Centralna banka Crne Gore oglašava

 

 

Poziv  br.017/2005

za otvoreno međunarodno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku novog informacionog sistema za podršku izvršenju prinudne naplate

 

 

Predmet

 

 Predmet nadmetanja je nabavka novog informacionog sistema za podršku izvršenju prinudne naplate na novčanim sredstvima dužnika u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku RCG.

Nabavka obuhvata:

-Isporuku i instalaciju hardvera i softvera;

-Implementaciju usvojenog rješenja koja podrazumijeva:

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Sva ponuđena oprema mora biti BRAND NAME.

 

Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponude.

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u arhivi Centralne banke Crne Gore u Podgorici,Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, kancelarija br.6 u prizemlju, svakog radnog dana od 10-15 časova, za vrijeme trajanja poziva, uz dokaz o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije u iznosu od  200 Eur-a, na obračunski račun Centralne banke Crne Gore br.907000000009200182, sa naznakom svrhe uplate.

 

Ponuda mora biti kompletna po svim stavkama sadržanim u tenderskoj dokumentaciji.

 

Ponudu je moguće podnijeti u više varijanti.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi  vrednovanja:

 

R.br.

Kriterijum

Bodovi

1.

Funkcionalne i tehničke karakteristike ponuđenog rješenja i njegova usaglašenost sa zahtjevima tendera

 

25

2.

Rok implementacije

20

3.

Uslovi održavanja i podrške u toku i nakon isteka garantnog perioda za ukupan period od tri godine

 

20

4.

Cijena

15

5.

Stručne kvalifikacije i reference ponuđača

15

6.

Način plaćanja

5

 

Ponuda se mora dostaviti na službenom jeziku RCG , original i 3 ( tri) kopije.

Ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu izvršiti uvid u organizaciju rada i izvršenje poslova u prinudnoj naplati i upoznati se sa načinom funkcionisanja postojećeg informacionog sistema za prinudnu naplatu, u periodu trajanja oglasa, svakog radnog dana od 11,00-15,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu predati najkasnije do 20.01. 2006.g. do 15.00 časova neposredno arhivi Centralne banke Crne Gore, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 ili preporučenom pošiljkom,u zatvorenoj koverti uz navođenje obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda po kojem se ponuda podnosi i sa naznakom « Ne otvaraj prije zvanične sjednice za otvaranje ponuda ».

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 23.01.2006.g. u  13,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Neblagovremene ponude neće se otvarati, a nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Obavještenje o ishodu javnog nadmetanja dostaviće se ponuđačima nakon odabira najpovoljnije ponude.

 

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o izboru dostavi činidbenu garanciju u vidu bankarske garancije u visini 10% od vrijednosti ugovora.

 

Informacije i razjašnjenja

 

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org.

 

Kontakt osoba:

Dragan Gojković

tel.+381403214

fax.+381665359                                       

e-mail: