CENTRALNA BANKA CRNE GORE  raspisuje

Br. 002/2004

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA

za izradu projekta unapredjenja makroekonomskog modela za potrebe  monetarne politike Centralne banke Crne Gore

 

 

1.     CILJ PROJEKTA

 

Razviti  agregatni makroekonomski ekonometrijski model koji će poslužititi kao osnova za dinamičku makroekonomsku analizu primjene i promjene instrumenata i mjera ekonomske politike u realnoj i monetarnoj sferi.

 

2.     SADRŽINA PROJEKTA

 

1.        Specifikacija svih varijabli modela na osnovnim pretpostavkama klasičnog višestrukog  linearnog regresionog modela minimalno kroz:

 

a.      predlog sistema varijabli cilja kao endogenih varijabli modela;

b.     predlog instrumentalnih varijabli modela kao egzogenih;

c.     predlog predeterminisanosti varijabli modela na osnovu vremenskih serija.

2.        Utvrdjivanje kvantitativnih oblika medjuzavisnosti specificiranih varijabli, kroz analizu empirijskih  podataka, koji zadovoljavaju svojstva nepristrasnosti, konsistentnosti, efikasnosti i dovoljnosti.

 

3.        Postavljanje modela u strukturnom obliku kao skupa strukturnih jednačina od kojih svaka izražava zavisnost jedne endogene varijable od drugih endogenih i egzogenih varijabli preko parametara modela koji zadovoljava osnovne bilansne odnose, odnose ponašanja, institucionalne odnose i uslove ravnoteže radi uspostavljanja ravnoteže i održivosti ekonomskog sistema na  većem nivou razvijenosti.

 

4.        Procjena strukturnih parametara i testiranje adekvatnosti utvrdjenih kvantitativnih oblika relacija primjenom ekonometrijskih metoda.

 

5.     Prevodjenje modela u redukovani oblik, rješavanje modela i testiranje različitih primjena različitih instrumenata ekonomske politike kroz upotrebu modela.

 

6.     Predlaganje korekcija instrumenata ekonomske politike, a posebno instrumenata monetarne politike Centralne banke Crne Gore.

 

7.     Pružanje konkretnih empirijskih kvantifikovanih odgovora na četiri grupe pitanja od posebnog interesa za Centralnu banku banku Crne Gore:

 

i)                   procjena gotovog novca u opticaju i brzine opticaja,

ii)                 stopa obavezne rezerve,

iii)               mogućnost primjene drugih instrumenata monetarne politike,

iv)               uticaj upravljanja javnim dugom na monetarnu politiku.

 

3.     VRIJEME IZRADE

 

Krajnji rok za realizaciju projekta je deset mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

4.     UČEŠĆE

 

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

5.     KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

 

1.     kvalitet ponude za realizaciju sadržaja projekta (30%)

2.     reference ponudjača (40%)

3.     cijena (20%)

4.     kvalifikacije članova tima  angažovanog u izradi projekta (10%)

 

6.  SADRŽAJ PONUDE

 

1.     NAČIN REALIZACIJE PROJEKTNOG ZADATKA

2.     REFERENCE INSTITUCIJE I POJEDINACA IZ TIMA U OBLASTI MAKROEKONOMSKOG MODELIRANJA

3.     DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 4 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

4.     CIJENA I PLANIRANI ROK

5.     POSEBNE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA VREDNOVANJE PONUDE

 

 

 

 

 

7.  POSEBAN USLOV

 

1.     U razmatranje, uzimaće se ponude koje obezbjedjuju tim sa učešćem najmanje dvojice eksperata sa najvišim  akademskim zvanjima stečenim iz oblasti makroekonomskog modeliranja i monetarne politike.

 

8.  DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA

 

Ponude se mogu dostaviti do 12.03.2004.godine do 12,00 časova, preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom - Ponuda br. 002/2004 "Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Ulica Nemanjina obala br. 7.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 12.03.2004.godine u 14,00 časova u, prostorijama Centralne banke Crne Gore, u  sali za sastanke na I spratu.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kontakt osoba: Marijana Mitrović, tel. 224-376, 403-115