CENTRALNA BANKA CRNE GORE,  objavljuje

 

 

POZIV br.01/2006

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta Centralne banke Crne Gore u ul. M.Vukova b.b., Podgorica

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta Centralne banke Crne Gore u  ul. M.Vukova b.b. Podgorica, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u arhivi Centralne banke Crne Gore u Podgorici, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, svakog radnog dana od 10-15 časova, za vrijeme trajanja poziva, uz dokaz o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 EUR, na obračunski račun Centralne banke Crne Gore br.907000000009200182, sa naznakom svrhe uplate.

 

Ponuda mora biti kompletna po svim stavkama sadržanim u predmjeru radova.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

·          cijena

35    bodova

·          reference

25    bodova

·          rok izvođenja radova

20    bodova

·          kvalitet

10    bodova

·          uslovi i način plaćanja

10    bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se moraju  dostaviti najkasnije do 17.02.2006.godine do 12,00 časova, poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka ) na adresu:

 

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 01/ 2006 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije »

 

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog vremena, neće se razmatrati.

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 17.02.2006.godine u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor.

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org

 

Ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu pogledati objekat, koji se nalazi u Podgorici svakog radnog dana od 8 do 15 časova, uz predhodnu najavu.

 

 

Kontakt telefon:

081/403-268                                                                            e-mail: [email protected]