CENTRALNA BANKA CRNE GORE                           STANDARDNI FORMULAR

Br.  0802- 2868/2                                            Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 24.06.2008.g.

 

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG br. 46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 010/ 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za sistem za prevenciju upada u računarsku mrežu Centralne banke Crne Gore

 

  1. Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba/e:

Igor Ivanović

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj 02011328

Telefon: 020/  403-147

                       403-268

Faks: 020/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

[email protected]

 

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Predmet postupka javne nabavke je nabavka sistema za prevenciju upada u računarsku mrežu Centralne banke Crne Gore.

Nabavka obuhvata:

-          Isporuku i instaliranje hardvera i softvera:

o        IPS-a (Intrusion Prevention System) - proaktivni sistem za detekciju i sprečavanje neovlašćenog pristupa računarskoj mreži,

o        sistema za procjenu i upravljanje ranjivostima IS-a (Vulnerability Assessment system),

-          Isporuku i instaliranje softvera:

o        sistema za objedinjeno upravljanje IPS-om, VA sistemom i agentima na mrežnim komponentama (Site Protector Management Tool ili ekvivalent),

-          Implementaciju koja podrazumijeva i:

o        izradu plana implementacije sa dinamikom i planom instaliranja navedenih sistema i njihovo integrisanje u IS Centralne banke Crne Gore,

o        testiranje sistema u okviru Centralne banke Crne Gore i izradu odgovarajuće dokumentacije sa funkcionalnim opisima instaliranih sistema i podacima za tehničko održavanje,

-          Usluge održavanja koje podrazumijevaju:

o        uslugu standardne podrške i održavanja (koja uključuje pristup bazi znanja, korekciju grešaka na isporučenom softveru/hardveru, pravo na security update, pravo na zamjenu IPS i/ili VA uređaja u slučaju otkaza) za prvu godinu počev od dana puštanja sistema u funkciju,

o        uslugu primjene odgovarajućih korekcija (patch) na sistemima dva puta u periodu od godinu dana od dana puštanja sistema u funkciju.

 

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

                                                                                                                                  

Procijenjena vrijednost javne nabavke, sa uračunatim PDV-om,  carinom i drugim zavisnim troškovima iznosi  95.000,00 €.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

-          tačan naziv i adresu ponuđača;

-          tačan naziv i adresu podugovarača (u slučaju da ponuđač namjerava da izvršenje predmeta ponude u cjelini ili djelimično povjeri podugovaraču),

-          pojedinačne i ukupne cijene izražene u EUR-ima, sa uračunatim PDV-om carinom i drugim zavisnim troškovima (objekat Centralne banke Crne Gore);

-          potvrdu od strane proizvođača da je Ponuđač ovlašćen da se bavi prodajom, instalacijom i održavanjem predmetne opreme;

-          pregled pokazatelja kadrovske osposobljenost:

o        ukupan broj inženjera u network timu,

o        ukupan broj inženjera u security timu

-          garantni rok;

-          vrijeme potrebno za zamjenu neispravnog hardvera u garantnom roku i vraćanje sistema u funkciju;

-          rok isporuke, instaliranja i implementacije predmetnog hardvera i softvera;

-          uslovi i način plaćanja - plaćanje će se vršiti nakon isporuke, instaliranja, implementacije predmetnog hardvera i softvera i prijema od strane ovlašćenih lica Centralne banke Crne Gore;

-          reference ponuđača;

-          rok važnosti ponude;

-          dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 51 Zakona o javnim nabavkama RCG i

-          garanciju ponude u iznosu od 2 % od ponuđene cijene.

           

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-          nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-          posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-          uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

-          bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komitent, da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

-          bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2. Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

-          lista glavnih isporuka ( usluga )  izvršenih ( pruženih)  u posljednje dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvršenih isporuka ( pruženih usluga) izdatih od strane ponuđača ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole ponuđača, samo uz izjavu ponuđača o izvršenim isporukama (pruženim uslugama);

-          navode o angažovanom tehničkom osoblju;

-          obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, odnosno kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje predmetne usluge;

-          izjavu ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije rukovodilaca u posljednje tri godine;

-          izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta;

-          prospekte opreme koji su predmet ponude i

-          izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda            ¨   

           sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)  cijena                                                             broj bodova   50 

2)  garantni period i kvalitet garancije                 broj bodova   25      

3)  rok isporuke                                                   broj bodova   15    

4)  kvalitet                                                            broj bodova   10   

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6, u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 22.07.2008.g. do 12,00 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.18. na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 010/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana  22.07.2008.g. u 12,30 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba:  Igor Ivanović tel:  403-147

                                 Mira Đurović tel: 403-268,  fax: 665-332

 

13. Dodatne informacije

 

 

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.