CENTRALNA BANKA CRNE GORE , raspisuje

 

 

 

POZIV br.008/2005

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za nabavku putničkih vozila

 

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je nabavka putničkih vozila za potrebe Centralne banke Crne Gore.

 

  • Putničko vozilo

2 vozila

sa sljedećim karakteristikama:

 

  • Radna zapremina

do 2.000 cm³

  • Snaga motora

140 – 150 KW

  • Benzin

 

  • Novo

 

 

 

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

 

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

  • tehničke karakteristike vozila

do 30 bodova

  • cijena

do 30 bodova

  • rok isporuke

do 20 bodova

  • reference

do 20 bodova

 

 

 

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

 

 

Ponude se mogu dostaviti, najkasnije do 07.07.2005.godine do 12,00 časova preporučenom poštom na adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica

Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom » Ponuda br.008/2005– ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 07.07.2005. godine, u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor tipa »ključ u ruke«.

 

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e- mail adresu: [email protected]

 

Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje.

 

Kontakt osoba

 

 

Svetlana Golubović

tel: 081  403-268

e – mail: [email protected]