CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br.  0802- 4086/2                                                        Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 23.09.2008.g.

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje ponovljeni :

 

 P  O  Z  I  V  br. 017/2008

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za kolektivno osiguranje lica

(zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore)

 

1. Podaci o naručiocu

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba

Zoran Vujošević      

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj o2o11328

Telefon: 081/ 403-268

Faks: 081/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

Nabavke @cb-cg.org

Internet stranica (web): www.cb-cg.yu

 

2. Predmet javne nabavke

 

Predmet poziva je osiguranje zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore (prema kadrovskoj evidenciji 300) pri vršenju i izvan vršenja radnih zadataka za period od jedne godine u slučaju:

-           prirodne smrti( smrt usled bolesti);

-           smrti od posljedica nesrećnog slučaja;

-           doživotnog gubitka opšte radne sposobnosti (trajni invaliditet);

-           prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada);

-           narušenja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja).

 

 

Tražene osigurane sume u € su:

 

Smrt usled

bolesti

Smrt usled

nesrećnog slučaja

Trajni

invaliditet

Dnevna

naknada

Troškovi

liječenja

 

10.000,00

 

20.000,00

 

40.000,00

 

6,00

 

12.000,00

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

                                                                                                                                  

Procijenjena vrijednost javne nabavke  iznosi  21.600,00 €.

 

Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

-          tačan naziv i adresu ponuđača;

-          mjesečnu premiju po radniku;

-          uslove osiguranja ;

-          uslove plaćanja premije osiguranja;

-          dokaz da ispunjava uslove propisane članom 3. Uredbe o osiguranju imovine i lica ("Sl.list RCG", br. 42/2000) , odnosno Zakona o osiguranju (» Sl.List RCG br. 78/06 od 22.12.2006.g);

-          mišljenje ovlašćenog aktuara o godišnjem poslovanju osiguravača

      za  poslednje tri godine odnosno za period od registracije;

-          godišnji izvještaj o poslovanju;

-          reference osiguravajuće kuće;

           -    dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 51 Zakona o javnim nabavkama i

           -    garanciju ponude u iznosu od 2 % od ukupne vrijednosti ponude

            

Ugovor o osiguranju biće zaključen na godinu dana.

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

- bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

- Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju -bilans uspjeha i bilans stanja i izvještaj ovlašćenog revizora,za poslednje tri godine, odnosno za period od registracije.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

 1) najniža ponuđena cijena                                              ¨

 

           Ponuđena cijena                                                 broj bodova 100

                                                     

 

                   

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 20.10. 2008.g. do 12 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.18. na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br.017/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 20.10.2008.g. u 12,30 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:                        

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba: Zoran Vujošević tel: 403-268,  fax: 665-332

                                e-mail:[email protected]

 

13. Dodatne informacije

 

Svi dokazi traženi Pozivom i Tenderskom dokumentacijom moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, uskladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.