CENTRALNA BANKA CRNE GORE ,  raspisuje

 

 

 

 

POZIV br. 004/2006

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za izbor putničke agencije za nabavku aviokarata

 

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je izbor putničke agencije za snadbjevanje aviokartama u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

( poslovnicu ) u Podgorici;

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

·          RSF (Reservation Service Fee ), provizija koju naplaćuje agencija

do 35 bodova

·          Broj ovlašćenja od međunarodnih aviokompanija  za prodaju karata

do 35 bodova

·          reference

do 20 bodova

·          način isporuke

do 10 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti, najkasnije do 06.04.2006.godine do  12,00 časova preporučenom poštom na   adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica

Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

» Ponuda br.004/2006– ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 06.04.2006. godine, u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor.

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e- mail adresu:  [email protected]

 

 

 

 

 

 

Kontakt telefon

 081  403-268

e – mail: [email protected]