CENTRALNA BANKA CRNE GORE,oglašava

 

 

POZIV br.004/2005

ZA LOKALNO JAVNO  NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OSIGURANJE IMOVINE

 

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 Predmet Poziva je osiguranje:

 

-gradjevinskih objekata, kancelarijskog namještaja  i opreme od

 

ü      požara,

ü      elementarnih nepogoda /udara groma,oluje,grada sl./,

ü      svih vrsta eksploziije,

ü      izlivanja vode iz instalacija/ vodovodne,kanalizacione,toplotne i sl./ ,

ü      poplava,bujica i visokih  voda,

ü      zemljotresa ,klizanja i slijeganja tla i drugih sličnih rizika,

 

ü      provalne krađe

         

      -građevinskih objekata i kancelarijskog namještaja od

 

ü      loma stakla

 

     - opreme od

 

ü       loma

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača;

-         uslove osiguranja;

-         uslove plaćanja premije;

-         dokaz o registraciji kojim ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove propisane članom 3. Uredbe o osiguranju imovine i lica ("Sl.list RCG", br. 42/2000);

-         bilans stanja i bilans uspjeha za zadnjih 5 godina;

-         godišnji izvještaj o poslovanju;

-          mišljenje aktuara o godišnjem računu društva;

-         godišnji izvještaj o obavljenoj reviziji računovodstvenih iskaza;

-         ostale dokaze propisane članom 4. Zakona o javnim nabavkama

     (obavezni dokazi PJN 4);

-    Garanciju ponude u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude;

-         reference.

 

Ugovor o osiguranju biće zaključen na godinu dana.

 

 

 

 

  • bonitet firme/rezultati finansijskog poslovanja

 30 poena

  • reference

10 poena

  • odnos visine premije i sume osiguranja

30 poena

  • uslovi osiguranja

30 poena

  

 

Pregled vrijednosti i strukturu imovine, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6, u kancelariji broj 6 , u periodu trajanja oglasa svakog radnog  dana počev od  11,00 –14,00 časova .

 

Ponude se mogu dostaviti do 12.05.2005.godine do 12,00 časova, preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom - Ponuda br.004/2005 "Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 12.05.2005.godine u 13,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

 

Kontakt telefon:  tel. 081/403-268                                               cb-cg.org