CENTRALNA BANKA CRNE GORE,objavljuje

 

P O Z I V  br.013/2006

za otvareno lokalno javno nadmetanje

za prikupljanje ponuda za usluge održavanja

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je dostavljanje ponuda za usluge tekućeg  održavanja opreme i poslovnih zgrada Centralne banke Crne Gore,po segmentima:

 

Segment I

Segment II

Segment III

Segment IV

Segment V

Segment VI

Segment VII

Segment VIII

Segment IX

Segment X

 

Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi varijantu održavanja po pozivu i varijantu paušalnog održavanja .

 

Usluge servisiranja podrazumijevaju nabavku komponenti i njihovu ugradnju.

 

Pravo učešća

 

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan, više ili sve segmente.

 

Tendersku dokumentaciju ( specifikaciju opreme koju treba održavati i servisirati), ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Kriterijumi za izbor

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

  • cijena

30 bodova

  • kvalitet:

 

    • -vrijeme odziva

15 bodova

    • -vrijeme otklanjanja kvara

15 bodova

    • -stok rezervnih djelova

15 bodova

  • uslovi i način plaćanja

5  bodova

  • stručne kvalifikacije i reference ponuđača

20  bodova

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije  do 11.08.2006.godine do 12 časova  poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.013 / 2006- ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 11.08.2006.g., u prostorijama naručioca, u 13

 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Centralna banka Crne Gore, zadržava pravo odabira ponuđača po pojedinim segmentima.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor, a naručilac će odrediti modalitet ugovora.

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni  ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org.

 

 

 

Kontakt telefon:

081/403-268

e-mail:[email protected]

 

Kontakt osoba:

Milović Aleksandar

081/403-267