B I O G R A F I J A

 

 

Milojica Dakić

Član Savjeta i generalni direktor Centralne banke

 

 

Rođen 1948. godine u Zemunu. Osnovnu školu završio je u Dubrovniku, a gimnaziju u Titogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore 1973. godine, gdje je i magistrirao 1986. iz oblasti bankarstva.  

Govori francuski jezik. Obavio je veći broj specijalizacija u zemlji i inostranstvu. Od studijskih boravaka posebno je značajan boravak u finansijskim institucijama u SAD-u 2001. godine, a među konferencijama iz oblasti bankarstva posebno je značajna Konferencija posvećena superviziji banaka (Varšava, 2000). Objavio je veći broj radova i stručnih rasprava. Po nacionalnosti je Crnogorac. Oženjen je, supruga Branka, rođena Savović, i otac troje  djece (Milica, Andrija i Jelica).

Za člana Savjeta i generalnog direktora Centralne banke imenovala ga je Skupština Republike 15. marta 2001. godine.

 

Prethodno radno angažovanje:

1992 – 2001.  vice guverner Narodne banke  Crne Gore
1986 – 1991.  direktor Sektora za kreditno-monetarne poslove u Narodnoj banci Crne Gore
1985 – 1986.  direktor Odjeljenja kontrole Narodne banke Crne Gore

 Razne pozicije u Narodnoj banci Crne Gore (direktor Odjeljenja kontrole, savjetnik u Odjeljenju kontrole,  šef službe, inspektor)

 

Objavljeni radovi i stručne rasprave:

Mehanizmi udruživanja akumulacije privrede - “Ekonomika udruženog rada”, Beograd

Finansiranje proširene reprodukcije – “Praksa” Podgorica;

Uticaj monetarnog sistema na reprodukciju, formiranje i usmjeravanje akumulacije – “Glasnik Privredne komore Crne Gore” – Podgorica

Bankarsko-kreditni sistem – “Preduzeće – Banke”, Zagreb.