CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

 

 

POZIV br. 008/2006

ZA OTVORENO LOKALNO JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR OVLAŠĆENOG PROCJENJIVAČA ZA PROCJENU IMOVINE CENTRALNE BANKE CRNE GORE

 

 

Predmet

 

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog procjenjivača za procjenu imovine Centralne banke Crne Gore, koja podrazumjeva procjenu vrijednosti  zgrada i opreme, u roku koji nije duži od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

   

Izvještaj o procjeni treba da sadrži:

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-          tačan naziv i adresu ponuđača;

-          cijenu za izvršenu uslugu izraženu u eur-ima;

-          uslove i način plaćanja;

-          metodologiju, plan rada i dinamiku završetka posla;

-          kvalifikaciju, iskustvo i kompetentnost ključnog osoblja ;

-          licencu-sertifikat za vršenje poslova procjenjivača;

-          referenc listu;

-          ostale dokaze propisane članom 4. Zakona o javnim nabavkama

( obavezni dokazi PJN 4 );

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u arhivi Centralne banke Crne Gore u Podgorici, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, svakog radnog dana od 10-15 časova, za vrijeme trajanja poziva, uz dokaz o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 EUR-a, na obračunski račun Centralne banke Crne Gore br.907000000009200182, sa naznakom svrha uplate.

Ovlašćeno lice prije preuzimanja tenderske dokumentacije dužno je da potpiše izjave o obavezi čuvanja poverljivosti svih podataka sadržanih u navedenom dokumentu.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti u skladu sa metodom izbora na osnovu kvaliteta i troškova.

 

 

 

  • ponuđena cijena

20  bodova

  • radni plan sa rokom za završetak posla

15  bodova

  • metodologija procjene

15  bodova

  • iskustvo i reference ponuđača na istim ili sličnim projektima

20  bodova

  • kvalifikacija, iskustvo i kompetentnost  ključnog osoblja za izvršenje istog ili sličnog projekta

30  bodova

 

 


Dostavljanjanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 14.06.2006.godine do 12,00 časova poštom  (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica,

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 008/2006 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 14.06.2006.godine u 13,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor.

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda ili na e-mail adresu:[email protected]

 

 

 

Kontakt telefon:

 tel. 081/403-268                                                                                 web:   cb-cg.org

 

Kontakt osoba:

Dragica Kalezić

tel. 081/403-131