CENTRALNA BANKA CRNE GORE raspisuje

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE br. 003/2004

 za nabavku motornih  vozila

 

 

1. Predmet poziva

 

-         Putnička vozila – 3 kom.

 

§         Radna zapremina motora od 1.900 - 2.000 cm³

§         Dizel

§         Novo

 

-         Putničko vozilo minibus – 1 kom.

 

§         Radna zapremnina motora od 2.500 -  2.800 cm³

§         Dizel

§         Novo

§         Mjesta za sjedenje: 8+1

 

 

2. Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

3. Ponuda treba da sadrži:

 

-         jedinične i ukupnu cijenu, izražene u EUR-ima

-         uslove i način plaćanja

-         rokove isporuke

-         garantni rok

-         reference

-         podaci o ovlašćenom serviseru

-         dokaz o ispunjenju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama.

 

4. Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

-         cijena…………………………………………………. 30 bodova

-         uslovi plaćanja………………………………………... 20 bodova

-         tehnička podrška (garancija, servisiranje)……………. 20 bodova

-         rok isporuke……………………………………………20 bodova

-         reference……………………………………………….10 bodova

 

5. Rok važenja ponude

 

Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

6. Zamjena staro za novo

 

Prednost će imati ponude koje nude mogućnost zamjene polovnih vozila Centralne banke Crne Gore za nova, uz doplatu.

 

Specifikaciju polovnih vozila Centralne banke Crne Gore za zamjenu, zainteresovani ponuđači mogu podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, lično, u  ul. Nemanjina obala br. 7, kancelarija br. 6 na prizemlju, svakog radnog dana, u periodu  trajanja oglasa od 8,00-14,00, u kom periodu mogu ostvariti neposredan uvid u stanje vozila.

 

Ponude moraju sadržavati procjenu vrijednosti vozila Centralne banke Crne Gore za zamjenu.

 

7. Garancija ponude

 

Ponuda treba da sadrži garanciju banke u iznosu od 2% vrijednosti ponude, kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u periodu važenja ponude.

 

8. Dostavljanje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 22.marta 2004.godine do 12,00 časova, preporučenom poštom na adresu: Centralna banka Crne Gore, ul. Nemanjina obala br. 7, Podgorica, ili lično, u arhivu Centralne banke, kancelarija br.6 na prizemlju.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom "Ponuda br.003/2004 - ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije".

 

9. Otvaranje ponuda

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Centralne banke Crne Gore dana 22.marta 2004.godine u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kontakt osoba:       Mira Đurović

                                  Tel: 081/ 403-268

                                 Danilo Todorović

                                    tel: 081/ 403-267