CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br. 0802- 4509/2                                                         Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 16.10.2008.g.

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore,  objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 021/ 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata

 

1.Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba:

Zoran Vujošević

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj o2o11328

Telefon: 081/  403-268

Faks: 081/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

[email protected]

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Predmet nadmetanja je izbor putničke agencije za snabdijevanje aviokartama u avio saobraćaju.

 

 

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

                                                                                                                                  

Procijenjena vrijednost javne nabavke  iznosi  150.000,00 €.

 

Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

 

       (ime, telefon, email);                   

a.____ sati od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta prijema obavještenja o rezervaciji od strane naručioca i

b. ____ sati od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta dostavljanja avio karata ili drugih odgovarajućih dokumenata;

( poslovnicu ) u Podgorici;

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

- bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

- bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2. Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

 

 -najmanje 3 potvrde izdate od pravnog lica sa više od 30 zaposlenih (naručioca-kupca) o izvršenim predmetnim uslugama (prodajama avio karata) u poslednje tri godine do dana objavljivanja javnog poziva.

Obavezni elementi pojedinačnih potvrda su:

1.naziv pravnog lica sa više od 30 zaposlenih (naručioca-kupca)

2.naziv ponuđača kome se potvrda izdaje;

3.podaci o realizaciji (npr.broj prodatih avio karata, period realizacije i sl.);

4.broj zaposlenih kod pravnog lica (naručioca-kupca) izvršioca potvrde i

5.potpis i pečat uzdavaoca potvrde.

Potvrda mora jasno da sadrži sve obavezne elemente,tj.svi elementi moraju biti jasno vidljivi i čitki.

Naručilac je dužan da dosljedno poštuje zakonite interese ponuđača, štiteći njegove tehničke i poslovne tajne. Naručilac može koristiti pribavljene podatke samo za potrebe predmetne javne nabavke.

Ponuđač odgovara za autentičnost navedenih dokaza.

-obrazovne i profesionalne kvalifikacije  rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje konkretnih usluga;

-izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta;

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda                                  

 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem  redosljedu:

 

1.

Ponuđena cijena

broj bodova

50

2.

Kvalitet

broj bodova

50

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6. u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja Poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 14.11.2008.g. do 12 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.18 na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br.021/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 14.11.2008.g. u 12,30 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:                        

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba: Zoran Vujošević, tel: 403-268,  fax: 665-332

                                e-mail: [email protected]

 

13. Dodatne informacije

 

 

Svi dokazi traženi Pozivom i Tenderskom dokumentacijom moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, uskladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.