CENTRALNA BANKA CRNE GORE,  objavljuje

 

 

 

 

 

POZIV br. 007/2005

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izvođenje radova popravke i renoviranja na lokaciji i objektu Centralne banke Crne Gore »Stožina« u Žabljaku

 

 

 

 

Predmet

 

 

Predmet nadmetanja je izvođenje radova popravke i renoviranja na lokaciji i objektu Centralne banke Crne Gore »Stožina« u Žabljaku.

 

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Predmjer radova neophodnih za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore,Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6, u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Ponuda mora biti kompletna po svim stavkama sadržanim u predmjeru radova.

 

 

 

Kriterijumi za izbor

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

§         cijena

35 bodova

§         kvalitet

25 bodova

§         uslovi i način plaćanja

10 bodova

§         rok izvođenja radova

20 bodova

§         reference

10 bodova

 

 

 

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

 

Ponude se mogu dostaviti do 4.07.2005.godine do 12,00 časova, poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka ) na adresu:

 

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica

 

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 007/2005 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije »

 

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 04.07.2005.godine u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org

Ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu pogledati objekat, koji se nalazi na Tgu Durmitorskuh ratnika u Žabljaku svakog radnog dana od 8 do 15 časova, uz predhodnu najavu.

 

 

Kontakt telefon: 081/403-268                  e-mail: [email protected]