B I O G R A F I J A

 

 

Nikola Fabris

 

glavni ekonomista Centralne banke

 

 

Rođen je 21. marta 1971. godine u Budvi.  Osnovnu školu završio je u Budvi, gimnaziju  u Beogradu.  Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine, gdje je i magistrirao 1998. i doktorirao 2002. godine. Govori engleski jezik. Posebno značajne specijalizacije obavio je 2003 - serija kurseva u organizaciji FNEGE foundation (Split, Beograd, Bukurešt), a 2001. godine učestvovao je na Seminaru u Salzburgu – Kurs: ekonomija, diplomatija i bezbjednost. Kao rukovodilac ili član projektnog tima radio je na preko 30 makroekonomskih projekata  za potrebe resornih ministarstava, Vlade Republike Srbije, Savezne vlade i medjunarodnih institucija (Svjetska banka, GTZ, UK DFID, CIPE, Evropska agencija za rekonstrukciju, FIAS i dr), takođe je bio angažovan i od renomiranih međunarodnih konsultantskih kuća poput: Delloite and Touche, PE International, Euro Consulting Group, Barenshot International Solutions, i dr. Objavio je preko 30 radova iz oblasti ekonomske politike, finansijskog sistema, tranzicije, stranih direktnih investicija i dr. Autor je ili koautor četiri knjige iz oblasti ekonomije.  Po nacionalnosti je Crnogorac. Oženjen je, supruga Jelena i otac jednog djeteta (kćerka Tamara)..

Za glavnog ekonomistu Centralne banke imenovao ga je Savjet Centralne banke, 30. 1.  2004. godine.

Prethodno radno angažovanje:

2002. Ekonomski fakultet Beograd, docent
1995. Gostujući predavač na: Vojnoj akademiji Vojske Jugoslavije, Fakultetu za menadžment «Braća Karić», Fakultetu za biznis u uslužnom sektoru, Fakultetu za menadžment u Doboju , Beogradskoj otvorenoj školi, Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži i dr.
1995. Ekonomski fakultet Beograd, započeo rad na fakultetu kao asistent pripravnik, Predmeti: Razvoj i savremena ekonomska misao, Makroekonomija i Teorija ekonomske politike
1994. Ekonomski Institut Beograd, Istraživač-saradnik