavljati platni promet u zemlji i sa inostranstvom za organe i organizacije Republike.  

5.      Unapređivanje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, centralnim bankama i drugim relevantnim institucijama, Centralna banka će obezbijeđivati kroz:

a.     saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim kreditorima;

b.     saradnju sa Evropskom Centralnom bankom i drugim centralnim bankama;

c.      saradnju i poboljšanje korespodentskih odnosa sa drugim bankama i bankarskim institucijama;

d.     praćenje dinamike priliva i upotrebe finansijskih sredstava dodijeljenih Republici na donatorskim konferencijama, kao i drugih sredstava iz inostranstva, te u domenu svoje nadležnosti, preuzimanje odgovarajuće pripremne aktivnosti za donatorsku konferenciju 2003.

e.     aktivno učestvovanje, u domenu svojih nadležnosti, u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.  

Pored navedenih aktivnosti, Centralna banka će nastaviti pregovore sa Narodnom bankom Jugoslavije vezano za podjelu imovine i obaveza, podjelu javnog duga i definisanja modela za uspostavljanje platnog prometa između republika.  

6.      Centralna banka će unapređivati organizaciju, kadrovsku osposobljenost i motivisanost radi povećanja efikasnosti svojega rada, putem:

a.     dogradnje unutrašnje regulative;

b.     razvoja mehanizama motivacije;

c.      razvoja sistema upravljanja ljudskim resursima;

d.     edukacije kadrova;

e.     unapređivanja tehnološke opremljenosti;

f.        razvijanja informacionog sistema;

g.     razvoja strategije nastupa prema javnosti.

 

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

   

P.Br.0101-82-2002                                                                                 PREDSJEDNIK SAVJETA 

Podgorica, 27.12.2002.                                                                           Ljubiša Krgović