CENTRALNA BANKA CRNE GORE, objavljuje

 

 

 

 

 

Poziv br.014/2005

za međunarodno javno nadmetanje

za kovanje reprint izdanja crnogorskog kovanog novca

 

 

 

 

U 2006.godini navršava se 100 godina izdavanja prvog crnogorskog kovanog novca( 1906-2006.)

 

Predmet

 

Radi obilježavanja ovog jubileja, Centralna banka Crne Gore upućuje poziv pravnim licima, registrovanim  za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave ponudu za  kovanje reprinta izdanja perpera Knjaževine Crne Gore ( zlatnici, srebrnjaci i legure) i izrada kutija za pakovanje kolekcija.

 

Ponuđač je dužan da obezbijedi potrebne količine zlata,  nikla i bronze za kovanje novca.

 

Sve kovanice od plemenitih metala moraju biti vidno označene žigovima: prizvođača, finoće i nadležne institucije.

 

Za sve kovanice iz Poziva,  Centralna banka Crne Gore posjeduje osnovne alate, koje izabrani ponuđač treba da koriguje promjenom godine kovanja (treba da stoji 2006.godina).

 

Kovanice od plemenitih metala moraju biti kovane u proof tehnologiji prema prezentovanom uzorku i uz saglasnost naručioca na svaki pojedinačni etalon po apoenu.

 

Kovanice od legura moraju se kovati u tehnologiji visokog sjaja.

 

Kovanice od plemenitih metala se pakuju u plastične etuie ( kapisle), a zatim u kutije od box kože ili skivertexa,na kojima je utisnut suvi žig dvorskog grba dinastije Petrović. Svaka kutija mora imati papirni omot sa odštampanim logom CBCG.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

§         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         pojedinačne i ukupne cijene, koje obuhvataju kompletnu uslugu, nabavku zlata, nikla i bronze, kovanje,pakovanje i sertifikaciju,  izražene u EUR-ima bez i sa PDV (objekat naručioca);

§         rok isporuke  u prostorijama naručioca koji ne može biti duži od 25.02.2006.godine;

§         uslovi i način plaćanja;

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (PJN 4 obavezni dokazi);

§         garanciju ponude u iznosu od 3% vrijednosti ponude,

 

 

Kriterijumi za izbor

 

  • rok isporuke

30 poena

  • reference

30 poena

  • cijena

25 poena

  • način i uslovi plaćanja

15 poena

 

 

Datum podnošenja ponude i trajanje

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 07.12.2005.godine do 12 časova poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi,na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.014/2005 –ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Tendersku dokumentaciju- specifikaciju ponuđači mogu podići u prostorijama naručioca svakog radnog dana u toku trajanja oglasa, kao i na web site-u Centralne banke cb-cg.org.

 

Otvaranje ponuda biće javno,dana 09.12.2005.g. u 13 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju , prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Informacije

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda,ili na e-mail adresu:[email protected]

 

 

 

Kontakt telefon:

081/403-268

081/403 -123

 

e-mail:[email protected]