CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

POZIV br. 009

ZA JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

 

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka opreme za održavanje čistoće u prostorijama naručioca.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv, adresu i podatke o iskustvu i prethodno obavljenim poslovima od strane ponuđača

-         pojedinačne i ukupne cijene  iskazane u €,

-         uslove i način plaćanja,

-         rok isporuke (FCO naručilac),

-         opciju važenja ponude,

-         dokaz da je ponuđač distributer ponuđene opreme (kopiju ugovora),

-         dokaz da postoji ovlašćeni servis,

-         garantni rok,

-         prospekte sa tehničkim karakteristikama opreme,

-         reference ponuđača,

-         dokaze o podobnosti ponuđača predviđene čl. 4 Zakona o javnim nabavkama RCG.

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

- cijena               

- kvalitet                                        

- uslovi i način plaćanja                                

- rok isporuke                          

- garantni rok i servis                     

 

Specifikacija tražene opreme  nalazi se na  cb-cg.org   ili  se može podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala br.7, u kancelariji broj 6 , u periodu trajanja oglasa svakog radnog dana počev od 11,00 –14,00 časova .

 

Ponude se mogu predati najkasnije do 29.04.2003.godine do 14,00 časova, neposredno arhivi Centralne banke Crne Gore, Podgorica, Ul.Nemanjina obala br. 7., ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda br. 009 - Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu: Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Ul.Nemanjina obala br.7

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 05.05.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Osoba za kontakt: Đurović Mira

Tel. 081/403-268

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE        

 

 

 

Specifikacija opreme za održavanje čistoće koja je sastavni dio Poziva br. 009 za javno nadmetanje:

 

1. Industrijski usisivači                                                                      6 kom.

2. Mašina za pranje tvrdih podloga                                                 1 kom.

3. Mašina za pranje tvrdih podloga – stepenica                            1 kom.

4. Mašina za pranje i čišćenje itisona i mebla                               1 kom.

 

 

Podgorica,____2003.g.                                                                   Broj:_________