CENTRALNA BANKA CRNE GORE   raspisuje

 

 

 

POZIV Br. 006/2006

Za otvoreno lokalno javno nadmetanje za dostavljanje predloga za izradu monografije o istoriji crnogorskog bankarstva

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je prikupljanje predloga i odabira najpovoljnije ponude za izradu monografije povodom obilježavanja 100 – godišnjice kovanja prvog

crnogorskog novca.

 

Izrada monografije podrazumijeva i njeno štampanje.

 

Sadržaj 

 

U monografija će  se na naučno utemeljen i savremen način obraditi istorijski razvoj crnogorskog bankarstva.

 

Osnovni tematski sadržaji koji bi trebalo da budu zastupljeni u monografiji su:

 

-          istorijski razvoj crnogorskog bankarstva od začetaka do danas

-          izdavanje prvog crnogorskog kovanog novca

-          pojava i razvoj prvih ustanova koje su bile preteča banaka i osnivanje prvih banaka, NBJ i sistema narodnih banaka, Monetarni savjet

-          uspostavljanje monetarnog suvereniteta u Republici Crnoj Gori i  uvođenje EUR.

 

Publikacija mora da posjeduje edukativnu, kulturnu i naučnu vrijednost.

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registovana, odnosno kvalifikovana  za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

 

Ponuđači mogu priložiti i ostala dokumenta koja smatraju da su bitna, a nijesu obuhvaćena prethodnim  tačkama.

 

Preuzimanje dokumentacije

 

Dokumetaciju koja obuhvata specifikaciju tiraža, formata, obima, štampe i poveza, zainteresovani ponuđači mogu podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Podgorica, Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6, u prizemlju u kancelariji br. 6,  svakog radnog dana u toku trajanja poziva od 9,00- 15,00 časova.

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

·          iskustvo i reference na predmetnim poslovima

45 bodova

·          stručne kvalifikacije i iskustvo članova tima neposredno angažovanog na ovim poslovima

20 bodova

·          cijena  i uslovi plaćanja

20 bodova

·          vrijeme realizacije

15 bodova

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti, najkasnije do 10.04.2006.godine do 12,00 časova preporučenom poštom na   adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica

Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

» Ponuda br.006/2006– ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana  10.04.2006. godine, u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen autorski ugovor.

 

Kontakt osoba

 

 

Svetlana Golubović

tel: +381 81  403-268

e – mail: [email protected]