O Centralnoj banci

 

 

Misija Centralna banka Crne Gore je uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i monetarne politike.

Centralna banka Crne Gore osnovana je Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, koji je Skupština Republike Crne Gore donijela u novembru 2000. godine. Osnivanjem Centralne banke Crne Gore, Republika Crna Gora dobila je samostalnu i nezavisnu organizaciju odgovornu za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa.

Centralna banka je otpočela sa radom 15. marta 2001. godine, kada je Skupština Republike Crne Gore donijela Odluku o imenovanju članova Savjeta Centralne banke Crne Gore.

Centralna banka Crne Gore nije emisiona banka, a u izvršavanju svojih zakonom utvrđenih funkcija ima sljedeća ovlašćenja :