CENTRALNA BANKA CRNE GORE oglašava,

 

 

 

POZIV br.012/2005

za otvoreno međunarodno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za isporuku računarske i druge opreme

 

 

 

Predmet

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka računarske i druge opreme u Centralnoj banci Crne Gore.

 

Količina,  karakteristike opreme i drugi podaci neophodni za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

§         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         pojedinačne i ukupne cijene izražene u EUR-ima,bez i sa PDV i carine (magacin naručioca);

§         marku, model i naziv proizvođača;

§         tehničku specifikaciju traženu tenderskom dokumentacijom;

§         rok isporuke opreme u prostorijama naručioca;

§         uslovi i način plaćanja;

§         garantni rok;

§         servis;

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (PJN 4 obavezni dokazi);

§         garanciju ponude u iznosu od 3% vrijednosti ponude;

§         tražena oprema mora biti «BRAND NAME»

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan,više ili sve segmente.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

  • cijena

35 bodova

  • kvalitet

35 bodova

  • rok isporuke

 5 bodova

  • garantni rok

 5 bodova

  • reference ponuđača

20 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 28.11.2005.godine do 12 časova poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi,na prizemlju, kancelarija br.6.

 

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br. 012/2005 –ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno,dana 30.11.2005.g. u 13 časova,kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju , prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda,ili na e-mail adresu:[email protected] [email protected]

 

Kontakt telefon:081/403-268       081/403-148              069 458 454

e-mail:[email protected]