CENTRALNA BANKA CRNE GORE raspisuje

 

 

 

POZIV br .011/2005

ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA

za izradu projekta unapredjenja makroekonomskog modela za potrebeCentralne banke Crne Gore

 

 

 

Cilj projekta

 

Unaprijediti agregatni makroekonomski ekonometrijski model koji će poslužiti kao osnova za dinamičku makroekonomsku analizu primjene i promjene instrumenata i mjera ekonomske politike u realnoj i monetarnoj sferi.

 

 

Sadržina projekta

 

 

 

Autorska prava

 

Sva autorska prava pripadaju Centralnoj banci Crne Gore. Rezultate istraživanja nije moguće objavljivati u drugim publikacijama, osim u publikacijama CBCG.

 

 

Vrijeme izrade

 

Krajnji rok za realizaciju projekta je deset mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

 

 

Učešće

 

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda

 

 

 

 

Sadržaj ponude

 

 

 

Poseban uslov

 

U razmatranje, uzimaće se ponude koje obezbjedjuju tim sa učešćem najmanje dvojice eksperata sa najvišim  akademskim zvanjima stečenim iz oblasti makroekonomskog modeliranja i monetarne politike.

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti do 11.11.2005.godine do 12,00 časova, preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom

»Ponuda br.011/2005 - ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda » na adresu

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 11.11.2005.godine u 14,00 časova u, prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kontakt osoba: Marijana Mitrović, tel.081/403-281