B I O G R A F I J A

 

 

Petar Drakić

 član Savjeta i zamjenik generalnog direktora za poslove platnog prometa

 

 

Petar Drakić rođen je Titogradu, 5. 6. 1946. godine. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završio je u Titogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je  1970. godine.  Položio je sve ispite na postdiplomskim studijama – Monetarni smjer na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori ruski jezik. Obavio je više specijalizacija i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu, među kojima su posebno značajni boravci u Poljskoj i SAD-u. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama, autor je radova i stručnih rasprava. Po nacionalnosti je Crnogorac. Oženjen je, supruga Stanka, rođena Ajković, otac troje djece (Milena,  Milica i Marina).

Za člana Savjeta Centralne banke i zamjenika generalnog direktora za poslove platnog prometa imenovala ga je Skupština Republike, 24. marta 2004. godine.

Prethodno radno angažovanje:

2001. direktor Sektora za kontrolu banaka u Centralnoj banci
1987 – 2000. direktor Sektora za poslove konrole banaka u Narodnoj banci Crne Gore i Odjeljenja za kontrolu banaka u Crnoj Gori u Sektoru za kontrolu banaka Narodne banke Jugoslavije.
1985 – 1986. savjetnik za devizno poslovanje i direktor Sektora za poslove sa stanovništvom u Ljubljanskoj banci – Osnovnoj banci Podgorica.
1970 – 1984. Narodna banka Jugoslavije – Centrala za Crnu Goru i Narodna banka Crne Gore, na različitim poslovima u kontroli poslovanja banaka.

 

Objavljeni radovi i stručne rasprave

Uloga i funkcija bankarskog sistema u sistemu odnosa udruženog rada – »Poduzeće – Banke«, Zagreb

Kreditni bilans banke i kursne razlike – »Poduzeće – Banke«, Zagreb

Zaštita depozita u bankarskom sistemu Crne Gore – »Računovodstvo, revizija i finansije«, Podgorica.