CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br. 0802 – 2921/2                                                       Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 18.07. 2008.g.

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG br. 46/06) Centralna banka Crne Gore objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 012/ 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za održavanje računarske mreže
Centralne banke Crne Gore

 

 

1. Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osobe:

Zoran Vujošević

Rajko Sekulović

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj 02011328

Telefoni: 020/ 403-268

               020/ 403-251

 

Faks: 020/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

[email protected]

[email protected]

 

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Održavanje računarske mreže Centralne banke Crne Gore

 

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke  iznosi 25.000,00 € sa uračunatim

PDV-om i drugim troškovima.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

§         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         mjesečnu i godišnju cijenu usluge održavanja računarske mreže, za opremu specificiranu u tački 3 tehničke specifikacije, izraženu u EUR-ima sa PDV-om.

Usluga održavanja računarske mreže treba da obuhvata sljedeće:

-          održavanje funkcionalnosti računarske mreže CBCG u skladu sa uslovima datim u tehničkoj specifikaciji (vrijeme odziva, vrijeme oporavka mreže i vrijeme rješavanja problema za različite tehničke nivoe kvarova),

-          obezbjeđivanje centra za prihvatanje, prosljeđivanje i arhiviranje poziva,

-          uslugu obezbjeđivanja rezervnih djelova (uređaja),

-          uslugu zamjene neispravnih uređaja / modula uređaja,

-          pristup Partner Initiated Customer Access (PICA),

-          uslugu inoviranja (update) verzija operativnih sistema na komunikacionim uređajima,

-          obezbjeđivanje servisnih prava za svu predmetnu opremu, za period trajanja ugovora;

§         uslove i način plaćanja – plaćanje će se vršiti po dostavljenim mjesečnim fakturama;

§         dokaze o brojnosti i kvalifikacijama članova tima koji će biti odgovoran za implementaciju usluge održavanja – obrazovni profil, važeće sertifikate proizvođača opreme, kao i dokaz o pohađanoj obuci;

§         dokaz da je ponuđač u partnerskom odnosu sa firmom Cisco Systems minimalno tipa Premier Certified Partner, najmanje 2 godine, što se dokazuje autorizacijom proizvođača opreme. Dokument o autorizaciji mora da sadrži naziv, adresu i sjedište ponuđača, kao i status kod proizvođača opreme;

§         izjava Ponuđača  da će u slučaju zaključenja ugovora o održavanju računarske mreže, u roku ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora, pribaviti i dostaviti Naručiocu potvrdu proizvođača da su za svu opremu koja je predmet ponude plaćena servisna prava za period trajanja ugovora;

§         listu izvršenih usluga koje odgovaraju predmetu ponude u posljednje tri godine sa karakteristikama i obimom usluga;

§         tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno čl. 51 Zakona o javnim nabavkama i

§         garanciju ponude u iznosu od 2% vrijednosti ponude.

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-          nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-          posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-          uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1.      dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2.      izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

3.      dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1.    Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

-          bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

-          bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2.    Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

-          listu predmetnih usluga pruženih u posljednje tri godine, sa ukupnim vrijednostnim iznosima, datumima i primaocima, uz potvrde o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga izvan kontrole ponuđača, samo uz njegovu izjavu o izvršenim uslugama,

-          obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, odnosno kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje konkretnih usluga,

-          izjavu ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije rukovodilaca u posljednje tri godine,

-          izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta,

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6. Nije dozvoljena  mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

 

7. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda                                 

 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)    cijena                                                            broj bodova   50      %

2)    kvalitet                                                          broj bodova   50      %%%

%%

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama Odjeljenju za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 14.08.2008.g. do 12 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.6, na adresi:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br.012/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana  14.08.2008.g. u 12,30 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:                        

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12. Kontakt osoba: Zoran Vujošević tel: 403-268,  fax: 665-332

                                 e-mail:[email protected]

                                 Rajko Sekulović tel: 403-251,

                                 e-mail: [email protected]

 

13. Dodatne informacije

 

 

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.