CENTRALNA BANKA CRNE GORE ,  raspisuje

 

 

POZIV br.009/2006

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za prodaju  putničkih vozila

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je prodaja putničkih vozila  Centralne banke Crne Gore.

 

q       Putnička vozila                                 2 vozila

sa sljedećim karakteristikama:

 

  1. RENAULT ESPACE  2,1 TD

1 kom.

Godina proizvodnje

1994

Radna zapremina

2068 cm³

Snaga motora  u KW ( ks)

65 KW (ks)

Boja karoserije

plava metalik 89

Broj pređenih kilometara

270.000

 

 

Procijenjena vrijednost vozila

( u ovu cijenu nije uračunat PDV )

2.000,00 €

 

 

 

 

  1. AUDI A4 1,8

1 kom.

Godina proizvodnje

1997

Radna zapremina

1781 cm³

Snaga motora  u KW ( ks)

92 KW (ks)

Masa praznog vozila

1205

Boja karoserije

plava metalik G5

Broj pređenih kilometara

173.000

 

 

Procijenjena vrijednost vozila

( u ovu cijenu nije uračunat PDV )

 

6.000,00 €

 

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica .

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u vozila u krugu objekta CBCG u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog br.6 u Podgorici, uz predhodnu najavu kontakt osobi.

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

  • cijena

do 80 bodova

  • uslovi plaćanja

do 20 bodova

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

 

Ponude se mogu dostaviti, najkasnije do 19.06.2006.godine do  12,00 časova preporučenom poštom na   adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica

Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

» Ponuda br.009/2006– ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 19.06.2006. godine, u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor .

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e- mail adresu:  [email protected]

 

Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje.

 

Kontakt osoba

 

Danilo Todorović

tel: 081  403-267