CENTRALNA BANKA CRNE GORE oglašava,

 

 

 

POZIV 016/2005

za ovoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku, dopremu i montažu kancelarijskog namještaja

 

 

Predmet

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka, doprema i montaža kancelarijskog namještaja u objektu Centralne banke Crne Gore a u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo  učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

§         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         pojedinačne i ukupne cijene izražene u EUR-ima , bez i sa PDV (magacin naručioca);

§         uz cijenu za stavke iz premjera radova dostaviti predlog materijala uz paletu odgovarajućih boja, tip, marka i naziv proizvođača;

§         tehničku specifikaciju u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

§         rok isporuke opreme u prostorijma naručioca;

§         uslovi i način plaćanja;

§         garantni rok;

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (PJN 4 obavezni dokazi);

§         garanciju ponude u iznosu od 3% vrijednosti ponude;

 

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu svakog radnog dana od 11,00 do14,00 časova.

 

Ponuda mora biti kompletna po svim stavkama sadržanim u tenderskoj dokumentaciji.

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

·          cijena

35 bodova

·          kvalitet

35 bodova

·          uslovi i način plaćanja

5 bodova

·          rok isporuke

10 bodova

·          reference ponuđača

15 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 14.12.2005.godine do 12 časova poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi,na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.016/2005 –ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 14.12.2005.g. u 13 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju , prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda,ili na e-mail adresu:[email protected]

 

 

Kontakt telefon:

081/403-268

e-mail:[email protected]