Organizaciona struktura Centralne banke

 

 

 

I.         KABINET PREDSJEDNIKA SAVJETA obavlja stručne i administrativne poslova za potrebe predsjednika Savjeta.

II.         INTERNA REVIZIJA obavlja poslove kontinuiranog praćenja i  provjeravanja sistema rada u Centralnoj banci i vrednovanje uspostavljenih sistema interne kontrole.

Internom revizijom rukovodi generalni inspektor.

Generalni inspektor: Pero Ćuk, tel. 403-103, 245-418

 

III.        SEKTOR ZA POSLOVE KONTROLE BANAKA obavlja poslove koji se odnose na kontrolu zakonitosti rada banaka i finansijskih institucija, realizaciju saradnje sa drugim nadzornim organima za kontrolu banaka, pripremanje predloga podzakonskih akata kojima se reguliše rad bankarskih i finansijskih institucija, izdavanje dozvola, odobrenja i saglasnosti za rad banaka, praćenje sprovođenja izrečenih mjera i druge poslove potrebne za uspostavljane i održavanje zdravog bankarskog sistema.

U okviru Sektora, postoje jedinice u sastavu:

-         Odjeljenje za posrednu kontrolu banaka – OFF SITE kontrola

-         Odjeljenje za neposrednu kontrolu banaka- ON SITE kontrola,

-         Odjeljenje za pravno-normativne poslove,

-         Odjeljenje za izdavanje dozvola, odobrenja i saglasnosti za rad banaka

-         Odjeljenje za praćenje i sprovođenje mjera prema bankama

Direktor: Tarik Telaćević

IV.       SEKTOR ZA FINANSIJSKE I BANKARSKE OPERACIJE obavlja poslove koji se odnose na: kratkoročno kreditiranje banaka; pružanje bankarskih usluga u korist organa i organizacija Republike, stranih vlada i stranih centralnih banaka; upravljanje deviznim rezervama, platni promet sa inostranstvom, korespondentske odnose sa inostranstvom i druge poslove koji se odnose na bankarske i finansijske operacije.

U okviru Sektora, jedinice u sastavu su:

-         Odjeljenje za bankarske operacije

-         Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama

-         Odjeljenje za platni promet sa inostranstvom i korespondentske odnose

Sektorom za finansijske i bankarske operacije rukovodi direktor.

Direktor: Idriz Ćetković, tel. 225-311, 403-140

 

V.        SEKTOR ZA PLATNI PROMET obavlja poslove procesuiranja i obračuna međubankarskih plaćanja u platnom prometu u zemlji, vodi račune i obavlja platni promet za klijente Centralne banke i vrši regionalno snabdijevanje gotovinom .

U okviru Sektora za platni promet, jedinice u sastavu su:

-         Odjeljenje za međubankarski platni promet

-         Odjeljenje za informacioni sistem platnog prometa

-         Odjeljenje za registar računa

-         Odjeljenje za platni promet klijenata Centralne banke

-         Odjeljenje za izvršenje fiskalne funkcije

Sektorom za platni promet rukovodi direktor sektora.

Direktor: Goran Bakić, tel. 232-011, e-mail

 

VI.       SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU prikuplja, obrađuje i analizira podatke za izradu makroekonomskih analiza i prognoza, priprema  izvještaje za međunarodne finansijske i druge organizacije, izvještaje i publikacije Centralne banke, izvještaje generalnog direktora i glavnog ekonomiste i priprema predloge preporuka koje se daju Vladi iz oblasti ekonomske politke.

Jedinice u sastavu Sektora za istraživanja i statistiku su:

-         Odjeljenje za monetarna istraživanja i statistiku

-         Odjeljenje za platni bilans

-         Odjeljenje za analizu i istraživanja kretanja u realnom sektoru

-         Odjeljenje za fiskalne analize

-         Odjeljenje za publikacije i biblioteka

Sektorom za istraživanja i statistiku rukovodi glavni ekonomista.

Glavni ekonomista: dr Nikola Fabris, tel. 224-376,403-115, e-mail

 

VII.      TREZOR prati kretanje tokova gotovog novca, stara se o obezbjeđivanju dovoljne količine novčanica i kovanog novca za područje Republike, organizuje i obavlja poslove sa plemenitim metalima i drugim vrijednostima i preduzima mjere na otkrivanju lažnih sredstava plaćanja.

