CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br. 0802-4508/2                                                          Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 16.10.2008.g.

 

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje :

 

P  O  Z  I  V  br.020 / 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku  motornih vozila

 

1. Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba

Zoran Vujošević      

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj o2o11328

Telefon: 081/ 403-268

Faks: 081/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

[email protected]

Internet stranica (web): www.cb-cg.yu

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Predmet poziva je nabavka 5 ( pet ) novih luksuznih motornih vozila , po sledećoj specifikaciji:

 

   Radna zapremina:                                                     1.900 – 2.100 cm3

   Snaga motora:                                                                   120 - 130 kW

   Menjač:                                                            Automatski mjenjač DSG

   Vrsta motora:                                                              Common rail dizel

   Broj vrata:                                                                         5V- Hatchback 

   Pogon :                                                                                              4x4

   Boja:                                                                                     metalik crna

 

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke 157.000,00 € sa uračunatim PDV carinom i drugim zavisnim troškovima.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

·         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         marku, model i naziv proizvođača;

·         jedinične cijene  vozila sa uključenim minimumom opreme, ukupnu vrijednost ponude izraženu u € ( sa uračunatim PDV, carinom i svim drugim zavisnim troškovima);

·         tehničku specifikaciju i minimum opreme u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

·         uslove i način plaćanja- nakon  isporuke vozila i prijema od strane ovlašćenog lica CBCG;

·          krajnji rok za isporuku cjelokupne robe je 90 dana od dana potpisivanja   ugovora, FCO Naručilac;

·         garantni rok;

·         garanciju kvaliteta;

·         licencu – ugovor sa  proizvođačem , da je ponuđač ovlašćeni distributer – diler za prodaju ponuđene marke vozila;

·         potvrdu o  ovlašćenom servisu u Crnoj Gori i obezbjeđenju rezervnih djelova;

·         reference ponuđača;

·         tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno čl.45., 49. i 51. Zakona o javnim nabavkama RCG;

·         garanciju ponude u iznosu od 2 % od ponuđene cijene.

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

- bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

- bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2.Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

 

-lista predmetnih isporuka izvršenih u posljednje dvije  godine;

-opis tehničke opremljenosti-servisa i

-izjavu o angažovanom tehničkom osoblju, sa njihovim kvalifikacijama.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda                                 

 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)   ponuđena cijena                                            broj bodova    50             %  %

2)   rok isporuke                                                   broj bodova    30            %

3)  kvalitet                                                            broj bodova    10            %

4)  garantni period                                               broj bodova     10                                 

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 12.11.2008.g. do 12,00 časova neposredno na arhivi Centralne banke Crne Gore.  Prizemlje, kancelarija br.18 na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 020/08-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 12.11.2008.g. u 12,30 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba: Zoran Vujošević tel: 403-268,  fax: 665-332

                                e-mail:[email protected]

 

13. Dodatne informacije

 

 

Svi dokazi traženi Pozivom i Tenderskom dokumentacijom moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, uskladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.