Funkcije platnog prometa
 

 

Donošenjem Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl.list RCG", br. 52/00 i 47/01), novembra 2001. godine unutrašnji platni promet ulazi u novu fazu razvoja.

Centralna banka je ovim Zakonom ovlašćena da obavlja, reguliše i kontroliše platni promet, izdaje dozvole za rad platnim sistemima i obezbjeđuje efikasno obavljanje platnog prometa u Crnoj Gori.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, Centralna banka je preuzela imovinu i zaposlene Zavoda za obračun i plaćanje (ZOP) koji je do tada obavljao platni promet u zemlji.

Pogledom unazad može se konstatovati da je ova institucija više puta samo formalno pravno, ali ne i suštinski, reformisana (promjena imena: SDK → SPP → ZOP i promjena statusa - samostalno pravno lice ili u sastavu pravnog lica).

Polazeći od vrste i obima poslova, ZOP je bio dominantan nosilac platnog prometa.

Centralna banka obavlja sljedeće poslove platnog prometa:

 1. otvara, vodi i ukida račune banaka, medjunarodnih finansijskih institucija i donatorskih organizacija;
 2. otvara, vodi i ukida državne račune Republike Crne Gore, uključujući račune za uplatu javnih prihoda i vrši raspored tih prihoda korisnicima, u skladu sa propisima;
 3. vrši prijem kontrolu i izvršavanje naloga za gotovinska i bezgotovinska plaćanja svojih klijenata;
 4. procesuira medjubankarska i unutarbankarska plaćanja, putem transfera novca preko računa u žiro sistemu (knjiži prilive i odlive novčanih sredstava i utvrdjuje salda žiro računa);
 5. vrši medjubankarski kliring i obračun;
 6. upravlja tokovima gotovine, obavlja blagajničko-trezorske poslove (prima uplate, izvršava isplate, obezbedjuje smještaj i čuvanje gotovog novca) i vrši distribuciju gotovog novca u bankarski sistem;
 7. vodi registre računa i druge registre, u skladu sa posebnim propisima;
 8. prati likvidnost nosilaca u MPS i žiro sistemu i pod propisanim uslovima obezbedjuje dnevnu i noćnu likvidnost nosilaca;
 9. prati izloženost nosilaca i sistema u cjelini potencijalnim rizicima (rizik likvidnosti, operativni rizik i sistemski rizik) i preduzima mjere radi otklanjanja tih rizika;
 10. implementira, upravlja i održava informatičko-tehnološke sisteme za podršku MPS i žiro sistemu;
 11. obezbedjuje statističke podatke o platnom prometu;
 12. izvještava svoje klijente o stanju i promjenama na njihovim računima i izradjuje druge propisane izvještaje o izvršenom platnom prometu;
 13. obezbedjuje mehanizme za blagovremenu identifikaciju i otklanjanje grešaka i propusta i rješavanje nepredvidjenih situacija u obavljanju platnog prometa u MPS i žiro sistemu;
 14. druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pored ovih, nekadašnji ZOP je obavljao i druge funkcije, koje po svojoj prirodi ne spadaju u poslove platnog prometa:

Banke, finansijske organizacije i Pošta Crne Gore, u prethodnom periodu, obavljale su samo jedan manji segment poslova u unutrašnjem platnom prometu:

Iz naprijed navedenog, evidentno je da je, u suštini, ZOP bio pretežni nosilac, a sve ostale organizacije sa dominantnim elementima učesnika u platnom prometu.