            Jedinice u sastavu Trezora su:

-         Odjeljenje za poslove sa gotovim novcem

-         Odjeljenje za distribuiranje gotovog novca

-         Odsjek za ekspertizu sredstava plaćanja i poslove sa plemenitim metalima

Radom Trezora rukovodi direktor Trezora.

            Direktor: Todor Cicmil, tel. 225-116, 403-113, e-mail:

 

VIII.      DIREKCIJA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE priprema predloge propisa iz nadležnosti Centralne banke koji nijesu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica, predloge opštih akata, predloge ugovora, daje mišljenja o pojedinačnim aktima i ugovorima koje pripremaju druge organizacione jedinice, preduzimaju pravne radnje u poslovima zastupanja Centralne banke pred nadležnim sudovima, priprema pojedinačne akte o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, vodi kadrovsku evidenciju, vrši prijem, zavođenje i distribuciju pošte, evidentira potrebe i sprovodi postupak javnih nabavki.

Jedinice u sastavu Direkcije za pravne i administrativne poslove su:

-         Odjeljenje za normativne i pravne poslove

-         Odjeljenje za administrativne poslove

-         Odsjek za kancelarijsko poslovanje

-         Odsjek za javne nabavke

Direkcijom za pravne i administrativen poslove rukovodi direktor Direkcije.

            Direktor: Stojanka Redžić tel. 225-971, 403-256, e-mail      

 

IX.       DIREKCIJA ZA REGULATIVU I KONTROLU PLATNOG PROMETA priprema predloge propisa za obavljanje platnog prometa u zemlji, obavlja poslove kontrole platnog prometa u zemlji, prima i obrađuje zahtjeve za davanje dozvola za rad platnih sistema i priprema predloge odluka o davanju i oduzimanju dozvola za obavljanje platnog prometa.

Jedinice u sastavu Direkcije za regulativu i kontrolu platnog prometa, su:

-         Odjeljenje za regulativu platnog prometa

-         Odjeljenje za kontrolu platnog prometa

-         Odjeljenje za licenciranje platnih sistema

Direkcijom za regulativu i kontrolu platnog prometa, rukovodi direktor

Direkcije.

Direktor: Veselin Koprivica, tel. 230-031, 230-033, e-mail

 

X.        CENTAR ZA INFORMATIKU pruža informacionu podršku svim organizacionim  jedinicama Centralne banke za izvršavanje poslova i zadataka iz osnovnih funkcija Centralne banke, kao i poslova opšte i organizacione prirode.

Jedinice u sastavu Centra za informatiku su:

-         Odjeljenje za razvoj programskih rješenja

-         Odjeljenje za arhitekturu sistema

-         Odjeljenje za održavanje i zaštitu informacione tehnologije

-         Odsjek za podršku korisnicima

Radom Centra za informatiku rukovodi direktor Centra.

Direktor: Tamara Gazdić, , 224-535; 403-128, e-mail

 

XI.       SLUŽBA ZA ODNOSE SA MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama

Radom Službe za saradnju sa međunarodnim finansijskim I drugim organizacijama, rukovodi direktor Službe.

Direktor: Snežana Milić, tel.403-187, e-mail

 

XII.       SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA se stara o razvoju i stručnom usavrčavanju zaposlenih i predlaže mjere za sprovođenje kadrovske politike

Radom Službe za upravljanje ljudskim resursima, rukovodi direktor službe.

Direktor: Stanka Vizi, tel.244-430, e- mail 

XIII.      SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE se stara o namjenskom i ekonomičnom korišćenju sredstava Centralne banke i blagovremenoj pripremi svih finansijskih izvještaja.

Jedinice u sastavu Službe za računovodstvo I finansije, su:

-         Odsjek za finansije

-         Odsjek za knjigovodstvo

Službom za računovodastvo i finansije rukovodi direktor Službe.

Direktor: Zdenka Rakočević, tel. 224-687, e-mail 

 

XIV.     SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE se stara o obavljanju poslova opšteg karaktera kojima se stvaraju uslovi za rad drugih organizacionih jedinica

Jedinice u sastavu Službe za zajedničke poslove su:

-         Odsjek za obezbjeđenje

-         Odsjek za tekuće i investiciono održavanje

-         Odsjek za usluge i ekonomat

Radom Službe za zajedničke poslove rukovodi direktor Službe.

Direktor: Sreten Pejović, tel. 225-243, 403-120