CENTRALNA BANKA CRNE GORE                                      STANDARDNI FORMULAR

Br. 0802- 2503/2                                                         Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum 03.06.2008.g.

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 008/ 08

  na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje zanatskih i instalaterskih radova i opremanje prostorija u objektu Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici

 

1. Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba:

Sreten Pejović

Mira Đurović

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj o2o11328

Telefon: 081/  403-120

                       403-268

Faks: 081/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

 

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

 

Predmet nadmetanja je izvođenje zanatskih i instalaterskih radova i opremanje prostorija  u objektu Centralne banke Crne Gore u Bul.Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, površine oko 140,60 m²,  po vrsti, opisu i specifikaciji radova i opreme, definisanim predmjerom koji čini sastavni dio Tenderske dokumentacije.

 

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz član 23, stav 1, tačka 4) alineja 1, Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list RCG br.46/06).

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se po partijama:

 

Partija I

·   Zanatski i instalaterski radovi

Partija II

·   Nabavka opreme

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za  jednu ili obje partije.

 

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu po odvojenim partijama, koja može biti vrednovana po svakoj partiji zasebno.

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV, carinom i drugim zavisnim troškovima iznosi 146.000,00 € i to:

 -za Partiju I            52.000,00 €

 -za Partiju II           94.000,00 €

 

Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

 

·         tačan naziv i adresu ponuđača;

·         jedinične cijene izražene u € (sa uračunatim PDV, carinom i svim drugim zavisnim troškovima) i ukupnu vrijednost ponude izražene u € sa uračunatim PDV, carinom i svim drugim zavisnim troškovima (objekat  CBCG Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 6 - Podgorica);

·         za stavke koje se zahtjevaju u  predmjeru , dostaviti kompletne podatke (marka, tip, model i proizvođač),u svemu prema specifikaciji iz Tenderske dokumentacije ;

·         uz ponudu obavezno dostaviti katalog odnosno fotografije ponuđene opreme sa opisom materijala, dezena i boja;( za Partiju II )

·         uslove i način plaćanja;

·         rok završetka radova koji obavezno mora da sadrži dinamiku izvođenja radova;

·         rok isporuke opreme;( za Partiju II )

·         sva ponuđena oprema mora biti  u original fabričkom pakovanju,  sa originalnom dokumentacijom;( za Partiju II )

·         garantni period za izvedene zanatske i  instalaterske radove;

·         garantni rok i garanciju za isporučenu opremu;

§         licencu o izvođenju tražene vrste radova, na osnovu Zakona o izvođenju objekata čl.40 (Sl.list RCG br.55/2000);

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 51 Zakona o javnim nabavkama  i

§         garanciju ponude u iznosu od 2% vrijednosti ponude;

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

 

  Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

- bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komintent ,  da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

- bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2.Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

-lista radova (istih ili sličnih) koji su izvedeni  u posljednje dvije do pet godina, uz prilaganje potvrda o zadovoljavajućem izvođenju za najvažnije radove, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu sa pravilima poslovanja i da li su propisno okončani;

-obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova,

-izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova,

-Izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

 

-Lista glavnih isporuka (istih ili sličnih) izvršenih u posljednje dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz izjavu ponuđača o izvršenim isporukama.

-Uzorke, opise, odnosno fotografije opreme koja je predmet isporuke a čiju je vjerodostojnost obavezno potvrditi 

-Izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Nije dozvoljena  mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda                                 

 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

 

Za partiju I:

81)   cijena                                                             broj bodova   50     ?

  2)   rok izvođenja radova                                     broj bodova   30    %%

  3)   garantni period                                              broj bodova   20       %

 

Za partiju II:

  1)   cijena                                                             broj bodova   55     %%     

 

  2)   kvalitet                                                            broj bodova  20       

  3)   rok isporuke                                                   broj bodova   15          

  4)   etetske i funkcionalne karakteristike             broj bodova    10     %

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 30.06.2008.g. do 12 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.18 na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br.008 /2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 30.06.2008.g. u 12,30 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba: Sreten Pejović tel:403-120

                                 Mira Đurović tel: 403-268,  fax: 665-332

                                  

                               

 

 

13. Dodatne informacije

 

Dana 16.06.2008.godine u 15 časova, u prostorijama Centralne banke Crne Gore, u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog br. 6 u Podgorici, biće održana sjednica za pružanje svih dodatnih informacija.

Istoj, uz ovlašćenje, mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači koji su otkupili tendersku dokumentaciju.

 

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, uskladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.