CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br. 0802-4194 /2                                                         Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 26.09.2008.g.

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 018 / 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad protočnog rengena za kontrolu ručnog prtljaga

 

 

1.Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba:

Zoran Vujošević

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj o2o11328

Telefon: 081/ 403-268

Faks: 081/ 665-332

Elektronska pošta (e-mail):

[email protected]

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Predmet nadmetanja je nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad protočnog rengena za kontrolu ručnog prtljaga.

 

Detaljnije tehničke karakteristike date su u tenderskoj dokumentaciji.

 

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke  iznosi 30.000,00 €, sa uračunatim PDV-om , carinom i drugim zavisnim troškovima.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

·         tačan naziv i adresu ponuđača;

·         cijena, sa uračunatim PDV-om carinom i drugim zavisnim troškovima (objekat Centralne banke Crne Gore);

·         rok isporuke opreme i kompletnog završetka radova – do 90 dana  (u prostorijma naručioca);

·         uslovi i način plaćanja – plaćanje će se vršiti nakon nabavke, isporuke, montaže i puštanja u rad protočnog rengena za kontrolu ručnog prtljaga i prijema od strane ovlašćenog lica Centralne banke Crne Gore;

§         marku, model i naziv proizvođača za opremu navedenu u Pozivu;

§         potvrdu od strane proizvođača da je Ponuđač ovlašćen da se bavi prodajom, instalacijom i održavanjem predmetne opreme;

§         servis i adresu ovlašćenog servisera u CG;

§         tehničku dokumentaciju neophodnu za rukovanje, održavanje i servisiranje  sa prevodom na crnogorskom jeziku;

§         garanciju, garantni list i period garancije za ponuđenu opremu;

§         podaci o servisiranju i održavanju opreme u garantnom i vangarantnom roku

     ( prostornu tehničku opremljenost, servisni uređaji, stručna radna snaga i

     original  rezervni djelovi );

§         izjava ponuđača da će rezervni djelovi za ponuđenu opremu biti dostupni na tržištu 10 godina;

§         obuka za korišćenje opreme;

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 51 Zakona o javnim nabavkama RCG i

§         garanciju ponude u iznosu od 2% vrijednosti ponude;

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1.  Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

- bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

- bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

 2. Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

 

-opis tehničke opremljenosti, izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

-obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, kao i kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

-prospekte opreme koji su predmet ponude.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

                                                      

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda                                 

 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)   ponuđena cijena                                            broj bodova   55             %%%

2)   garantni period, vrsta i kvalitet garancije       broj bodova   45             %

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama Odjeljenju za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 27.10.2008.g. do 12 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br18. na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 7

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 018/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 27.10.2008.g. u 12,30 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:                        

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba:  Zoran Vujošević tel: 403-268,  fax: 665-332

                         

13. Dodatne informacije

Svi dokazi traženi Pozivom i Tenderskom dokumentacijom moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, uskladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.